Kultúrne združenie národností a etník

Kultúrne združenie národností a etník Slovenskej republiky je občianske združenie, dobrovoľná organizácia občanov Slovenskej republiky bez ohľadu na pohlavie, vzdelanie, politickú príslušnosť, presvedčenie, vyznanie (náboženské alebo svetské). Vzniklo v roku 1994, má za cieľ rozvoj multikultúrnej dimenzie v SR. Mieni sa podieľať aj na kultúrnom a umeleckom živote v SR. Zvláštnu pozornosť venuje rómskemu spoločenstvu, ako aj znevýhodneným príslušníkom a skupinám našej spoločnosti.
Prvých šesť rokov svojej existencie v Nitre sa zameriavalo na multikultúrny rozvoj všetkých národností v SR, ďalších 9 rokov svojej činnosti v Bratislave sa venuje širšiemu poňatiu multikultúrnosti – orientuje sa na viaceré marginálne skupiny v spoločnosti – napríklad na psychicky a mentálne chorých ľudí, ženy, deti, obhajuje ich ľudské práva, zasadzuje sa za odstraňovanie diskriminácie duševne a mentálne chorých, za ich destigmatizáciu a integráciu do spoločnosti.
Medzi hlavné úlohy KZNE SR patrí aj výchova, vzdelávanie, kultúrna, edičná a iná činnosť.
Značné úspechy popri iných oblastiach KZNE SR dosahuje v oblasti literatúry. Od roku 2002 vedie Literárnu dielňu, ktorá momentálne pôsobí ako Literárno-divadelná dielňa Rozhľady v spolupráci s Ligou za duševné zdravie SR. Výsledky tvorby jej členov a sympatizantov KZNE SR vydáva knižne, časopisecky a v zborníkoch. Je vyhlasovateľom medzinárodnej literárnej súťaže ROZHĽADY.

Rómsky chlapec a život,to nie je rozprávka - 25. marca 2010

 

PROPOZÍCIE
V. ročník Medzinárodnej literárnej a výtvarnej súťaže
 pre ľudí s mentálnym postihnutím, ľudí so skúsenosťami so psychickým ochorením, sympatizantov a pracovníkov v oblasti mentálneho                      a duševného zdravia 

ROZHĽADY 2011

Kultúrne združenie národností a etník Slovenskej republiky v spolupráci so špeciálnymi školami, domovmi sociálnych služieb, Ligou za duševné zdravie SR, OZ Slimák, Slovensko, Promyczek nadziei, Litva, Studio Oáza, Česko, Festival Sztuk Wszelakich osób niepelnosprawnych, Jeden Świat, Poľsko, Down Alapítvány, Maďarsko, 15. decembra 2010 vyhlásili literárnu a výtvarnú súťaž ROZHĽADY 2011.

Súťaž sa zameriava na 2 základné okruhy, a to:

I. Vlastná literárna tvorba
II. Vlastná výtvarná tvorba

Súťaž sa delí na tri skupiny:

A. Ľudia s mentálnym postihnutím;
B. Ľudia so skúsenosťami so psychickým ochorením
C. Sympatizanti a pracovníci v oblasti mentálneho a duševného zdravia

Súťaž má 3 kategórie:

1. Deti do 15 rokov; .
2. Mládež vo veku do 18 rokov;
3. Dospelí bez obmedzenia veku. 
 

Súťaž je tematicky otvorená.

Podmienky súťaže:
Autori prihlasujú do súťaže a/ výtvarné práce tvorené akoukoľvek technikou a v akomkoľvek formáte, vrátane fotografií; b/ svoju zatiaľ nepublikovanú poéziu, prózu a dramatické texty v štátnych alebo národnostných jazykoch. Súťaž nie je anonymná. Práce sa nevracajú. Autori môžu zaslať päť básní, krátkych próz alebo
dramatických textov v rozsahu päť normovaných strán, t. j. 9 000 úderov. Práce zasielajte štvormo, zopäté do štyroch samostatných častí. Na vrchnom liste každej časti treba uvádzať meno a priezvisko, vek, adresu, okruh (I., II.) skupinu (A, B alebo C), kategóriu (1., 2., 3., poézia, próza, dráma), názvy jednotlivých diel. Každý samostatný list súťažného príspevku je potrebné označiť v pravom hornom rohu menom a priezviskom autora. Ďalej je potrebné zaslať písomný súhlas a uverejnením prác v zborníku zo súťaže. Práce je potrebné poslať poštou aj elektronicky.

Uzávierka zaslania prác je 5. októbra 2011.

Na obálke označte práce názvom Medzinárodná literárna a výtvarná súťaž ROZHĽADY 2011 a zasielajte ich na adresu:
PhDr. Bohuslava Hábovčíková, CSc.
Kultúrne združenie národností a etník Slovenskej republiky
Pekná cesta 9, 831 52 Bratislava, Slovenská republika
Súťažné príspevky zasielajte aj na e-mail: kznesr@gmail.com alebo kzne@centrum.sk.

Bližšie informácie na číslach:
tel./ mobil: 004212/20788547; 00421/910152340.

Výsledky súťaže vyhlásime do konca decembra 2011, vyhodnotenie bude
uverejnené na webových stránkach www.dusevnezdravie.sk; muza.websity.sk, v časopisoch BELLÁRIA a ARKÁDIA, ako aj inde.

Vyhlasovatelia súťaže
 Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
 
 
1
2
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
17
18
19
20
21
23
25
26
27
28
31
 
 
deti - dospelí - školy

Anketa
Každý štvrtok v týždni bude knižnica otvorená do 19.00 hod. Privítate túto zmenu?
Archív ankiet