Informovanie o spracovaní osobných údajov používateľa

 

Vedomostná súťaž

Milan Rastislav Štefánik a my po jeho stopách

(Spomienka k 100. výročiu úmrtia)

 

Organizátor, ktorému sa poskytujú osobné údaje:   Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave

                                                                     Rázusova 1

                                                                     918 20 Trnava

                                                                                 Tel.: 033/55 11 782  kniznica@kniznicatrnava.sk

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: zodpovednaosoba@somi.sk

 

Účel spracovania:                                      evidencia účastníkov súťaže a vyplnených súťažných listov

Právny základ:                                           Zákon č. 126/2015 Z. z. o knižniciach

Kategória osobných údajov:                       bežné

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: nebude

Doba uchovávania osobných údajov:         do doby pominutia účelu

Organizátor zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných údajov. Organizátor podujatia vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje len v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

Práva zákonného zástupcu súťažiaceho:

  • Dotknutá osoba alebo jej zákonný zástupca má právo požadovať od organizátora prístup k jeho osobným údajom a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov,
  • Dotknutá osoba alebo jej zákonný zástupca má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby alebo podaním podnetu na šetrenie, sťažnosti, dozornému orgánu, na Slovensku Úradu na ochranu osobných údajov v zmysle §100 zákona č.: 18/2018 Z. z.

 Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
 
 
 
 
2
3
5
9
10
11
12
14
15
16
17
19
20
22
23
24
25
26
30
31
deti - dospelí - školy

Anketa
Využívate v študovni knižný skener?
Archív ankiet