Aktuality

V pondelok poobede bude zatvorená knižnica

Vážení čitatelia, oznamujeme Vám, že dňa 18. 12. 2017 (pondelok) bude Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave z technických príčin pre verejnosť otvorená do 12.30 hod. Knihy môžete vrátiť prostredníctvom biblioboxu.  Postaráme sa o odpísanie z vášho konta. Ďakujeme za porozumenie.
Pridané 15.12.2017

Odstávka systému

Vážení návštevníci, oznamujeme Vám, že  online katalóg nebude prístupný  v dňoch 22. decembra (od 22.00 hod.) do 27. decembra (do 06.00 hod.) z dôvodu odstávky knižničného systému. Taktiež nebude možné predĺženie výpožičnej doby cez konto čitateľa.
Pridané 12.12.2017

Oznámenie o zámere prenajať majetok - nápojový automat

Oznámenie o zámere prenajať majetok Trnavského samosprávneho kraja, ktorý je v správe Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave   Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Rázusova 1 , 918 20  Trnava (ďalej len vyhlasovateľ) podľa § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov  a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom TTSK zverejňuje zámer prenajať časť nebytového priestoru - formou priameho nájmu. Predmetom priameho nájmu sú: Prenechanie nebytových priestorov /časť vestibulu/ do nájmu za účelom umiestnenia nápojového automatu. Uchádzač o jeho prevádzkovanie predloží ponuku na výšku poplatku za prenájom priestoru na umiestnenie automatu, počet kusov automatov a uvedie podmienku na pripojenie do elektrickej siete a na pripojenie vody. Termín obhliadky si môže uchádzač dohodnúť v pracovné dni telefonicky. Podmienky nájmu: 1.      Kritérium na výber víťazného návrhu je najvyššia ponúknutá cena za prenájom. 2.      Doba nájmu: na 1 rok. 3.      Účel nájmu: umiestnenie nápojového automatu. 4.      Lehota na doručenie cenových ponúk záujemcov je do 22. 12. 2017 do 09.00 hod. Ponuku treba predložiť na sekretariáte, alebo poštou na adresu vyhlasovateľa. 5.      Ponuka uchádzača musí obsahovať: meno, priezvisko, adresu fyzickej osoby, resp. názov, sídlo a IČO právnickej osoby, zastúpenie, ponúknutú cenu a spôsob jej zaplatenia, účel využitia predmetu nájmu. 6.      Vyhlasovateľ je oprávnený zmeniť alebo zrušiť podmienky nájmu, prípadne odmietnuť všetky predložené ponuky. 7.      Každý uchádzač je oprávnený oboznámiť sa s identifikačnými údajmi predmetu nájmu /list vlastníctva, prípadne iné písomnosti a skutočnosti viažuce sa k premetu nájmu/ priamo na adrese vyhlasovateľa, u kontaktnej osoby: Lýdia Pauerová, 033/551 17 82, e-mail: pauerova.lydia@zupa-tt.sk. 8.      Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo určiť formu realizácie nájmu uzatvorením písomnej nájomnej zmluvy, v ktorej budú uvedené podmienky nájmu, najmä (označenie zmluvných strán, predmet nájmu, účel nájmu, výška a splatnosť nájomného, doba nájmu, práva a povinnosti zmluvných strán, skončenie nájmu). 9.      Vyhlasovateľ zriadi na účel vyhodnotenia ponúk uchádzačov trojčlennú komisiu. Komisia je spôsobilá vyhodnocovať predložené ponuky, ak je súčasne prítomná väčšina jej členov.   V  Trnave  08. 12. 2017                                                                                   Mgr. Lívia Koleková                                                                                                    Riaditeľka KJF v Trnave
Pridané 08.12.2017

Kurzy trénovania pamäti Mozgový jogging

Mozgový jogging 2017 Na jeseň sme začali s novým kurzom Mozgový joggig I. s novými účastníkmi, ktorí sa do kurzu hlásili už začiatkom roka, a súbežne pokračujeme v nadväzujúcom cykle Mozgový jogging II. s absolventmi jarného kurzu.  Záujemcovia o tréninovanie pamäti v budúcom roku sa môžu prihlásiť do kurzu osobne v knižnici alebo telefonicky na čísle 033/5511782. Viac o priebehu kurzu sa dozviete na http://www.kniznicatrnava.sk/sk/trening-kognitivnych-schopnosti-seniorov/
Pridané 08.12.2017

Podujatia na december

DECEMBER V KNIŽNICI PRÍBEHY DECEMBROVÝCH OHŇOV  Poetický večer Fóra humoristov. Programom sprevádzajú Eva Jarábková a Ladislav Hanniker Hostia: Bohumil Chmelík, Jana Andevská a ZUŠ Voderady Tradičné decembrové občerstvenie: čaj a chlieb s oškvarkovou pomazánkou. Hlavným partnerom je Fond na podporu umenia 7. decembra 2017 o 17.00 hod. - čitáreň Knižnica JF v Trnave AKO SI SPRÍJEMNIŤ A OKORENIŤ ŽIVOT Populárna speváčka a výborná gazdinka Marcela Laiferová predstaví svoju novú knihu 12. decembra 2017 o 17.00 hod. - čitáreň Knižnice JF v Trnave   ADVENT s vydavateľstvom AXE v oddelení pre deti  LEGENDA  Prezentácia knihy za účasti hostí: Svetlana Majchráková – autorka,  Oksana Lukomska – ilustrátorka, Danuša Dragulová Faktorová - vydavateľka 1.decembra 2017 o 10.00 hod. ČO SI ŠIŠI? PRÍBEHY AFRICKÝCH ZVIERATIEK Prezentácia knihy za účasti hostí: Dana Hlavatá – autorka,  Jana Homolová – ilustrátorka, Danuša Dragulová Faktorová - vydavateľka  7. decembra 2017 o 10.00 hod. PIEŠŤANKO A PANI NITKOVÁ  Prezentácia knihy za účasti hostí: Hana Košková – autorka, Daniela Ondreičková – ilustrátorka, Danuša Dragulová Faktorová - vydavateľka 11. decembra 2017 o 10.00 hod. KRISTIÁN Z ASTRÁDIE Prezentácia knihy za účasti hostí: Xénia Faktorová – autorka a Danuša Dragulová Faktorová – vydavateľka 19. decembra 2017 o 10.00 hod.    PROGRAM V HUDOBNOM ODDELENÍ Koncert žiakov ZUŠ M. Schneidra-Trnavského v Trnave  venovaný mentálne znevýhodneným ľuďom 12. decembra 2017 o 10.00 hod. Vianočné koledy a vinše hudobno-slovné pásmo  o vianočných zvykoch a tradíciách určené žiakom I. stupňa ZŠ a školským klubom Záujemcovia o kolektívnu návštevu si môžu dohodnúť termín osobne v hudobnom oddelení, telefonicky (033/55 11 590) alebo e-mailom (hudobne_oddelenie@kniznicatrnava.sk).
Pridané 01.12.2017

Zo zákulisia

Zo zákulisia
Dnes poslednýkrát v tomto jubilejnom roku uverejňujeme príbeh zo zákulisia knižnice. Dúfame, že sme vás trochu pobavili a odokryli kúsok z každodenného života knihovníka v našej knižnici. Hľadá sa knihovník!!! Viete, koľko ľudí túži pracovať v knižnici, konkrétne v našej knižnici? Na jeseň jubilejného roka knižnice počas troch týždňov od zverejnenia inzerátu reagovalo až 210 uchádzačov o pozíciu knihovníka a 11 záujemcov o post systémového knihovníka. Záujem nás teší, lebo práca v knižnici je pre mnohých z nás, ktorí v nej už pracujeme, naozaj splneným snom. Pre väčšinu uchádzačov (najmä mladých ľudí) je však prekvapením, že knihovníctvo je študijným odborom nielen na úrovni strednej odbornej školy, ale dokonca sa to študuje na univerzite. Zistili sme, že mladí ľudia sú dobre podkutí v jazykoch, že si veria, že sú flexibilní, že majú skúsenosti s informačnými technológiami, že sa angažujú, že sú ochotní ďalej sa vzdelávať... Ale myslíme si, že knihovnícke srdce a knihovnícky fortieľ sa dá získať práve len a len štúdiom knihovníctva. Lenže, kde sú absolventi? V Bratislave alebo v lepšie platených odvetviach?
Pridané 22.11.2017

Nové knihy

Nové knihy
Nové knihy do knižnice pribúdajú, aj vďaka finančnej podpore Fondu na podporu umenia.  Zoznam najnovších kníh, zapísaných v októbri 2017, nájdete tu:  http://www.kniznicatrnava.sk/files/files/2017/nove_knihy/november_2017.pdf V roku 2017 pribudlo do fondu našej knižnice 178 kníh, ktorých vydanie tiež podporil Fond na podporu umenia. Sú pripravené na expedíciu do políc výpožičných oddelení. 
Pridané 21.11.2017

Knižná novinka o knižnici

Všetkým našim čitateľom a návštevníkom dávame do pozornosti najnovšiu publikáciu o našej knižnici pod názvom - Napísali o nás ...Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 1927 - 2017. Výberová článková bibliografia. Publikácia má 318 strán a obsahuje 2399 záznamov, ktoré vypovedajú o tom, v ktorých novinách a časopisoch sa písalo o činnosti knižnice, o jej podujatiach, službách, novinkách, úspechoch, ap. Vydanie publikácie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Pre záujemcov je voľne prístupná vo výpožičných oddeleniach pre dospelých a v útvare referenčných služieb.
Pridané 30.10.2017

Ponuka pre stredné školy

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave ponúka pre stredné školy na školský rok 2017/2018 podujatia vhodné ako doplnok k niektorým vyučovacím predmetom: kde a ako hľadať informácie (exkurzia do knižnice, informačné pramene, vyhľadávanie informácií); literárne bloky: Katolícka moderna, Avantgarda stretnutia so spisovateľmi, ilustrátormi; hudobno-slovné pásma tematicky zamerané na: slovenská hudba 20. storočia, česká hudba 20. storočia, muzikál, džez, šansón, populárna hudba, ľudová pieseň; hudobno-slovné pásma o živote a tvorbe slovenských i svetových hudobných skladateľov podľa učebných osnov; prístup k informáciám prostredníctvom internetu. V prípade záujmu Vás prosíme, aby ste sa vopred  prihlásili. Tešíme sa na Vašu návštevu v knižnici a uvítame aj námety na ďalšiu spoluprácu. Pri kolektívnej návšteve sa môžu študenti bezplatne zapísať za člena našej knižnice.   Kontaktné osoby: exkurzie a hodiny informačnej prípravy: Mgr. Emília Dolníková, útvar referenčných služieb, edolnikova@kniznicatrnava.sk, tel. 033/55 11 782, kl. 23 literatúra: Alena Beňová, oddelenie beletrie, beletria@kniznicatrnava.sk, tel. 033/55 13 896 hudba: PhDr. Alena Vozárová, hudobné oddelenie – Ul. M. Schneidra-Trnavského 5, hudobne_oddelenie@kniznicatrnava.sk, tel. 033/55 11 590
Pridané 25.09.2017

Ponuka pre materské a základné školy

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave ponúka pre MŠ a ZŠ na školský rok 2017/2018 podujatia vhodné ako doplnok k niektorým vyučovacím predmetom: exkurzie do knižnice; hodiny informačnej prípravy – orientácia v knižnici, vyhľadávanie informácií, práca s knihou, textom; literárne hodiny o tvorbe: A. Bernoláka, J. Pavloviča, H. CH. Andersena, J. Blažkovej, D. Heviera, Ľ. Podjavorinskej, K. Bendovej, K. Jarunkovej, M. Rázusovej-Martákovej, J. Navrátila, J. Londona, M. Ďuríčkovej, P. Dobšinského, J. Satinského, V. Zamarovského, J. Uličianskeho, G. Futovej  a iné; stretnutia so spisovateľmi, ilustrátormi, hudobníkmi; hudobno-slovné pásma tematicky zamerané na: slovenská hudba 20. storočia, česká hudba 20. storočia, muzikál, džez, šansón, populárna hudba, ľudová pieseň; hudobno-slovné pásma o živote a tvorbe slovenských i svetových hudobných skladateľov podľa učebných osnov; programy  o zvykoch a tradíciách, o hudobných nástrojoch   Žijú medzi nami. Stretnutia s nevidiacim knihovníkom s cieľom rozvíjať u detí empatiu; Popoludňajší program pre školské kluby (tvorivé dielne, súťaže, hudobno-zábavné popoludnia, filatelistický krúžok a pod.)   V prípade záujmu Vás prosíme, aby ste sa vopred  prihlásili. Tešíme sa na Vašu návštevu v knižnici a uvítame aj námety na ďalšiu spoluprácu. Kontaktné osoby: oddelenie pre deti, Rázusova 1, detske@kniznicatrnava.sk,  tel. 033/55 11 782, kl. 15 hudobné oddelenie, Ul. M. Schneidra-Trnavského 5, hudobne_oddelenie@kniznicatrnava.sk, tel. 033/55 11 590 pobočka Prednádražie, ZŠ, Mozartova 10, pobocka_prednadrazie@kniznicatrnava.sk, tel. 033/55 22 037 pobočka Tulipán, Ul. M. Gorkého 21, pobocka_tulipan@kniznicatrnava.sk, tel. 033/55 33 327                                                            
Pridané 25.09.2017


Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
 
 
 
 
2
3
4
5
8
9
10
13
15
16
17
18
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
deti - dospelí - školy

Anketa
Vaša spokojnosť s naším knižničným fondom je:
Archív ankiet