Aktuality - Archív

Študovňa a internet pre verejnosť zatvorené

Vážení návštevníci, oznamujeme Vám, že  študovňa a internet budú od 24. októbra 12.00 hod. (streda) do  26. októbra (piatok)  z technických príčin pre verejnosť zatvorené. V súrnom prípade môžete využiť verejný internet v oddelení pre deti.   Ďakujeme za pochopenie. Kolektív pracovníkov knižnice
Pridané 23.10.2018

GALE Info Track

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave ponúka svojim používateľom možnosť využívať multiodborovú čiastočne plnotextovú databázu InfoTrac od vydavateľstva GALE. Databáza poskytuje viac ako 31 800 titulov z rôznych vedných odborov. Pre jednoduchšiu prácu je rozčlenená do troch poddatabáz: Academic One File - multiodborová plnotextová databáza vedeckých časopisov, ktorá ponúka viac ako 17 000 titulov vedeckých časopisov, z ktorých len 11 % s časovým embargom (max 98 dní). Ponúka prístup k významným svetovým denníkom, ako aj videá z BBC Worldwide Learning a CNN. Zameraná je na humanitné vedy, literatúru, lingvistiku, politické vedy, právo, médiá, históriu, psychológiu, ekonomiku, medicínu, ekonómiu, architektúru, biológiu, biochémiu, energetiku, fyziku, geografiu, chémiu, matematiku, informačné technológie, životné prostredie. General One File - multiodborová plnotextová databáza určená predovšetkým verejným knižniciam. Obsahuje viac ako 14 500 titulov periodík, pričom 40 % z nich nenájdete v inej databáze. Nájdete tu viac ako 9 000 plnotextových titulov (prevažne bez časového embarga), recenzovaných časopisov a denníkov z celého sveta. Zameraná je na spoločenské vedy, humanitné vedy, medicínu, ekonómiu, architektúru, biológiu, biochémiu, energetiku, fyziku, geografiu, geológiu, chémiu, matematiku, informačné technológie, poľnohospodárstvo, životné prostredie, vzdelávanie. Infotrac Custom Journal - umenovedne zameraná kolekcia plnotextových referenčných prác od renomovaných vydavateľstiev, poskytujúca informácie neperiodických publikácií z oblasti umenia, kultúry, biografie, histórie a multikultúrnych štúdií.  Prístup do uvedených databáz poskytujeme registrovaným návštevníkom v študovni na 2. poschodí.      
Pridané 22.10.2018

Študovňa a internet pre verejnosť zatvorené

Vážení návštevníci, oznamujeme Vám, že  od piatka 12. októbra 12.00 hod. do pondelka 15. októbra (vrátane) budú študovňa a internet z technických príčin pre verejnosť zatvorené. V súrnom prípade môžete využiť verejný internet v oddelení pre dei. Ďakujeme za pochopenie. Kolektív pracovníkov knižnice
Pridané 10.10.2018

Oznámenie o zámere prenajať majetok

Oznámenie o  zámere prenajať majetok  Trnavského samosprávneho kraja, ktorý je v správe Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave   Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Rázusova 1 , 918 20  Trnava (ďalej len vyhlasovateľ) podľa § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov  a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom TTSK zverejňuje zámer prenajať časť svojho dočasne prebytočného majetku formou priameho nájmu. Predmetom priameho nájmu je: Garáž o výmere  11,80 m2, nachádzajúca sa vo dvore budovy KJF v Trnave na Rázusovej ulici 1 v Trnave. Podmienky nájmu: Najvyššia ponúknutá cena za predmet nájmu.    Doba nájmu:  na 1 rok. Účel nájmu:   garážovanie automobilu. Lehota na doručenie cenových ponúk záujemcov je do  27. 09. 2018 do 9.00 hod. Ponuku treba predložiť na sekretariáte, alebo poštou na adresu vyhlasovateľa. Ponuka uchádzača musí obsahovať: meno, priezvisko, adresu fyzickej osoby, resp. názov, sídlo a IČO právnickej osoby, zastúpenie, ponúknutú cenu a spôsob jej zaplatenia, účel využitia predmetu nájmu . Vyhlasovateľ je oprávnený zmeniť alebo zrušiť podmienky nájmu, prípadne odmietnuť všetky predložené ponuky. Každý uchádzač je oprávnený  oboznámiť sa s identifikačnými údajmi predmetu nájmu /list vlastníctva, prípadne iné písomnosti a skutočnosti  viažuce sa k premetu nájmu/ priamo na adrese vyhlasovateľa, u kontaktnej osoby: Lýdia Pauerová 033/5511782, e-mail: pauerova.lydia@zupa-tt.sk Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo určiť formu realizácie nájmu uzatvorením písomnej nájomnej zmluvy, v ktorej budú uvedené podmienky nájmu, najmä (označenie zmluvných strán, predmet nájmu, účel nájmu, výška a splatnosť nájomného, doba nájmu, práva a povinnosti zmluvných strán, skončenie nájmu). Vyhlasovateľ zriadi na účel vyhodnotenia ponúk uchádzačov  trojčlennú komisiu. Komisia je spôsobilá vyhodnocovať predložené ponuky, ak je súčasne prítomná väčšina jej členov, najmenej však traja.   V  Trnave 18. 09. 2018                                                                                               Mgr. Lívia Koleková            riaditeľka KJF v Trnave
Pridané 18.09.2018

OZNAM

Vážení čitatelia, oznamujeme vám, že služby ŠTUDOVNE a verejného INTERNETU (2. poschodie) pre pokračujúce rekonštrukčné práce poskytujeme v čase 8.00 – 16.00 hod. Fond regionálnych dokumentov je neprístupný. Ďakujeme za pochopenie.  
Pridané 03.09.2018

Oznam o zatvorení oddelenia odbornej literatúry

Vážení čitatelia, oznamujeme Vám, že oddelenie odbornej literatúry bude v dňoch 20. – 21. 8. 2018 z technických príčin zatvorené. Knihy môžete vrátiť v oddelení beletrie, oddelení pre deti, alebo vložiť do biblioboxu. Za pochopenie ďakujeme.
Pridané 16.08.2018

Renovácia parkiet v hudobnom oddelení

Renovácia parkiet v hudobnom oddelení
Vážení priatelia, letný čas v knižnici venujeme aj obnovovaniu a údržbe priestorov knižnice. Fotografie sú z renovácie parkiet v hudobnom oddelení na Ul. M. Sch. Trnavského. Tešíme sa na stretnutie v septembri.  
Pridané 06.08.2018

Odborná exkurzia pre pracovníkov knižníc

Krajská pobočka Spolku slovenských knihovníkov a knižníc v Trnave pozýva pracovníkov všetkých knižníc v TTSK na odbornú exkurziu do Knižnice a centra náuky Ekonomickej univerzity vo Viedni (Library & Learning Center alebo Die Universitätsbibliothek der Wirtschaftsuniversität). Architektou novej zaujímavej budovy je slávna architektka Zaha Hadid. Uskutoční sa 19. septembra 2018. Program: Prehliadka Die Universitätsbibliothek der Wirtschaftsuniversität (Univerzitná knižnica Ekomonickej univerzity vo Viedni : Library and Learning Centre University of Economics Vienna) Prehliadka historického centra Viedne Zámok Belvedere, Viedeň Odchod z Trnavy autobusom je o 7.00 hod. Miesto nástupu: pred železničnou stanicou v Trnave. Návrat do Trnavy v podvečerných hodinách (do 18.00 hod). Poplatok:    2,- Eur členovia spolku 5,- Eur nečlenovia spolku V prípade záujmu sa do 31. augusta 2018 prihláste na tel. čísle 033/5511782 na sekretariáte Knižnice JF v Trnave alebo zaslaním prihlášky na e-mailovú adresu kniznica@kniznicatrnava.sk. Záväzná prihláška tu.
Pridané 27.07.2018

Nové číslo časopisu Čaruška

Milí čitatelia,  na našej webovej stránke pribudlo prvé tohtoročné číslo knižničného časopisu Čaruška - časopis pre mladých čítateľov Prečítať si ho môžete tu: http://www.kniznicatrnava.sk/sk/caruska/
Pridané 10.07.2018

Letná burza kníh - žrebovanie

Dňa 29. 6. 2018 o 15.00 hod. sa uskutočnilo žrebovanie troch výhercov spomedzi tých, ktorí si počas celého týždňa kúpili nejaké knihy z burzy a boli prítomní na žrebovaní. Riaditeľka knižnice Lívia Koleková poďakovala všetkým prítomným a ujala sa žrebovania. Jedným z troch výhercov sa stal pán Lukáš Ďorď z Trnavy.  
Pridané 04.07.2018


Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
 
 
 
 
 
1
2
3
4
8
9
13
16
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
deti - dospelí - školy

Anketa
Je výška poplatkov za služby v našej knižnici pre Vás:
Archív ankiet