Aktuality - Archív

Letný výpožičný čas

Upozorňujeme návštevníkov, že aj v mesiaci august v knižnici platí letný výpožičný čas. Podrobnejšie informácie nájdete tu (kliknite).
Pridané 05.08.2019

Verejný internet v pondelok a utorok pre návštevníkov neprístupný

Oznamujeme návštevníkom, že verejný internet bude v dňoch 10. - 11. júna 2019 pre verejnosť neprístupný z dôvodu odborného školenia pracovníkov regionálnych knižníc Trnavského samosprávneho kraja. Ďakujeme za pochopenie.
Pridané 07.06.2019

Pozor

Oznamujeme čitateľom, že dnes 29. 04. 2019 bude knižnica od 12.00 hod. do 14.00 hod. z technických príčin zatvorená.   Ďakujeme za porozumenie!
Pridané 29.04.2019

Ponuka vyradených kníh

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave ponúka knižničné jednotky vyradené z fondu knižnice ako duplicitné a multiplicitné. Ponuka je určená len pre knižnice a platná je do 17. 5. 2019. V prípade záujmu o vyradené knihy pošlite e-mailovú objednávku na adresu ivana.galusova@kniznicatrnava.sk. V objednávke uveďte minimálne poradové číslo záznamu, prírastkové číslo a názov dokumentu (údaje môžete skopírovať zo zoznamu). Knihy si záujemca musí vyzdvihnúť osobne v Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave, Rázusova 1 Trnava po vzájomnej dohode. Pozrite si Zoznam vyradených kníh
Pridané 16.04.2019

Knihy v našej knižnici zakúpené z verejných zdrojov FPU a vydaných FPU

V zozname nájde knižné tituly, ktoré boli vydané s podporou FPU a ktoré Knižnica Juraja Fándlyho zakúpila s podporou FPU. Knihy sú prístupné v jednotlivých oddeleniach služieb našej knižnice. Zoznam nájdetu TU.
Pridané 13.02.2019

Oznámenie o zámere prenajať majetok

Oznámenie o zámere prenajať majetok Trnavského samosprávneho kraja, ktorý je v správe Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave   Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Rázusova 1 , 918 20  Trnava (ďalej len vyhlasovateľ) podľa § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov  a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom TTSK zverejňuje zámer prenajať časť nebytového priestoru - formou priameho nájmu.   Predmetom priameho nájmu sú: Prenechanie nebytových priestorov /časť vestibulu/ do nájmu za účelom umiestnenia nápojového automatu. Uchádzač o jeho prevádzkovanie predloží ponuku na výšku poplatku za prenájom priestoru na umiestnenie automatu, počet kusov automatov a uvedie podmienku na pripojenie do elektrickej siete a na pripojenie vody. Termín obhliadky si môže uchádzač dohodnúť v pracovné dni telefonicky.   Podmienky nájmu: Kritérium na výber víťazného návrhu je najvyššia ponúknutá cena za prenájom. Doba nájmu: na 1 rok. Účel nájmu: umiestnenie nápojového automatu. Lehota na doručenie cenových ponúk záujemcov je do 08. 02. 2019 do 09.00 hod. Ponuku treba predložiť na sekretariáte, alebo poštou na adresu vyhlasovateľa. Ponuka uchádzača musí obsahovať: meno, priezvisko, adresu fyzickej osoby, resp. názov, sídlo a IČO právnickej osoby, zastúpenie, ponúknutú cenu a spôsob jej zaplatenia, účel využitia predmetu nájmu. Vyhlasovateľ je oprávnený zmeniť alebo zrušiť podmienky nájmu, prípadne odmietnuť všetky predložené ponuky. Každý uchádzač je oprávnený oboznámiť sa s identifikačnými údajmi predmetu nájmu /list vlastníctva, prípadne iné písomnosti a skutočnosti viažuce sa k predmetu nájmu/ priamo na adrese vyhlasovateľa, u kontaktnej osoby: Lýdia Pauerová, 033/551 17 82, e-mail: pauerova.lydia@zupa-tt.sk. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo určiť formu realizácie nájmu uzatvorením písomnej nájomnej zmluvy, v ktorej budú uvedené podmienky nájmu, najmä (označenie zmluvných strán, predmet nájmu, účel nájmu, výška a splatnosť nájomného, doba nájmu, práva a povinnosti zmluvných strán, skončenie nájmu). Vyhlasovateľ zriadi na účel vyhodnotenia ponúk uchádzačov trojčlennú komisiu. Komisia je spôsobilá vyhodnocovať predložené ponuky, ak je súčasne prítomná väčšina jej členov.   V  Trnave  22. 01. 2019                                                                                               Mgr. Lívia Koleková                                                                                                       Riaditeľka KJF v Trnave
Pridané 22.01.2019

Knižnica vyraďuje

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave vyradila knihy z dôvodu poškodenia, opotrebovania, zastarania a multiplicity - zoznam vyradených kníh (vo formáte PDF, veľkosť 356 KB). Ponuka je určená len pre knižnice. Trvá do 31. janmuára  2019 Kontaktná osoba: Mgr. Zuzana Meszárošová tel.: 033/5511782 e-mail: zmesarosova@kniznicatrnava.sk
Pridané 10.01.2019

OZNAM

Vážení čitatelia, z dôvodu poruchy kúrenia bude v sobotu 22. 12. 2018  KNIŽNICA ZATVORENÁ   Ďakujeme za pochopenie.
Pridané 21.12.2018

Vedomostná súťaž

Vážení návštevníci, v tomto roku uplynulo 50 rokov od úmrtia Ľudovíta Wintera, významného podnikateľa a spoluzakladateľa kúpeľov v Piešťanoch. Pripravili sme pre Vás vedomostnú súťaž o tejto významnej osobnosti, ktorá pôsobila v našom regióne. Prejsť na súťažné otázky tu.
Pridané 13.12.2018

Študovňa a internet pre verejnosť zatvorené

Vážení návštevníci, oznamujeme Vám, že  študovňa a internet budú od 24. októbra 12.00 hod. (streda) do  26. októbra (piatok)  z technických príčin pre verejnosť zatvorené. V súrnom prípade môžete využiť verejný internet v oddelení pre deti.   Ďakujeme za pochopenie. Kolektív pracovníkov knižnice
Pridané 23.10.2018


Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
13
14
15
17
20
21
22
25
27
28
29
 
 
 
 
 
 
deti - dospelí - školy

Anketa
Od 2. septembra je oddelenie pre deti otvorené už od 8.00 hod. Privítate túto zmenu?
Archív ankiet