Ahoj, kamarát!

Ak máš knihy rád, tak už si náš kamarát!

Stačí sa k nám zapísať a z bohatej ponuky kníh si môžeš vyberať.

Čakáme Ťa v oddelení pre deti - 2. poschodie vľavo v hlavnej budove na Rázusovej ulici č. 1.


Čaruška

časopis detí a pre deti  dostupný aj vo formáte pdf tu.


Celé Slovensko číta deťom

Deň prvý

30. mája 2016 sme sa zapojili do druhého týždňa celoslovenského projektu Celé Slovensko číta deťom. Ako prvá v poradí prišla deťom čítať hudobníčka Beáta Kuracinová Vargová, ktorá 45 účastníkom prečítala svoju veršovanú prvotinu pre deti. Lienka Snehulienka sa našim najmenším čitateľom páčila nielen v čítanej forme, ale aj vo forme pesničkovej. Okrem lienky Snehulienky si deti zaspievali aj Prší, prší... Tancuj, tancuj a iné známe pesničky. Poniektorí si aj zatancovali a zapochodovali, veď slniečko v našej knižničnej záhrade priam volalo k tancu a spevu. A pridali sa aj všetky spevavé vtáčatká, ba aj žabky pri Trnávke. Záver patril autogramiáde, počas ktorej dostali všetci účastníci záložku s podpisom a malú knižočku na čítanie domov s rodičmi.

​fotogaléria

Deň druhý

31. mája 2016 sme v knižničnej záhrade privítali spisovateľku Andreu Gregušovú, ktorá deťom prečítala úryvok z knižky Červík Ervín. 52 účastníkov zaujali nielen jeho príhody, ale aj spoločenská hra, ktorá sa ukrýva v papierovom obale knižky. Okrem čítania spisovateľka predstavila aj svoje dve ďalšie knihy – Operácia Orech a iné dedkoviny a Marína a povaľači. Dozvedeli sme sa aj to, že pani spisovateľka sa venuje aj folklóru a vedie súbor, v ktorom hrajú a spievajú aj jej traja synovia. Podujatie sme ukončili autogramiádou a spoločným fotografovaním. A už teraz sme zvedaví, čo nové zo zvieracej ríše autorka pre nás pripraví...

fotogaléria

Deň tretí

Medzinárodný deň detí - 1. jún sme v knižnici oslávili podujatím pre deti Nože rýchlo povedz. Knižku plnú ilustrovaných hádaniek predstavil autor Ján Čápka. 38 účastníkov hádalo hádanky s úplnou ľahkosťou. Snažili sa dievčatá aj chlapci. Statočne zvládli aj tlačiarenských škriatkov, ktorých im autor pripravil a fungovala aj slovná ozvena. Druháci aj tretiaci sa pohrali aj so slovom záhrada /veď sme boli v záhrade/ a našli v ňom ukrytých veľa slov. A so slovnými hračkami sme sa dostali až k záverečnej autogramiáde. Veríme, že do ďalšieho stretnutia náš hosť vymyslí pre nás opäť niečo nové...

fotogaléria

Deň štvrtý

2. júna 2016 sa mohol každý, kto navštívil našu knižnicu, dozvedieť Kam skáču kamzíky. Pod týmto názvom sa ukrýva nový letný magazín, ktorý prišla 44 účastníkom predstaviť spisovateľka a vydavateľka Danuša Dragulová – Faktorová z Bratislavy. Nájdeme v ňom množstvo maľovaniek, hádaniek, básničiek, rébusov, ba i vystrihovačku. Deti ho privítali svojimi želaniami a posypali ho čerstvo natrhanými sedmokráskami. Teraz už môže veselo s deťmi putovať pešo i cestovať rôznymi dopravnými prostriedkami všade tam, kam sa deti počas letných prázdnin vyberú. A Samko, pre ktorého v knižnici zbierame plastové vrchnáky nám prezradil, že ako predplatiteľ už má tento letný magazín doma. A my sme si z neho tiež hneď prečítali, aj hádanky zahádali, a tie deti tak upútali, že už s ním domov dchádzali...samozrejme nechýbali záložky s podpisom pre každého ako spomienka na slnečné dopoludnie v knižničnej záhrade.

fotogaléria

Deň piaty

3. júna 2016 sme vďaka ilustrátorke a grafičke Oksane Lukomskej zavítali do zahraničia, priamo do jej rodnej krajiny Ukrajiny. Prečítala nám svoju obľúbenú rozprávku v ukrajinskom jazyku. Väčšej časti textu deti porozumeli a jazyk sa im páčil. Keďže autorka už niekoľko rokov žije na Slovensku, prečítala nám aj úryvok v slovenskom jazyku z prvej knihy, ktorú ilustrovala. Drevený zámoček si niektorí z účastníkov pamätali ešte z útleho detstva. Počas podujatia odpovedala na viacero zvedavých otázok. Dozvedeli sme sa, že istý čas pracovala aj ako reštaurátorka, čím pomohla zachrániť a obnoviť niektoré historické pamiatky v Trnave. Na stretnutie s ilustrátorkou prišlo aj niekoľko malých filatelistov z krúžku, ktorý pracuje v knižnici už niekoľko rokov, veď viacero ilustrácií z kníh sa objavilo aj na poštových známkach. Za svoju prácu boli malí filatelisti odmenení počas podujatia odznakom: Mladý filatelista. Záverečné podujatie celotýždňovej aktivity Celé Slovensko číta deťom ukončila tradičná autogramiáda. Deti odchádzali zo slnkom zaliatej záhrady s úsmevom a so záložkou v ruke.

fotogaléria


Les ukrytý v knihe 2016

Stretnutie detí s lesným pedagógom Michalom Slávikom

21. apríla 2016 k nám do knižnice zavítal lesný pedagóg Michal Slávik, aby sme si pripomenuli a zopakovali, aké dôležité je chrániť našu Zem. Hlavná myšlienka tejto celoslovenskej kampane sa zrodila v roku 2011 pri príležitosti Medzinárodného roku lesov. Aj počas tohto 6. ročníka sme deťom poukázali na význam lesa a lesníctva ako aj na ochranu životného prostredia a kladného vzťahu k prírode. Poslúžili nám k tomu nielen knihy, ale aj pracovné listy, ktoré sme spoločne vypĺňali. Kniha Básničkové pochúťky deti zaujala nielen slovom, ale aj pestrými ilustráciami. Deťom sa páčili aj príhody zo života, ktoré vyrozprával lesník, rovnako ako aj zaujímavosti o zvieratách žijúcich v našich lesoch. A nezabudli sme spomenúť recykláciu, ktorou všetci môžeme chrániť našu Zem. A to každý deň! 


NOC S ANDERSENOM

Naša knižnica bola prvou slovenskou knižnicou v medzinárodnom projekte Noc s Andersenom. Už od roku 2001, v Medzinárodný deň rozprávky, trávia deti noc v knižnici, kde sú pre nich pripravené rôzne aktivity a samozrejme - nocovanie. Stretávajú sa s tvorcami kníh - spisovateľmi, ilustrátormi, vydavateľmi, osobnosťami kultúrneho aj spoločenského života mesta a okolia, na tvorivých dielniach realizujú rôzne projekty a niektorí aj zaspia. Ráno si ich odvedú domov rodičia.

Fotogaléria - oddelenie pre deti; fotogaléria - pobočka Tulipán

 


Čítajme si 

Čítajme si 2011

Tohtoročného pokusu o celoslovenský rekord v čitateľskom maratóne ČÍTAJME SI... sa zúčastnilo spolu 30 480 detí, čím sa prekonal minuloročný rekord. V Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave sa do čítania zapojilo 833 detí. Zo všetkých čítajúcich detí bolo vyžrebovaných 30 detí, ktorí dostali knižnú cenu. Medzi nimi aj naši čitatelia:
MARTINA KVASNICOVÁ – oddelenie pre deti
DANIELA SLAMKOVÁ – pobočka Prednádražie
PATRIK RACEK - pobočka Tulipán

Čítajme si 2010

Po tretíkrát sa stala naša knižnica partnerom Linky detskej istoty pri SV UNICEF. V čitateľskom maratóne sme sa pokúsili spoločne s inými inštitúciami prekonať minuloročný rekord o Najpočetnejší detský čitateľský maratón ČÍTAJME SI 2010  

Čítajme si 2009
Vo štvrtok 26. marca 2009 o 9.00 hod odštartoval v našej knižnici druhý ročník čitateľského maratónu Čítajme si. Toto podujatie zorganizovala Linka detskej istoty pri SV pre UNICEF. V Trnave sa čítalo na dvoch miestach. V hlavnej budove sa pri knihe Ľ. Feldeka Veľká kniha rozprávok vystriedalo 96 a na pobočke Vodáreň 200 detských čitateľov. Čítanie prišla podporiť aj spisovateľka Dana Podracká. Svoj minuloročný rekord sme prekonali.
Tlačová správa o celoslovenskom podujatí PDF

 


DEKLARÁCIA PRÁV DIEŤAŤA

  1. Dieťaťu náležia všetky práva uvedené v tejto deklarácii. Na tieto práva majú nárok všetky deti bez jedinej výnimky, bez rozdielu rasy, farby, pohlavia, reči, náboženstva, politického alebo iného presvedčenia, národného alebo sociálneho pôvodu, majetkového alebo iného spoločenského postavenia, či už dieťaťa samého alebo jeho rodiny.
  2. Dieťaťu sa má dostať zvláštnej ochrany a treba mu zákonmi a inými prostriedkami, zabezpečiť, aby sa v slobodných a dôstojných podmienkach zdravím a normálnym spôsobom vyvíjalo telesne, duševne, mravne, duchovne a sociálne. Pri primaní zákonov hlavným hľadiskom majú byť najvlastnejšie záujmy dieťaťa.
  3. Dieťa má mať od narodenia právo na meno a štátnu príslušnosť.
  4. Dieťaťu sa majú dostať výhody sociálneho zabezpečenia. Má mať právo dospievať a vyvíjať sa v zdraví, preto treba jemu a jeho matke poskytovať zvláštnu starostlivosť a ochranu vrátane primeranej starostlivosti pred narodením a po ňom. Dieťa má mať právo na primeranú výživu, bývanie, zotavenia a zdravotnícke služby.
  5. Telesne, duševne alebo sociálne postihnutému dieťaťu treba poskytnúť zvláštnu opateru, výchovu a starostlivosť, akú vyžaduje jeho konkrétny stav.
  6. Plný a harmonický rozvoj osobnosti dieťaťa vyžaduje lásku a porozumenie. Všade kde j to možné, má vyrastať obklopené starostlivosťou a zodpovednosťou svojich rodičov a vždy v ovzduší lásky a mravnej a hmotnej istoty, výnimkou mimoriadnych okolností sa dieťa nemá odlúčiť od matky. Má byť povinnosťou spoločnosti a úradov venovať osobitnú starostlivosť deťom, ktoré nemajú rodinu, a tým ktorým sa nedostáva primeraných prostriedkov na výživu. Je žiadúce , aby štát poskytoval finančnú pomoc, alebo inú na výživu mnohopočetným rodinám.
  7. Dieťa má nárok na vzdelanie, ktoré má byť bezplatné a povinné, aspoň na základnom stupni. Má sa mu dostávať vzdelávanie, ktoré mu zvýši jeho všeobecnú kultúrnu úroveň a poskytne mu rovnaké možnosti rozvíjať svoje schopnosti a svoje názory a svoj zmysel pre mravnú a spoločenskú myseľ, aby sa mohlo stať užitočným členom spoločnosti.
  8. Dieťa má byť za každých okolností medzi prvými , ktorým sa poskytuje pomoc.
  9. Dieťa má byť chránené pred všetkými formami zanedbávania, krutosti a využívania. Dieťa sa nesmie zamestnávať pred dovŕšením primeraného, minimálneho veku, v nijakom prípade ho nemožno vnútiť, alebo mu dovoliť, aby vykonávalo prácu alebo zamestnanie, ktoré je na úkon jeho zdravie alebo vzdelávania alebo bráni jeho telesnému, duševnému alebo mravnému vývinu
  10. Dieťa treba chrániť pred pôsobením, ktoré môže podnecovať rasovú, náboženskú alebo akúkoľvek inú formu diskriminácie. Dieťa sa má vychovávať v duchu porozumenia, znášanlivosti, priateľstva medzi národmi, mieru a bratstva všetkých ľudí, aby si plne uvedomovalo, že má svoje sily a schopnosti venovať službe ostatným ľuďom.

Webové stránky pre deti

www.omalovanky.sk

www.cs.drpulo.sk/sk/nastenka/etske-hry.com

www.veselepohadky.cz

www.kidsites.com

www.alik.idnes.cz

www.detinanete.sk

www.ovce.sk

www.fifik.sk

www.rexik.sk


Výpožičný čas v oddelení pre deti

pondelok           9.00 - 17.00

utorok                 9.00 - 17.00

streda                9.00 - 17.00

štvrtok                9.00 - 17.00

piatok                 9.00 - 17.00

sobota               zatvorené

 Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
 
 
 
2
3
4
10
11
12
17
18
19
21
24
25
 
 
deti - dospelí - školy

Anketa
Aký spôsob používate na predĺženie výpožičnej doby požičaných kníh?
Archív ankiet