Oznámenie o zámere prenajať majetok - nápojový automat

Oznámenie

o zámere prenajať majetok Trnavského samosprávneho kraja, ktorý je v správe Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave

 

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Rázusova 1 , 918 20  Trnava

(ďalej len vyhlasovateľ) podľa §9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov  a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom TTSK zverejňuje zámer prenajať časť nebytového priestoru - formou priameho nájmu.

Predmetom priameho nájmu sú:

Prenechanie nebytových priestorov /časť vestibulu/ do nájmu za účelom umiestnenia nápojového automatu. Uchádzač o jeho prevádzkovanie predloží ponuku na výšku poplatku za prenájom priestoru na umiestnenie automatu, počet kusov automatov a uvedie podmienku na pripojenie do elektrickej siete a na pripojenie vody. Termín obhliadky si môže uchádzač dohodnúť v pracovné dni telefonicky.

 

Podmienky nájmu:

1.      Kritérium na výber víťazného návrhu je najvyššia ponúknutá cena za prenájom.

2.      Doba nájmu: na 1 rok.

3.      Účel nájmu: umiestnenie nápojového automatu.

4.      Lehota na doručenie cenových ponúk záujemcov je do 23. 12. 2016 do 09.00 hod. Ponuku treba predložiť na sekretariáte, alebo poštou na adresu vyhlasovateľa.

5.      Ponuka uchádzača musí obsahovať: meno, priezvisko, adresu fyzickej osoby, resp. názov, sídlo a IČO právnickej osoby, zastúpenie, ponúknutú cenu a spôsob jej zaplatenia, účel využitia predmetu nájmu.

6.      Vyhlasovateľ je oprávnený zmeniť alebo zrušiť podmienky nájmu, prípadne odmietnuť všetky predložené ponuky.

7.      Každý uchádzač je oprávnený oboznámiť sa s identifikačnými údajmi predmetu nájmu /list vlastníctva, prípadne iné písomnosti a skutočnosti viažuce sa k premetu nájmu/ priamo na adrese vyhlasovateľa, u kontaktnej osoby: Lýdia Pauerová, 033/551 17 82, e-mail: pauerova.lydia@zupa-tt.sk.

8.      Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo určiť formu realizácie nájmu uzatvorením písomnej nájomnej zmluvy, v ktorej budú uvedené podmienky nájmu, najmä (označenie zmluvných strán, predmet nájmu, účel nájmu, výška a splatnosť nájomného, doba nájmu, práva a povinnosti zmluvných strán, skončenie nájmu).

9.      Vyhlasovateľ zriadi na účel vyhodnotenia ponúk uchádzačov trojčlennú komisiu. Komisia je spôsobilá vyhodnocovať predložené ponuky, ak je súčasne prítomná väčšina jej členov.

 

V  Trnave  05. 12. 2016

                                                                                         Mgr. Lívia Koleková

                                                                                    Riaditeľka KJF v Trnave

Pridané 06.12.2016


Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
 
 
1
2
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
17
18
19
20
21
23
25
26
27
28
31
 
 
deti - dospelí - školy

Anketa
Každý štvrtok v týždni bude knižnica otvorená do 19.00 hod. Privítate túto zmenu?
Archív ankiet