Aktuality

Oznámenie o zámere prenajať majetok

Oznámenie o  zámere prenajať majetok  Trnavského samosprávneho kraja, ktorý je v správe Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave   Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Rázusova 1 , 918 20  Trnava (ďalej len vyhlasovateľ) podľa § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov  a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom TTSK zverejňuje zámer prenajať časť svojho dočasne prebytočného majetku formou priameho nájmu. Predmetom priameho nájmu je: Garáž o výmere  11,80 m2, nachádzajúca sa vo dvore budovy KJF v Trnave na Rázusovej ulici 1 v Trnave. Podmienky nájmu: Najvyššia ponúknutá cena za predmet nájmu.    Doba nájmu:  na 1 rok. Účel nájmu:   garážovanie automobilu. Lehota na doručenie cenových ponúk záujemcov je do  27. 09. 2018 do 9.00 hod. Ponuku treba predložiť na sekretariáte, alebo poštou na adresu vyhlasovateľa. Ponuka uchádzača musí obsahovať: meno, priezvisko, adresu fyzickej osoby, resp. názov, sídlo a IČO právnickej osoby, zastúpenie, ponúknutú cenu a spôsob jej zaplatenia, účel využitia predmetu nájmu . Vyhlasovateľ je oprávnený zmeniť alebo zrušiť podmienky nájmu, prípadne odmietnuť všetky predložené ponuky. Každý uchádzač je oprávnený  oboznámiť sa s identifikačnými údajmi predmetu nájmu /list vlastníctva, prípadne iné písomnosti a skutočnosti  viažuce sa k premetu nájmu/ priamo na adrese vyhlasovateľa, u kontaktnej osoby: Lýdia Pauerová 033/5511782, e-mail: pauerova.lydia@zupa-tt.sk Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo určiť formu realizácie nájmu uzatvorením písomnej nájomnej zmluvy, v ktorej budú uvedené podmienky nájmu, najmä (označenie zmluvných strán, predmet nájmu, účel nájmu, výška a splatnosť nájomného, doba nájmu, práva a povinnosti zmluvných strán, skončenie nájmu). Vyhlasovateľ zriadi na účel vyhodnotenia ponúk uchádzačov  trojčlennú komisiu. Komisia je spôsobilá vyhodnocovať predložené ponuky, ak je súčasne prítomná väčšina jej členov, najmenej však traja.   V  Trnave 18. 09. 2018                                                                                               Mgr. Lívia Koleková            riaditeľka KJF v Trnave
Pridané 18.09.2018

Ponuka pre stredné školy

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave ponúka pre stredné školy na školský rok 2018/2019 podujatia vhodné ako doplnok k niektorým vyučovacím predmetom: kde a ako hľadať informácie (exkurzia do knižnice, informačné pramene, vyhľadávanie informácií); literárne bloky: Katolícka moderna, Avantgarda stretnutia so spisovateľmi, ilustrátormi; hudobno-slovné pásma tematicky zamerané na: slovenská hudba 20. storočia, česká hudba 20. storočia, muzikál, džez, šansón, populárna hudba, ľudová pieseň; hudobno-slovné pásma o živote a tvorbe slovenských i svetových hudobných skladateľov podľa učebných osnov; prístup k informáciám prostredníctvom internetu. V prípade záujmu Vás prosíme, aby ste sa vopred  prihlásili. Tešíme sa na Vašu návštevu v knižnici a uvítame aj námety na ďalšiu spoluprácu. Pri kolektívnej návšteve sa môžu študenti bezplatne zapísať za člena našej knižnice.   Kontaktné osoby: exkurzie a hodiny informačnej prípravy: Mgr. Iveta Šimčíková, útvar referenčných služieb, iveta.simcikova@kniznicatrnava.sk, tel. 033/55 11 782, kl. 23 literatúra: Alena Beňová, oddelenie beletrie, beletria@kniznicatrnava.sk, tel. 033/55 13 896 hudba: PhDr. Alena Vozárová, hudobné oddelenie – Ul. M. Schneidra-Trnavského 5, hudobne_oddelenie@kniznicatrnava.sk, tel. 033/55 11 590
Pridané 04.09.2018

Ponuka pre materské a základné školy

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave ponúka pre MŠ a ZŠ na školský rok 2018/2019 podujatia vhodné ako doplnok k niektorým vyučovacím predmetom: exkurzie do knižnice; hodiny informačnej prípravy – orientácia v knižnici, vyhľadávanie informácií, práca s knihou, textom; literárne hodiny o tvorbe: A. Bernoláka, J. Pavloviča, H. CH. Andersena, J. Blažkovej, D. Heviera, Ľ. Podjavorinskej, K. Bendovej, K. Jarunkovej, M. Rázusovej-Martákovej, J. Navrátila, J. Londona, M. Ďuríčkovej, P. Dobšinského, J. Satinského, V. Zamarovského, J. Uličianskeho, G. Futovej  a iné; stretnutia so spisovateľmi, ilustrátormi, hudobníkmi; hudobno-slovné pásma tematicky zamerané na: slovenská hudba 20. storočia, česká hudba 20. storočia, muzikál, džez, šansón, populárna hudba, ľudová pieseň; hudobno-slovné pásma o živote a tvorbe slovenských i svetových hudobných skladateľov podľa učebných osnov; programy  o zvykoch a tradíciách, o hudobných nástrojoch   Žijú medzi nami. Stretnutia s nevidiacim knihovníkom s cieľom rozvíjať u detí empatiu; Popoludňajší program pre školské kluby (tvorivé dielne, súťaže, hudobno-zábavné popoludnia, filatelistický krúžok a pod.)   V prípade záujmu Vás prosíme, aby ste sa vopred  prihlásili. Tešíme sa na Vašu návštevu v knižnici a uvítame aj námety na ďalšiu spoluprácu. Kontaktné osoby: oddelenie pre deti, Rázusova 1, detske@kniznicatrnava.sk,  tel. 033/55 11 782, kl. 15 hudobné oddelenie, Ul. M. Schneidra-Trnavského 5, hudobne_oddelenie@kniznicatrnava.sk, tel. 033/55 11 590 pobočka Prednádražie, ZŠ, Mozartova 10, pobocka_prednadrazie@kniznicatrnava.sk, tel. 033/55 22 037 pobočka Tulipán, Ul. M. Gorkého 21, pobocka_tulipan@kniznicatrnava.sk, tel. 033/55 33 327                                                            
Pridané 04.09.2018

OZNAM

Vážení čitatelia, oznamujeme vám, že služby ŠTUDOVNE a verejného INTERNETU (2. poschodie) pre pokračujúce rekonštrukčné práce poskytujeme v čase 8.00 – 16.00 hod. Fond regionálnych dokumentov je neprístupný. Ďakujeme za pochopenie.  
Pridané 03.09.2018

E-knihy a časopisy zadarmo

Informácie o e-knihách a e-časopisoch s prístupom zadarmo nájdete na našej stránke v sekcii Elektronické zdroje. Prístup do online katalógov, k zdigatalizovaným verziám a plným textom je zväčša bezplatný a bez povinnosti registrácie.
Pridané 12.07.2018

Kultúrne poukazy 2018

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave  prijíma Kultúrne poukazy žiakov ZŠ a SŠ a pedagogických pracovníkov na rok 2018. Môžete ich využiť na zaplatenie členského poplatku.
Pridané 28.05.2018

Dotazníkový prieskum spokojnosti

Vážení návštevníci, naše služby chceme čo najviac prispôsobiť Vašim požiadavkám a potrebám. Aby sme mohli Vaše želania a požiadavky zmapovať, obraciame sa na Vás so žiadosťou o vyplnenie dotazníka spokojnosti Dotazník je anonymný a jeho vyplnenie Vám nezaberie viacej ako 5 minút času. Prieskum bude prebiehať do 30.9.2018 Tlačené dotazníky nájdete vo všetkých verejných priestoroch v hlavnej budove KJF v Trnave ako aj vo všetkých pobočkách našej knižnice. Dotazník môžete vyplniť aj elektronicky  tu. Ďakujeme za Váš názor!
Pridané 17.04.2018


Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
14
15
16
18
19
21
22
23
24
25
27
29
30
deti - dospelí - školy

Anketa
V knižnici do 30. 9. 2018 prebieha dotazníkový prieskum spokojnosti. Využili ste možnosť sa doň zapojiť?
Archív ankiet