Informácia podľa § 15 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov

a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 84/2014 Z. z.

Prevádzkovateľom Knižnično-informačného systému je Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave so sídlom Rázusova 1, 918 20 Trnava, IČO: 00182826; DIČ: 2021147645

Sprostredkovateľ: Slovenská národná knižnica v Martine so sídlom Nám. J. C. Hronského 1, Martin; IČO 37780387; DIČ 2021446768

Informačný systém: Evidencia registrovaných používateľov

Účel: Poskytovanie knižnično-informačných služieb

Podľa Zákona č. 126/2015 o knižniciach, § 18, ods. a) je knižnica oprávnená na účel poskytovania knižnično-informačných služieb spracovávať osobné údaje aktívnych používateľov v rozsahu: meno, priezvisko, titul, adresa trvalého bydliska, adresa prechodného bydliska, dátum a miesto narodenia, číslo dokladu totožnosti a jeho platnosť, najvyššie dosiahnuté vzdelanie, telefónne číslo, mailová adresa, meno, priezvisko a adresa zákonného zástupcu dieťaťa

Oprávnenie získavať osobné údaje používateľov knižnice v mene prevádzkovateľa vyplýva oprávneným osobám z pracovnoprávnych predpisov.

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, je však potrebné na splnenie účelu spracúvania. Získané osobné údaje prevádzkovateľ spracúva po dobu trvania členstva v knižnici a ďalších 24 mesiacov po jeho skončení. Po uplynutí tejto lehoty, alebo po skončení účelu spracúvania sa prevádzkovateľ zaväzuje, že v zmysle § 17 vyššie citovaného zákona o ochrane osobných údajov predmetné osobné údaje zlikviduje. Registrovaný používateľ môže kedykoľvek písomne požiadať o likvidáciu jeho osobných údajov za podmienky, že nemá voči knižnici žiadne nevyrovnané záväzky.

Sprístupňovanie osobných údajov: Slovenská národná knižnica v Martine

Poskytovanie tretím stranám: subjekty oprávnené pri vymáhaní pohľadávok

Osobné údaje sa nezverejňujú. Prenos osobných údajov do tretích krajín sa neuskutočňuje

 

Informačný systém: Kamerový systém

Účel: Bezpečnosť a ochrana majetku a osôb

Zoznam (rozsah) osobných údajov: videozáznam o pohybe fyzických osôb

Poskytovanie tretím stranám: osobné údaje sa neposkytujú.

Sprístupňovanie tretím stranám: osobné údaje môžu byť poskytnuté orgánom činným v trestnom konaní

Likvidácia osobných údajov: v súlade s ustanoveniami vyššie citovaného zákona o ochrane osobných údajov

 

Informačný systém: Zverejňovanie fotografií

Účel:  prezentačné účely organizácie

Zoznam osobných údajov: fotografia (farebná alebo čiernobiela)

Účastník verejného podujatia organizovaného prevádzkovateľom berie na vedomie, že priebeh podujatia bude zaznamenávaný obrazovým záznamom. Prevádzkovateľ získané snímky bude využívať v rámci vlastnej fotodokumentácie za účelom propagácie podujatia.

Každý účastník podujatia má právo namietať proti fotografovaniu jeho osoby a túto námietku si môže u organizátora uplatniť pred začiatkom podujatia.

Práva dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov sú upravené v § 28 vyššie citovaného zákona o ochrane osobných údajov

Doplňujúce informácie (§ 15, ods. 1, písm. e)) vyššie citovaného zákona o ochrane osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať:

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,

b) informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme,

c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal prevádzkovateľ jej osobné údaje na spracúvanie,

d) zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

e) opravu alebo likvidáciu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania skončil,

g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu do vyrovnania si podlžností voči prevádzkovateľovi

Evidenčné listy informačných systémov sú prístupné na požiadanie na sekretariáte prevádzkovateľa

 Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
 
 
 
 
 
 
1
2
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
deti - dospelí - školy

Anketa
Počas prázdnin sme pre deti pripravili Prázdninový superklub. Aktivity sa vždy konajú každú stredu v júli a v auguste 2018, Vybrali ste si z ponúkaného programu?
Archív ankiet