ZÁSADY SPRACÚVANIA A UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV POUŽÍVATEĽOV KNIŽNICE JURAJA FÁNDLYHO V TRNAVE 

v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Európy 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Prevádzkovateľ:
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja,

Korešpondenčná adresa: Rázusova 1, 918 20 Trnava,

IČO: 00182826

Telefón: 00421/33/55 11 782

Mail: kniznica@kniznicatrnava.sk

Kontakt na osobu zodpovednú za ochranu osobných údajov: zodpovedna.osoba@somi.sk

Účel spracúvania a uchovávania osobných údajov:
Poskytovanie knižnično-informačných služieb podľa zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach

Právny základ: Zákon 126/2015 Z. z. o knižniciach

Osobné údaje spracúvajú poverení a poučení zamestnanci. Tretie strany majú prístup k osobným údajom len v rozsahu potrebnom na zabezpečenie prevádzky IT zariadenia knižnice, možných právnych služieb a pod., na základe písomných zmlúv o ochrane osobných údajov.

Osobné údaje sa neposkytujú tretím stranám a nie sú prenášané do tretích krajín

Osobné údaje sa spracúvajú v knižnično-informačnom systéme (ďalej len „KIS“) v rozsahu uvedenom v prihláške a v súlade s Knižničným a výpožičným poriadkom. Spracúvanie sa uskutočňuje po dobu trvania členstva v knižnici a ďalších 24 mesiacov po jeho skončení. Po uplynutí tejto lehoty, alebo po skončení účelu spracúvania prevádzkovateľ osobné údaje likviduje. Dotknutá osoba môže v každom oddelení služieb požiadať o likvidáciu jej osobných údajov aj pred uplynutím tejto doby. Podmienkou je, že má vysporiadané všetky záväzky voči prevádzkovateľovi.

Osobné údaje získané na základe osobitného zákona (Zákon č. 126/2015 Z. z.) sú nevyhnutné pre poskytovanie služieb, pri ktorých vzniká zmluvný vzťah o výpožičke podľa Občianskeho zákonníka (absenčné výpožičky, MVS, MMVS)

Osobné údaje získané na základe písomného súhlasu dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo:

  • na prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú,
  • na opravu jej osobných údajov,
  • na vymazanie osobných údajov alebo na obmedzenie spracúvania jej osobných údajov,
  • namietať spracúvanie jej osobných údajov,
  • na presnosť jej osobných údajov,
  • kedykoľvek svoj súhlas odvolať, v prípade osobných údajov získaných na základe súhlasu dotknutej osoby.

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk  Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
14
15
16
18
19
21
22
23
24
25
27
29
30
deti - dospelí - školy

Anketa
V knižnici do 30. 9. 2018 prebieha dotazníkový prieskum spokojnosti. Využili ste možnosť sa doň zapojiť?
Archív ankiet