Aktuality - Archív

Oznámenie o zámere prenajať majetok - garáž

Oznámenie o zámere prenajať majetok Trnavského samosprávneho kraja, ktorý je v správe Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave   Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Rázusova 1, 918 20  Trnava (ďalej len vyhlasovateľ) podľa § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom TTSK zverejňuje zámer prenajať časť svojho dočasne prebytočného majetku formou priameho nájmu. Predmetom priameho nájmu je: Garáž o výmere 11,80 m2, nachádzajúca sa vo dvore budovy KJF v Trnave na Rázusovej ulici 1 v Trnave. Podmienky nájmu: Najvyššia ponúknutá cena za predmet nájmu.    Doba nájmu: na 1 rok. Účel nájmu:  garážovanie automobilu. Lehota na doručenie cenových ponúk záujemcov je do  08. 10. 2019 do 9.00 hod. Ponuku treba predložiť na sekretariáte, alebo poštou na adresu vyhlasovateľa. Ponuka uchádzača musí obsahovať: meno, priezvisko, adresu fyzickej osoby, resp. názov, sídlo a IČO právnickej osoby, zastúpenie, ponúknutú cenu a spôsob jej zaplatenia, účel využitia predmetu nájmu . Vyhlasovateľ je oprávnený zmeniť alebo zrušiť podmienky nájmu, prípadne odmietnuť všetky predložené ponuky. Každý uchádzač je oprávnený oboznámiť sa s identifikačnými údajmi predmetu nájmu /list vlastníctva, prípadne iné písomnosti a skutočnosti viažuce sa k premetu nájmu/ priamo na adrese vyhlasovateľa, u kontaktnej osoby: Lýdia Pauerová 033/551 17 82, e-mail: pauerova.lydia@zupa-tt.sk Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo určiť formu realizácie nájmu uzatvorením písomnej nájomnej zmluvy, v ktorej budú uvedené podmienky nájmu, najmä (označenie zmluvných strán, predmet nájmu, účel nájmu, výška a splatnosť nájomného, doba nájmu, práva a povinnosti zmluvných strán, skončenie nájmu). Vyhlasovateľ zriadi na účel vyhodnotenia ponúk uchádzačov trojčlennú komisiu. Komisia je spôsobilá vyhodnocovať predložené ponuky, ak je súčasne prítomná väčšina jej členov, najmenej však traja.   V Trnave, dňa 24. 09. 2019                                                                                      Ing. Pavol Tomašovič                                                                                       riaditeľ KJF v Trnave
Pridané 24.09.2019

OZNAM PRE NÁVŠTEVNÍKOV

Oznamujeme návštevníkom knižnice, že dňa 25. 9. 2019 (streda) bude študovňa pre verejnosť ZATVORENÁ. Ďakujeme za porozumenie  
Pridané 23.09.2019

GALE Info Track

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave ponúka svojim používateľom možnosť využívať multiodborovú čiastočne plnotextovú databázu InfoTrac od vydavateľstva GALE. Databáza poskytuje viac ako 31 800 titulov z rôznych vedných odborov. Pre jednoduchšiu prácu je rozčlenená do troch poddatabáz: Academic One File - multiodborová plnotextová databáza vedeckých časopisov, ktorá ponúka viac ako 17 000 titulov vedeckých časopisov, z ktorých len 11 % s časovým embargom (max 98 dní). Ponúka prístup k významným svetovým denníkom, ako aj videá z BBC Worldwide Learning a CNN. Zameraná je na humanitné vedy, literatúru, lingvistiku, politické vedy, právo, médiá, históriu, psychológiu, ekonomiku, medicínu, ekonómiu, architektúru, biológiu, biochémiu, energetiku, fyziku, geografiu, chémiu, matematiku, informačné technológie, životné prostredie. General One File - multiodborová plnotextová databáza určená predovšetkým verejným knižniciam. Obsahuje viac ako 14 500 titulov periodík, pričom 40 % z nich nenájdete v inej databáze. Nájdete tu viac ako 9 000 plnotextových titulov (prevažne bez časového embarga), recenzovaných časopisov a denníkov z celého sveta. Zameraná je na spoločenské vedy, humanitné vedy, medicínu, ekonómiu, architektúru, biológiu, biochémiu, energetiku, fyziku, geografiu, geológiu, chémiu, matematiku, informačné technológie, poľnohospodárstvo, životné prostredie, vzdelávanie. Infotrac Custom Journal - umenovedne zameraná kolekcia plnotextových referenčných prác od renomovaných vydavateľstiev, poskytujúca informácie neperiodických publikácií z oblasti umenia, kultúry, biografie, histórie a multikultúrnych štúdií.  Prístup do uvedených databáz poskytujeme registrovaným návštevníkom v študovni na 2. poschodí.      
Pridané 17.09.2019

Kultúrne poukazy 2019

Kultúrne poukazy 2019 Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave umožňuje žiakom, študentom, pedagógom využiť Kultúrne poukazy 2019 na zaplatenie ročného členského poplatku. Služby knižnice môžete v plnom rozsahu využívať nasledujúcich 365 dní odo dňa zápisu. Kultúrne poukazy môžete využiť na obnovenie členstva alebo na novú registráciu do 12. novembra 2019. Tešíme sa na Vás.  
Pridané 10.09.2019

Letný výpožičný čas

Upozorňujeme návštevníkov, že aj v mesiaci august v knižnici platí letný výpožičný čas. Podrobnejšie informácie nájdete tu (kliknite).
Pridané 05.08.2019

Verejný internet v pondelok a utorok pre návštevníkov neprístupný

Oznamujeme návštevníkom, že verejný internet bude v dňoch 10. - 11. júna 2019 pre verejnosť neprístupný z dôvodu odborného školenia pracovníkov regionálnych knižníc Trnavského samosprávneho kraja. Ďakujeme za pochopenie.
Pridané 07.06.2019

Pozor

Oznamujeme čitateľom, že dnes 29. 04. 2019 bude knižnica od 12.00 hod. do 14.00 hod. z technických príčin zatvorená.   Ďakujeme za porozumenie!
Pridané 29.04.2019

Ponuka vyradených kníh

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave ponúka knižničné jednotky vyradené z fondu knižnice ako duplicitné a multiplicitné. Ponuka je určená len pre knižnice a platná je do 17. 5. 2019. V prípade záujmu o vyradené knihy pošlite e-mailovú objednávku na adresu ivana.galusova@kniznicatrnava.sk. V objednávke uveďte minimálne poradové číslo záznamu, prírastkové číslo a názov dokumentu (údaje môžete skopírovať zo zoznamu). Knihy si záujemca musí vyzdvihnúť osobne v Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave, Rázusova 1 Trnava po vzájomnej dohode. Pozrite si Zoznam vyradených kníh
Pridané 16.04.2019

Knihy v našej knižnici zakúpené z verejných zdrojov FPU a vydaných FPU

V zozname nájde knižné tituly, ktoré boli vydané s podporou FPU a ktoré Knižnica Juraja Fándlyho zakúpila s podporou FPU. Knihy sú prístupné v jednotlivých oddeleniach služieb našej knižnice. Zoznam nájdetu TU.
Pridané 13.02.2019

Oznámenie o zámere prenajať majetok

Oznámenie o zámere prenajať majetok Trnavského samosprávneho kraja, ktorý je v správe Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave   Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Rázusova 1 , 918 20  Trnava (ďalej len vyhlasovateľ) podľa § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov  a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom TTSK zverejňuje zámer prenajať časť nebytového priestoru - formou priameho nájmu.   Predmetom priameho nájmu sú: Prenechanie nebytových priestorov /časť vestibulu/ do nájmu za účelom umiestnenia nápojového automatu. Uchádzač o jeho prevádzkovanie predloží ponuku na výšku poplatku za prenájom priestoru na umiestnenie automatu, počet kusov automatov a uvedie podmienku na pripojenie do elektrickej siete a na pripojenie vody. Termín obhliadky si môže uchádzač dohodnúť v pracovné dni telefonicky.   Podmienky nájmu: Kritérium na výber víťazného návrhu je najvyššia ponúknutá cena za prenájom. Doba nájmu: na 1 rok. Účel nájmu: umiestnenie nápojového automatu. Lehota na doručenie cenových ponúk záujemcov je do 08. 02. 2019 do 09.00 hod. Ponuku treba predložiť na sekretariáte, alebo poštou na adresu vyhlasovateľa. Ponuka uchádzača musí obsahovať: meno, priezvisko, adresu fyzickej osoby, resp. názov, sídlo a IČO právnickej osoby, zastúpenie, ponúknutú cenu a spôsob jej zaplatenia, účel využitia predmetu nájmu. Vyhlasovateľ je oprávnený zmeniť alebo zrušiť podmienky nájmu, prípadne odmietnuť všetky predložené ponuky. Každý uchádzač je oprávnený oboznámiť sa s identifikačnými údajmi predmetu nájmu /list vlastníctva, prípadne iné písomnosti a skutočnosti viažuce sa k predmetu nájmu/ priamo na adrese vyhlasovateľa, u kontaktnej osoby: Lýdia Pauerová, 033/551 17 82, e-mail: pauerova.lydia@zupa-tt.sk. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo určiť formu realizácie nájmu uzatvorením písomnej nájomnej zmluvy, v ktorej budú uvedené podmienky nájmu, najmä (označenie zmluvných strán, predmet nájmu, účel nájmu, výška a splatnosť nájomného, doba nájmu, práva a povinnosti zmluvných strán, skončenie nájmu). Vyhlasovateľ zriadi na účel vyhodnotenia ponúk uchádzačov trojčlennú komisiu. Komisia je spôsobilá vyhodnocovať predložené ponuky, ak je súčasne prítomná väčšina jej členov.   V  Trnave  22. 01. 2019                                                                                               Mgr. Lívia Koleková                                                                                                       Riaditeľka KJF v Trnave
Pridané 22.01.2019


Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
 
 
1
2
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
17
18
19
20
21
23
25
26
27
28
31
 
 
deti - dospelí - školy

Anketa
Každý štvrtok v týždni bude knižnica otvorená do 19.00 hod. Privítate túto zmenu?
Archív ankiet