Informovanie o spracovaní osobných údajov používateľa

 

Vedomostná súťaž

Milan Rastislav Štefánik a my po jeho stopách

(Spomienka k 100. výročiu úmrtia)

 

Organizátor, ktorému sa poskytujú osobné údaje:      Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave

                                                                                      Rázusova 1

                                                                                      918 20 Trnava

                                                                                     Tel.: 033/55 11 782 

                                                                                     kniznica@kniznicatrnava.sk

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: zodpovednaosoba@somi.sk

Účel spracovania:    evidencia účastníkov vedomostnej súťaže

Rozsah osobných údajov: Meno a priezvisko účastníka súťaže

Právny základ:         Zákon č. 126/2015 Z. z. o knižniciach

Kategória osobných údajov: bežné

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: nebude

Doba uchovávania osobných údajov: do doby pominutia účelu

Účel spracovania:    informovanie o výsledkoch súťaže, propagácia aktivity organizovanej vo verejnom záujme zverejnením výsledkov súťaže na webovej a facebookovej stránke prevádzkovateľa a v tlačených propagačných materiáloch prevádzkovateľa

Rozsah osobných údajov: navštevovaná škola a trieda účastníka súťaže, kontakt na zákonného zástupcu účastníka súťaže

Právny základ:         súhlas zákonného zástupcu

Kategória osobných údajov: bežné

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: nebude

Doba uchovávania osobných údajov: do doby pominutia účelu

Organizátor zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných údajov. Organizátor podujatia vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje len v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

Práva zákonného zástupcu súťažiaceho:

  • súhlas so spracovaním osobných údajov môže zákonný zástupca súťažiaceho kedykoľvek bezplatne odvolať písomnou formou na adrese organizátora súťaže: Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Rázusova 1 Trnava 918 20. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním,
  • zákonný zástupca súťažiaceho má právo požadovať od organizátora prístup k jeho osobným údajom a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov,
  • súťažiaci má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby alebo podaním podnetu na šetrenie, sťažnosti, dozornému orgánu, na Slovensku Úradu na ochranu osobných údajov v zmysle §100 zákona č.: 18/2018 Z. z.


Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
 
 
1
2
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
17
18
19
20
21
23
25
26
27
28
31
 
 
deti - dospelí - školy

Anketa
Každý štvrtok v týždni bude knižnica otvorená do 19.00 hod. Privítate túto zmenu?
Archív ankiet