Oznámenie o zámere prenajať majetok - skladové priestory

Oznámenie

o  zámere prenajať majetok  Trnavského samosprávneho kraja, ktorý je v správe Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Rázusova 1 , 918 20  Trnava

(ďalej len vyhlasovateľ) podľa § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov  a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom TTSK zverejňuje zámer prenajať časť svojho dočasne prebytočného majetku formou priameho nájmu.

Predmetom priameho nájmu sú:

Skladový priestor č. 19 o výmere  15,05 m2,

Skladový priestor č. 10 o výmere 12,80 m2.

 

Podmienky nájmu:

1.      Doba nájmu:  na 2 roky.

2.      Účel nájmu:   skladový priestor.

3.      Lehota na doručenie cenových ponúk záujemcov je do  06. 02. 2017 do 15.00 hod. Ponuku treba predložiť na sekretariáte, alebo poštou na adresu vyhlasovateľa.

4.      Ponuka uchádzača musí obsahovať: meno, priezvisko, adresu fyzickej osoby, resp. názov, sídlo a IČO právnickej osoby, zastúpenie, ponúknutú cenu a spôsob jej zaplatenia, účel využitia predmetu nájmu .

5.      Vyhlasovateľ je oprávnený zmeniť alebo zrušiť podmienky nájmu, prípadne odmietnuť všetky predložené ponuky.

6.      Každý uchádzač je oprávnený  oboznámiť sa s identifikačnými údajmi predmetu nájmu /list vlastníctva, prípadne iné písomnosti a skutočnosti  viažuce sa k premetu nájmu/ priamo na adrese vyhlasovateľa, u kontaktnej osoby: Lýdia Pauerová 033/5511782, e-mail: pauerova.lydia@zupa-tt.sk

7.      Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo určiť formu realizácie nájmu uzatvorením písomnej nájomnej zmluvy, v ktorej budú uvedené podmienky nájmu, najmä (označenie zmluvných strán, predmet nájmu, účel nájmu, výška a splatnosť nájomného, doba nájmu, práva a povinnosti zmluvných strán, skončenie nájmu).

8.      Vyhlasovateľ zriadi na účel vyhodnotenia ponúk uchádzačov  trojčlennú komisiu. Komisia je spôsobilá vyhodnocovať predložené ponuky, ak je súčasne prítomná väčšina jej členov, najmenej však traja.

 

V  Trnave 23. 01. 2017

                                                      Mgr. Lívia Koleková

                                                   riaditeľka KJF v Trnave

Pridané 23.01.2017


Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
 
 
 
 
 
 
1
2
3
7
8
12
14
15
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
deti - dospelí - školy

Anketa
Od 2. septembra je oddelenie pre deti otvorené už od 8.00 hod. Privítate túto zmenu?
Archív ankiet