Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave - Regionálne knižnice TTSK

Našli sme Vás

Fotosúťaž

k 85. výročiu vzniku Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave

Téma: Najkrajšia čitateľská momentka

PROPOZÍCIE SÚŤAŽE
Fotografickej súťaže NAŠLI SME VÁS (ďalej len „súťaž") sa môže zúčastniť každý slovenský občan, ktorý dosiahol vek najmenej 15 rokov a splnil všetky podmienky stanovené týmito pravidlami.

 • Súťažná fotografia musí byť dielom autora, ktorý ju do súťaže prihlásil. Autor súťaží s fotografiou, vytvorenou v amatérskych podmienkach.
 • Ďalej súťažiaci vyhlasuje, že má súhlas na použitie fotografií od osôb zachytených na fotografiách. Súťažiaci vyhlasuje, že si nie je vedomý toho, že by akákoľvek tretia osoba jeho práva k fotografii spochybňovala, alebo bránila ich zverejneniu.
 • Súťažiaci poskytuje organizátorovi nevýhradné právo k použitiu fotografií na propagáciu súťaže a propagáciu jej organizátora. Súťažiaci súhlasí s publikovaním súťažných fotografií bez nároku na honorár. Právo na použitie súťažných fotografií sa poskytuje bez časového obmedzenia.
 • Všetky fotografie, vybrané do užšieho výberu, budú prezentované verejnosti formou výstavy a kalendára organizátora.
 • Fotografia musí tematicky súhlasiť so zadanou témou. Hľadáme fotografiu na tému: čítanie.
 • Každý autor môže do súťaže poslať maximálne 3 súťažné fotografie.
 • Fotografia môže byť čiernobiela alebo farebná, klasická. Formát 30 x 40 cm a jeho odvodeniny pri zachovaní rozmeru dlhšej strany.
 • Na rube každej fotografie musí byť uvedené: meno, priezvisko, adresa a vek autora, e -mail, príp. telefonický kontakt, názov fotografie, rok jej vzniku.
 • Do súťaže neposielajte fotografie v elektronickej podobe.
 • Do súťaže je zakázané posielať fotografie, ktoré sú v rozpore so zákonmi SR a dobrými mravmi. Organizátor si vyhradzuje právo autora diskvalifikovať.
 • Porota vyhodnotí súťažné fotografie a určí umiestnenia fotografií (1., 2. a 3. miesto), ktorých autori budú odmenení vecnými cenami, zároveň vyberie fotografie na výstavu.
 • Porota vyberie aj víťaznú fotografiu, ktorej autor získa Cenu predsedu TTSK.
 • Porota sa môže rozhodnúť niektorú z cien neudeliť alebo udeliť viac cien.
 • Víťazi budú pozvaní na vyhodnotenie, ktoré sa uskutoční v decembri 2012.
 • Poslaním fotografie do súťaže autor súhlasí so všetkými podmienkami fotografickej súťaže NAŠLI SME VÁS
 • Ceny budú odovzdané výhercom osobne alebo prostredníctvom doporučenej poštovej zásielky doručenej na adresu výhercu.
 • Fotografie treba poslať poštou na adresu:

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave
pošt. priečinok 29
Rázusova 1
918 20 Trnava
alebo priniesť osobne na túto adresu.

 

 • Termín uzávierky: 15. 9. 2012
 • Vyhodnotenie : december 2012
 • Podrobnejšie informácie 033/5511782, kniznica@kniznicatrnava.sk  

Porota:
Mgr. Peter Babka – fotograf, pedagóg, kurátor
Jozef Keppert – publicista, pedagóg, kurátor
Vladimír Kampf – novinár, fotograf
 

Výstup: výstava, kalendár
Odmeny: Poukaz na výrobu fotografií, knižné ceny

 Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
 
 
 
2
3
4
10
11
12
17
18
19
21
24
25
 
 
deti - dospelí - školy

Anketa
Aký spôsob používate na predĺženie výpožičnej doby požičaných kníh?
Archív ankiet