Odborné podujatia pre pracovníkov knižníc

Fantázia čítania (10. apríl 2019)                                                                                                                                      Odborný seminár "Fantázia čítania“ bol súčasťou 36. ročníka Dní detskej knihy, ktoré tento rok hostila Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave. Seminár bol venovaný čitateľskej gramotnosti a čitateľským kompetenciám detí a koncipovaný do dvoch častí. Prvou časťou boli prednášky a druhú časť tvorili pracovné workshopy. Seminár Fantázia čítania otvorila svojím príspevkom Problémy prepadu v čítaní Mgr. Timotea Vráblová PhD. Po vyčerpávajúcej analýze problémov prepadu a predstavení možností ako ho eliminovať, seminár pokračoval príspevkom PhDr. Ľudmily Hrdinákovej PhD. Čítanie – v ríši divov i za zrkadlom: čo robí čítanie pre nás a čo my robíme pre čítanie. Po obednej prestávke prišla druhá časť semináru, ktorú tvorili workshopy. Účastníci mali možnosť vybrať si z workshopov Prísť fantázii na koreň (Mgr. Timotea Vráblová) a Cez knihu do sveta fantázie (Mgr. Radka Kukurugyová). Semináru sa počas dňa zúčastnilo 71 osôb.


O čítaní a nečítaní
Odborný seminár sa uskutočnil 24.5.2017 v čitárni KJF v Trnave v spolupráci s Univerzitnou knižnicou Trnavskej univerzity a Krajskou pobočkou Spolku slovenských knihovníkov a knižníc v Trnave. Téma seminára bola zvolená k Roku čitateľskej gramotnosti. Odzneli tri odborné prednášky: prof.  PhDr. Oľga Zápotočná CSc., hovorila o čitateľskej a informačnej gramotnosti vo vzájomnej súvislosti, teda ako o dvoch neoddeliteľných súčastiach gramotnosti súčasného človeka v prostredí IKT; PhDr. Ľudmila Hrdináková vo svojom príspevku poskytla pohľad na zreteľné a skryté efekty čítania a ich význam v mediálne presýtenom prostredí. V závere svojho vystúpenia predstavila informačný portál midas.uniba.sk, ktorý je zameraný na propagáciu a podporu informačnej a mediálnej gramotnosti staršej mládeže; PhDr. Andrea Nagyová poskytla prítomným vhľad do oblasti psychického prežívania detí a využitie príbehov v tejto súvislosti. Predstavila aj svoje knihy, ktoré je možné využiť ako pomôcky pri práci s deťmi.

Prezentácie z odborného seminára konaného 24.5.2017 v Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave:

 

Komunikačné techniky v knižnici  (26. máj 2016)
Celoslovenský odborný seminár sa uskutočnil v spolupráci s Univerzitnou knižnicou Trnavskej univerzity a Krajskou pobočkou Spolku slovenských knihovníkov a knižníc v Trnave. Ako už zo samotného názvu vyplýva, seminár bol obsahovo zameraný na problematiku rozvoja komunikačných techník pracovníkov knižníc.Prítomných privítala PhDr. Zuzana Martinkovičová, riaditeľka Univerzitnej knižnice Trnavskej univerzity a Mgr. L. Koleková, riaditeľka KJF v Trnave. Samotný seminár začal prednáškou PhDr. Oľgy Škvareninovej PhD., ktorá sa vo svojej prednáške venovala neverbálnej komunikácii v knižnici. Prednáška plynule prešla do diskusie.
V ďalšom bode programu Mgr. Martina Radošovská a Viera Čambálová z Univerzitnej knižnice Trnavskej univerzity vo svojom príspevku Knihovník ako informačný lektor prítomných oboznámili so svojimi poznatkami a skúsenosťami, ktoré získali v minulom roku na kurze Knihovník akademickej knižnice – Lektor informačného vzdelávania.
Po obedňajšej prestávke predniesla svoj príspevok Využitie myšlienkových máp pri príprave podujatí Jana Brliťová z KJF v Trnave. V rámci príspevku využila svoje bohaté skúsenosti z tréningu pamäte seniorov ako certifikovaná trénerka. Svoj príspevok oživila testami krátkodobej pamäte. V rámci diskusie účastníci okrem otázok prítomným lektorom vyjadrili aj svoju spokojnosť s obsahom a priebehom seminára.

Rozvoj čitateľskej gramotnosti z pohľadu detského knihovníka  (27. máj 2015)
Celoslovenský praktický seminár sa uskutočnil s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR v rámci Dotačného programu MK SR a v spolupráci s Krajskou pobočkou Spolku slovenských knihovníkov a knižníc v Trnave. Ako už zo samotného názvu vyplýva, seminár bol obsahovo zameraný na problematiku rozvoja čitateľskej gramotnosti. Organizačne bol orientovaný na prezentáciu metód práce s deťmi a praktické skúsenosti a zručnosti.Prítomných privítala Mgr. L. Koleková, riaditeľka KJF v Trnave. Samotný seminár začal prednáškou PhDr. Ľ. Hrdinákovej, ktorá prítomných uviedla do problematiky a oboznámila ich s vybranými metódami práce. Nasledovala hodina informačnej prípravy (HIP), ktorú organizačne zabezpečilo oddelenie pre deti KJF v Trnave a viedla ju Mgr. V. Chorvatovičová. Išlo o praktickú ukážku práce so žiakmi 1. ročníka ZŠ. Nasledovala analýza HIP v réžii PhDr. Hrdinákovej. V rámci analýzy sa vytvoril priestor aj pre diskusiu, v ktorej niektorí účastníci seminára porozprávali o svojich skúsenostiach.Nasledovala obedňajšia prestávka, pre účastníkov seminára bolo pripravené občerstvenie. V poobedňajšom programe Mgr. Iveta Hurná predstavila prácu Knižnice pre mládež mesta Košice, ktorá je špeciálne zameraná na prácu s deťmi a mládežou. Ako posledný vystúpil Tibor Hujdič, ktorý je známy aj ako zanietený propagátor kvalitnej literatúry pre deti a mládež. Okrem zaujímavých námetov na aktivity s deťmi priblížil účastníkom seminára aj menej známe spôsoby na prilákanie detí do knižnice, aktivizáciu detskej zvedavosti a udržanie pozornosti detí. V rámci diskusie účastníci okrem otázok prítomným lektorom vyjadrili aj svoju spokojnosť s obsahom a priebehom seminára. Z príspevkov seminára bol zostavený zborník príspevkov.

Efektívny marketing v knižniciach   (29. máj 2014)
29. 5. 2014 sa knihovníci stretli na ďalšom odbornom podujatí, ktoré KJF pravidelne usporadúva pre pracovníkov verejných knižníc a členov Spolku slovenských knihovníkov a knižníc. Cieľom týchto odborných podujatí je reagovať na aktuálne témy a rôzne problémy z knihovníckej praxe. Nosnou témou uskutočneného praktického seminára bol marketing, alebo presnejšie povedané časť marketingových aktivít zameraná na zvyšovanie odborných kompetencií a zručností pracovníkov knižníc pri využívaní internetu a bežne dostupných pc programov pri marketingových činnostiach knižníc.Pracovný seminár otvorila PhDr. Zuzana Martinkovičová, riaditeľka Univerzitnej knižnice Trnavskej univerzity, ktorá vyzdvihla dôležitosť permanentného neformálneho vzdelávania knihovníkov a nevyhnutnosť propagácie knižníc.V úvode seminára predstavili zástupcovia Národného ústavu celoživotného vzdelávania – Poradenské centrum pre dospelých v Trnave – Národný projekt Ďalšie vzdelávanie a poradenstvo pre dospelých ako nástroj lepšej uplatniteľnosti na trhu práce. Aktivity centra sú určené pre dospelých zamestnaných ľudí, ktorí hľadajú lepšie uplatnenie na trhu práce. V rámci projektu je ponúknutých 44 vzdelávacích programov a overenie odbornej spôsobilosti. Služby sú klientom poskytované bezplatne.Potom sa už ujala slova Mgr. Andrea Dohovičová, ktorá sa marketingovými aktivitami knižníc zaoberá už viacej rokov. Knihovníckej verejnosti je známa najmä ako administrátorka webu DO KNIŽNICE a spoluautorka celoslovenskej kampane DO KNIŽNICE, pre ktorú vytvorila grafické návrhy propagačných tlačovín. Podieľala sa aj na tvorbe a spustení Tlačovej agentúry knižníc, je aj autorkou grafických návrhov, informačných letákov a brožúry.Mgr. Dohovičová predstavila dostupné marketingové nástroje plošnej propagácie (plagáty, pozvánky a letáky) a elektronickej propagácie (webstránky a sociálne siete). Podrobnejšie sa venovala práci s grafikou, Predstavila rôzne voľne prístupné softvérové programy a systémy. Najviac pozornosti sme venovali PIXLR editoru a CSM systému JOOMLA. 

Metodické školenie ku knižnično-informačnému systému MaSK (22. október 2013)
Slovenská národná knižnica v Martine, Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave a Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity zorganizovali metodické školenie ku KIS MaSK. Školenie sa uskutočnilo 22. októbra 2013 v Pazmaneu Trnavskej univerzity. Určené bolo pre pracovníkov verejných knižníc a knižníc zariadení a organizácií, ktoré spracúvajú knižničnú agendu v Knižnično-informačnom systéme pre Malé a stredné knižnice (KIS MaSK) Trnavského, Bratislavského, Nitrianskeho a Trenčianskeho samosprávneho kraja. Zamerané bolo na praktické problémy pri práci s KIS MaSK. Pozvaní boli všetci abonenti KIS MaSK z uvedených samosprávnych krajov. Školenia sa zúčastnilo 50 pracovníkov knižníc.
Účastníkov školenia privítala PhDr. Zuzana Martinkovičová, riaditeľka Univerzitnej knižnice Trnavskej univerzity v Trnave. Školenie moderovala Mgr. Lívia Koleková. 
Ing. Emil Rišian predstavil základy práce s KIS MaSK (katalogizácia, výpožičný systém, databáza čitateľov, tlač zoznamov, čiarové kódy, zálohovanie) s upozornením na často sa vyskytujúce chyby. Ing. Jana Šmihlová predstavila pripravované inovácie v systéme. Účastníci školenia mali možnosť počas celého dňa klásť otázky a ozrejmiť si postupy práce pri jednotlivých témach. V závere školenia bol poskytnutý priestor na ďalšiu diskusiu. Na otázky knihovníkov odpovedali aj ďalší pracovníci Slovenskej národnej knižnice - PhDr. Anna Kucianová, PhD. a Mgr. Erika Jahnátková. 
Účastníci počas dňa aj v závere školenia vyjadrili svoju spokojnosť, školenia pre prácu s KIS MaSK by sa mohli uskutočňovať pravidelne. Podobné stretnutia sú dôležité aj pre tvorcov programu pri vývoji a tvorbe inovácií, ktoré musia vychádzať z požiadaviek praxe.

Význam internetu a sociálnych sietí a riziká pri ich využívaní (29. 5. 2013)
29. mája 2013 sa v aule Trnavskej univerzity uskutočnilo odborné podujatie „Význam internetu a sociálnych sietí a riziká pri ich využívaní“, ktoré bolo zamerané na zvyšovanie odbornej úrovne pracovníkov knižníc v oblasti prevencie vzniku patologických javov pri sprístupňovaní verejného internetu. Podujatie zorganizovala Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave v spolupráci s Krajskou pobočkou Spolku slovenských knihovníkov, Slovenskou asociáciou knižníc a Trnavskou univerzitou. Seminár finančne podporili Ministerstvo kultúry SR v rámci Dotačného programu na podporu projektov v roku 2013 a Slovenská asociácia knižníc v rámci grantového programu Partnerstvo. 
Odborný seminár bol určený pre pracovníkov KJF v Trnave, pracovníkov verejných knižníc a členov Spolku slovenských knihovníkov. Úvodné slovo patrilo PhDr. Zuzane Martinkovičovej, riaditeľke Univerzitnej knižnice Trnavskej univerzity, ktorá privítala účastníkov seminára a popriala im príjemnú pracovnú a tvorivú atmosféru. Podujatie moderovala Mgr. Lívia Koleková, riaditeľka KJF v Trnave a súčasne aj predsedníčka Krajskej pobočky Spolku slovenských knihovníkov v Trnave. 
S úvodným príspevkom Internet vo verejných knižniciach TTSK vystúpila Mgr. Emília Dolníková. V rámci tohto príspevku odznela informácia o sprístupňovaní verejného internetu vo verejných knižniciach TTSK, stav vybavenia verejných knižníc počítačmi a pripojenia na internet, ako aj skúsenosti pracovníkov knižníc s poskytovaním tejto služby. Autorkami príspevku sú Mgr. Ivana Gálusová, ktorá spracovala informácie o stave poskytovania služby v knižniciach TTSK a Mgr. Emília Dolníková, ktorá vypracoval informáciu o sprístupňovaní internetu v Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave. 
Mgr. Zuzana Hamadová vystúpila s prezentáciou Internet ako zdroj informácií, kontaktov a rizík v dnešnej spoločnosti u mladých ľudí, ktorého spoluautorkou je aj PhDr. Iveta Malá. Obe autorky pracujú ako poradenské psychologičky v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Šali. Cieľom prezentácie bolo podať pohľad na využívanie internetu mladými ľuďmi, ktoré je na jednej strane už nevyhnutnosťou, na strane druhej však prináša isté riziká. Prezentácia bola rozdelená do troch častí. V prvej časti boli zhrnuté výsledky výskumov z tejto oblasti z rokov 2007, 2010 a 2012, v druhej časti bola prezentovaná analýza motivácie mladých ľudí k využívaniu internetu. Tretia, posledná časť prezentácie, bola venovaná rizikám a ohrozeniam, ktoré vyplývajú z využívania internetu. 
Doobedňajší program ukončila PhDr. Alena Oravcová prednáškou Riziká internetu z pohľadu poradenskej psychologičky. Účastníci seminára si mali možnosť vypočuť tri životné príbehy ľudí, ktorých užívanie internetu vystavilo životnej kríze. Kyberšikanu demonštrovala prednášateľka príbehom 12 ročnej školáčky, závislosť od internetu, ktorá mala za následok narušenie komunikácie a sociálnych vzťahov v príbehu 17 ročného mladého človeka a nakoniec príbeh narušenia partnerských vzťahov a nevery v príbehu dospelých ľudí.
Po krátkej obedňajšej prestávke nasledovala prezentácia Bezpečný internet a riziká spojené s novými technológiami. Ing. Miroslav Drobný a Zdenko Slavík predstavili projekt „OVCE.sk“, ktorý vznikol z iniciatívy eSlovensko o. z., ako súčasť projektov Zodpovedne.sk, Pomoc.sk a Stopline.sk. Projekt je zameraný na bezpečnosť detí a mládeže, najmä na riziká internetu, mobilov a nových technológií. Videoprojekcia sa zaoberala témami šírenia nevhodného obsahu, závislosti, zneužitia osobných údajov a fotografií, nadväzovanie vzťahov s neznámymi ľuďmi, anorexia a kyberšikanovanie.
Bohatý celodenný program ukončila PhDr. Alena Oravcová workshopom na tému Knihovník a jeho priestor pri prevencii rizík užívania internetu. Ako jedna z foriem práce bola využitá zážitková metóda, pomocou ktorej vytvorili účastníci seminára spoločne s lektorkou profil osobnosti knihovníka schopného nielen organizovať kontakt s verejnosťou, ale zároveň vytvárať priestor pre prevenciu. Ak chce knihovník pôsobiť aj v preventívnej oblasti, musí disponovať určitými informáciami a znalosťami, ktoré však sami osebe nestačia. Prevencia môže byť účinná len ak samotná informácia je vhodným spôsobom prepojená s určitým zážitkom, resp. emocionálnym prežívaním tohto zážitku. Knihovník, ktorý chce aktívne ovplyvniť postoj dieťaťa alebo mladého človeka, musí disponovať takými schopnosťami ako je empatia, predvídavosť a tvorivosť. Zároveň musí ovládať rôzne techniky aby dokázal návštevníka internetu zaujať, čo si vyžaduje vysokú mieru emočnej inteligencie. Okrem pozornosti, všímavosti a určitej miery zodpovednosti musí byť ochotný „otvoriť sa“ a poskytnúť okrem informácie aj svoju osobnú skúsenosť.
Využívanie internetu v knižniciach prináša pre používateľov ale aj pre samotných pracovníkov knižníc nesporné výhody, umožňuje prístup k obrovskému množstvu informácií a informačných zdrojov, ktoré knižnice nemôžu do svojich fondov zabezpečiť či už z finančných alebo priestorových dôvodov. Poskytovanie prístupu na internet má však aj svoje riziká .Vytvára sa priestor pre vznik a rozvoj nežiaducich javov, ktoré pracovník knižnice musí poznať, aby ich dokázal nie len identifikovať, ale aj vytvárať účinné preventívne opatrenia, ktoré budú výskyt týchto javov eliminovať. O tom, že téma seminára bola zaujímavá a podnetná svedčí aj skutočnosť, že na seminári sa stretlo 60 pracovníkov knižníc nie len z trnavského kraja, ktorí na jednotlivé témy živo diskutovali.

Možnosti využitia biblioterapie v práci s používateľmi knižnice  (29. máj 2011)

Fotogaléria
V historických priestoroch auly PAZMANEUM na Trnavskej univerzite sa 29. mája tojhto roku uskutočnil pri príležitosti 20. výročia uzavretia dohody o spolupráci Knižnice Juraja Fándlyho so Spojenou základnou školou na Čajkovského ulici seminár a workshop pod názvom Možnosti využitia biblioterapie v práci s používateľmi knižnice.
Podujatie zorganizovala Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave spolupráci s Krajskou pobočka Spolku slovenských knihovníkov v Trnave, Slovenskou asociáciou knižníc a Trnavskou univerzitou. Seminár sa mohol uskutočniť aj vďaka finančnej podpore z grantového programu Partnerstvo od Slovenskej asociácie knižníc.
Určený bol pracovníkom verejných knižníc na Slovensku, pedagógom a členom Krajskej pobočky Spolku slovenských knihovníkov v Trnave. Obsahovo nadväzoval na seminár Biblioterapia a jej využitie v knihovníckej praxi, ktorý pripravila Krajská pobočka SSK v Bratislave v novembri 2011 a konal sa 23. novembra 2011 v Univerzitnej knižnici v Bratislave. Cieľom podujatia bolo informovať knihovníkov o možnostiach využívania biblioterapie v ich každodennej práci prostredníctvom literatúry a jej literárnych hrdinov.
Podujatie moderovala Mgr. Lívia Koleková, predsedníčka KP SSK v Trnave, ktorá je súčasne aj riaditeľkou hostiteľskej KJF v Trnave. Na úvod hostí privítala a zároveň predstavila historické priestory auly Pazmaneum PhDr. Zuzana Martinkovičová, riaditeľka Univerzitnej knižnice Trnavskej univerzity.
Z pracovných dôvodov bol workshop s Mgr. Timoteou Vráblovou, PhD z Ústavu slovenskej literatúry SAV v Bratislave presunutý z popoludňajšej časti na úvod seminára. Workshop Okno v duši zahájila lektorka stručným uvedením do problematiky biblioterapie, pričom zdôraznila, že vhodne vybraté knihy môžu pomáhať vytvárať rovnováhu v osobnom živote. V ďalšej časti prostredníctvom knihy Jána Uličianskeho Analfabeta Negramotná názorne vysvetlila ako môžu knihovníci pracovať s literárnym textom. Knihovníci môžu terapeuticky pôsobiť na svojich čitateľov a knihy môžu tak zmeniť pohľad detí i dospelých na rôzne problémy.
Ostatné prezentácie už nasledovali podľa programu.
Prezentáciu s prednáškou Tvorivá dramatika v biblioterapii predniesla PaedDr. Dana Kollárová, PhD. z Katedry pedagogiky PdF UKF v Nitre. Zamerala sa na využitie tvorivej dramatiky v biblioterapii, ako môžu knihovníci prostredníctvom vhodne vybranej rozprávky motivovať detských čitateľov, ako môžu využívaním dramatických prvkov dosiahnuť stanovené terapeutické ciele. Dr. Kollárová je autorkou knihy Od tvorivej dramatiky k biblioterapii, ktorá bude vydaná do konca tohto roku.
Všetkých účastníkov „rozohriala“ (niektorých aj položila – obr. Benciová) prednáška Kniha ako zrkadlo (alebo Traja pátrači a ich terapeuticko-výchovný potenciál) od PaedDr. Barbory Kováčovej PhD. z Ústavu sociálnych štúdií a liečebnej pedagogiky PdF UK Bratislava. Predstavila nám prácu s problémovými deťmi, pričom terapeutickým pôsobením vhodne vybranej literatúry sa tieto deti po určitom čase dokážu porovnávať s knižnými hrdinami, dokážu pomenovať a rozoznať dobro a zlo, odsúdiť šikanu a nevhodné správanie voči slabším spolužiakom.
O projekte Bibliohelp informovala Monika Holoubková, študentaka Kabinetu informačných štúdií a knihovníctva Filozofickej fakulty MU v Brne. Projekt vznikol v roku 200, na stránke www.bibliohelp.cz propaguje liečebné a podporné účinky čítania prostredníctvom 5 sekcií: psychické problémy, fyzické problémy, pohádkoterapie, terapeutická praxe a tipy čtenářu, si návštevníci môžu vybrať sekciu podľa svojich problémov, v rámci každej je ponuka literatúry, ktorú odporučili odborníci.
Po obedňajšej prestávke vystúpila so svojou prezentáciou Skúsenosti z projektu venovanému biblioterapii Mgr. Gabika Futová zo SNK Martin. Projekt realizovala Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove v spolupráci so základnou školou. Prebiehal v troch fázach, v prvej fáze prebiehali literárne hodiny – zážitkovým čítaním proti násiliu a šikane, v druhej časti sa konal workshop pre pedagógov, na ktorom sa pedagógovia učili využívať zážitkové čítanie vo vyučovaní a vyvrcholením projektu bol 5 dňový detský tábor s účastníkmi literárnych hodín.
Na záver seminára vystúpila s prezentáciou Biblioterapia vo verejných knižniciachTtrnavského samosprávneho kraja Mgr. Darina Kráľová, z Krajskej pobočky SSK v Trnave. V úvode prezentácie predstavila sieť verejných knižníc trnavského kraja, v teoretickej časti vysvetlila základné pojmy, zdôraznila, ako je dôležité pri biblioterapii správny výber knihy, a predstavila aktivity KJF v Trnave a regionálnych knižníc TTSK zamerané na biblioterapiu. Na záver konštatovala, že na realizáciu biblioterapie vo verejných knižniciach chýba predovšetkým odborný kvalifikovaný personál, čo je aj výzva do budúcnosti, aby sa zabezpečilo aj vzdelávanie knihovníkov z praxe prostredníctvom odborných kurzov a seminárov.
V záverečnej diskusii vystúpila Mgr. Vozníková, predsedníčka KP SSK v Bratislave a iniciátorka prvého seminára venovaného využívaniu biblioterapie v knižniciach. Vysvetlila, že cieľom knihovníkov nie je zasahovať do odbornej práce psychoterapeutov a lekárov, nakoľko knihovníci nemajú na to príslušné vzdelanie. Informovala o príprave slovenského portálu Bibliohelp.
Biblioterapia ako psychoterapeutická metóda sa využíva prioritne v špeciálnych knižniciach: v nemocniciach, v liečebných ústavoch, sanatóriách pod dohľadom lekára v spolupráci s knihovníkom. Vo všeobecnosti môžeme konštatovať, že verejné knižnice biblioterapiu nevyužívajú takmer vôbec, resp. ak áno, tak len minimálne, nemajú na to podmienky ani odborný personál. V spolupráci s odborníkmi a špeciálnymi pedagógmi však môžu ponúknuť rôzne aktivity deťom zo špeciálnych škôl a detských domovov, klientom Domovov sociálnej starostlivosti, pacientom v nemocniciach, väzňom v nápravno-výchovných zariadeniach, Klubom abstinujúcich alkoholikov i seniorom v domovom dôchodcov.
Terminologický a výkladový slovník knižničnej vedy uvádza: „Biblioterapia je psychoterapeutická metóda, ktorá využíva čítanie k liečbe duševne chorých, ale rovnako sa využíva aj pri rehabilitácii po liečbe a k navodzovaniu relaxácie v rámci psychohygieny.“
Knihovníci môžu prostredníctvom vhodne vybranej a odporučenej literatúry vhodne pôsobiť na svojich čitateľov, zážitkovým čítaním môžu preventívne pôsobiť proti šikane, násiliu, drogám. V individuálnych prípadoch môžu ponukou vhodnej literatúry pomôcť preklenúť ťažké životné situácie: „Nástrojom bibliografie je kniha, ale nie každá. Iba vhodne vybraná kniha môže vhodne pôsobiť na psychický život chorého a zabrániť chvíľam znechutenia a pochybností.“

 

Text: Mgr. Darina Kráľová, UK UCM v Trnave
riaditel.uk@ucm.sk
 

Medziknižničná výpožičná služba v KIS Virtua  22. mája 2012 - celoslovenské stretnutie knihovníkov zabezpečujúcich služby MVS

 

2011

Firemná kultúra v knižniciach

Odborný seminár Firemná kultúra v knižniciach pripravila Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave v spolupráci s Krajskou pobočkou Spolku slovenských knihovníkov v Trnave. Podujatie bolo určené pre pracovníkov KJF v Trnave, pracovníkov regionálnych, mestských a akademických knižníc Trnavského samosprávneho kraja – členov KP SSK v Trnave.
Seminár sa konal 20. júna v čitárni KJF v Trnave a zúčastnilo sa na ňom 51 pracovníkov knižníc, z nich bolo 41 členov KP SSK v Trnave. Odborným garantom podujatia bola lektorka Mgr. Juliana Holá. Vo svojej interaktívnej prezentácii sa zamerala na firemnú kultúru, prvky firemnej kultúry ako normy správania, štýl riadenia, organizačnú štruktúru, stotožnenie sa zamestnancov s firemnou kultúrou organizácie, odmeňovanie, riešenie konfliktov, princípy firemnej kultúry.
Zvlášť sa venovala verbálnej i neverbálnej komunikácii s cieľom dosiahnuť zlepšenie komunikácie pracovníkov knižníc vo vzťahu ku klientom i s cieľom skvalitnenia i upevnenie vzťahov a tímovej spolupráce zamestnancov. Podujatie malo medzi pracovníkmi pozitívny ohlas a vzhľadom na fakt, že téma firemnej kultúry je skutočne veľmi široká, dúfame, že aj v budúcnosti sa budeme podrobnejšie venovať tejto problematike.
Naším cieľom je, aby sa ďalším vzdelávaním v oblasti firemnej kultúry zvýšila úroveň poskytovaných služieb v našich knižniciach, čo sa by sa následne malo prejaviť aj v zlepšenom a pozitívnom imidži knižníc v očiach verejnosti.

Text: Mgr. Darina Kráľová, KJF v Trnave
 

2010

Kolokvium českých, moravských a slovenských bibliografov 2010
Komunitná knižnica IV.
Zvládanie stresu pri práci s používateľmi
Porada bibliografov regionálnych knižníc

Kolokvium českých, moravských a slovenských bibliografov 2010
Fotoreportáž

V rámci Mesiaca českej a slovenskej vzájomnosti v dňoch 3. až 5. októbra sa v Trnave konal 13. ročník medzinárodného stretnutia českých, slovenských a moravských knihovníkov – bibliografov Kolokvium českých, moravských a slovenských bibliografov 2010. Podujatie pripravila Slovenská národná knižnica – Národný bibliografický ústav Martin v spolupráci so Spolkom slovenských knihovníkov – bibliografia, Trnavským samosprávnym krajom a Knižnicou Juraja Fándlyho v Trnave. Podujatie sa konalo pod záštitou predsedu Trnavského samosprávneho kraja Ing. Tibora Mikuša, PhD.
Kolokvium sa uskutočňuje pravidelne od roku 1997, striedavo na Slovensku, Morave alebo v Česku vždy v rámci Mesiaca českej a slovenskej vzájomnosti. V Trnave sa bibliografi stretli už po 13. krát. Na Slovensku sa konalo naposledy v roku 2008 v Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra vo Zvolene.
Hlavným cieľom tohto medzinárodného podujatia bolo stretnutie odborníkov z oblasti bibliografie, prezentácia výsledkov svojej práce, výmena skúseností.
Kolokvium sa už tradične začalo v nedeľu v popoludňajších hodinách, keď hostia z Čiech, Moravy a Slovenska spoločne navštívili hrad Červený Kameň.
Konferencia sa konala z priestorových dôvodov (cca 55 účastníkov) v konferenčnej miestnosti hotela Inka v Trnave, kde boli účastníci kolokvia aj ubytovaní.
Úvod kolokvia patril domácim organizátorom, zástupcom Trnavského samosprávneho kraja Ing. Viliamovi Kubányimu a riaditeľke Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave Mgr. Lívii Kolekovej, ktorá hostí privítala a stručne predstavila hostiteľskú knižnicu. Zástupca Trnavského samosprávneho kraja, riaditeľ odboru kultúry Ing. Viliam Kubányi, tlmočil účastníkom kolokvia pozdrav od predsedu trnavského kraja Ing. Tibora Mikuša, PhD., ktorý sa z pracovných dôvodov ospravedlnil za svoju neprítomnosť a vyjadril presvedčenie, že „knihy tu budú vždy napriek konkurencii virtuálnych medií...“
Na podnet PhDr. Anny Kucianovej, ktorá moderovala prvý deň kolokvia, si účastníci po slávnostnom otvorení kolokvia minútou ticha uctili pamiatku nedávno zosnulej Ing. Hany Študentovej, riaditeľky Vedeckej knižnice v Olomouci, kde sa kolokvium konalo minulý rok.
Hlavnými témami tohtoročného stretnutia boli významné osobnosti v regiónoch v kontexte bibliografického spracovania, regionálne články z periodickej tlače, regionálne monografie miest a obcí, zostavovanie kalendárií regionálnych osobností, spracovanie hungarík a publikácií iných menšín a bibliografie venované významným osobnostiam a česko-slovenským vzťahom v rámci jednotlivých miest a obcí.
Odborný program bol veľmi zaujímavý a bohatý, vystúpilo v ňom 23 odborníkov z Čiech, Moravy a Slovenska, odborné referáty boli venované monografiám miest a obcí i významným osobnostiam regiónu. Sprievodným podujatím bola výstava v čitárni Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave o živote a diele Antona Augustína Baníka, ktorého bližšie vo svojej prezentácii predstavil docent Maťovčík.
Trnavskému regiónu a jeho osobnostiam sa vo svojich príspevkoch venovali už spomínaný Doc. PhDr. Augustín Maťovčík, DrSc. zo Slovenskej národnej knižnice v Martine s príspevkom Pôsobenie Antona Augustína Baníka v Trnave, Mgr. Zuzana Mesárošová z Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave s príspevkom Bibliografická činnosť Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave, Mgr. Judita Kontárová z Galantskej knižnice predstavila Významné osobnosti Galanty a Marta Vargová zo Žitnoostrovnej knižnice v Dunajskej Strede vystúpila s príspevkom Prehľad spracovávania hungarík. Žitnoostrovná knižnica má jedinečné postavenie v systéme slovenskej národnej bibliografie, plní funkciu ústrednej knižnice pre kooperáciu spracovania záznamov z maďarských periodík vydávaných na Slovensku, ako integrálnej súčasti predmetu slovenskej národnej bibliografie.
Trnavský samosprávny kraj vydal v roku 2008 monografiu Rodný môj kraj, ktorú v krátkej prezentácii predstavil Mgr. Patrik Velšic z Trnavského samosprávneho kraja. O kvalite publikácie svedčí aj fakt, že v roku 2008 bola monografia ocenená cenou Slovenského syndikátu novinárov Najkrajšia kniha o kraji a v roku 2009 vyšlo jej druhé doplnené vydanie.
Vzhľadom na veľký počet prezentácií sa nemôžeme v tomto článku venovať podrobnejšie všetkým príspevkom, z toho dôvodu uvedieme aspoň názvy odznených príspevkov a mená ich autorov. Plné texty príspevkov budú zverejnené v elektronickom zborníku i v tlačenej forme, kde si ich záujemcovia môžu podrobne preštudovať. Nasledujúce riadky môžete z tohto dôvodu považovať aj za upútavku a pozvánku na preštudovanie si avizovaného zborníka.
V pondelok, v prvý deň kolokvia, vystúpilo spolu 13 prednášateľov, odborný program otvorila prezentácia Poeta Laureatus Ioannes Bocatius (1569-1621), ktorú predniesla PhDr. Klára Kernerová z Verejnej knižnice J. Bocatia v Košiciach a potom v plynulom slede nasledovali prezentácie a prednášky predstavujúce osobnosti ako napr.: Peter Fradelius (1581-1621), ktorú predniesla PhDr. Anna Kucianová zo Slovenskej národnej knižnice v Martine, zaujímavá a podnetná bola prednáška Knížata, světci a vrazi. Osoby a osobnosti v kramářských tiscích Knihovny Národního muzea (Mgr. Iva Bydžovská, Knihovna Národního muzea v Praze), Střední Čechy spatřené: několik poznámek k máchovské literatuře a bibliografii nám predstavil Ing. Jiří Mika zo Středočeskej vědeckej knihovny v Kladně. Moravské retrospektivní regionální bibliografii sa venoval Doc. PhDr. Jaromír Kubíček, CSc., autori PhDr. Zdeněk Pokluda z Knihovny Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a Ing. Jan Kaňka z Krajskej knihovni Františka Bartoše ve Zlíně spoločne pripravili prezentáciu Bibliografie baťovské literatury a její online prezentace, ktorú zaujímavo odprezentoval Ing. Jan Kaňka. Nasledovala už spomínaná prednáška Pôsobenie Antona Augustína Baníka v Trnave (Doc. PhDr. Augustín Maťovčík, DrSc., Slovenská národná knižnica v Martine), Mgr. Elena Matisková z Krajskej knižnice Ľudovíta Štúra vo Zvolene predstavila športovcov Jan Bezrouk a Jan Koutný v športovom dianí Zvolena. Východné Slovensko zastupovala Bc. Zuzana Džupinková zo Štátnej vedeckej knižnice v Prešove v prezentácii Personálne bibliografie rusínskych a ukrajinských maliarov Slovenska vydané v ŠVK Prešov. Svojou prezentáciou Jaromír Nohavica doplnenou osobnými spomienkami na svojho bývalého kolegu zaujala PhDr. Alena Hrazdilová z Moravskoslezskej vědeckej knihovni v Ostravě. Záverečný príspevok Obraz historických i současných regionů v českých, moravských a slezských periodikách se zaměřením na regionální dějiny a vlastivědu predniesla PhDr. Václava Horčáková z Knihovny Historického ústavu Akademie věd v Českej republike.
Celodenný maratón sa poslednou prednáškou ešte neskončil .....
Po odbornej časti programu účastníci kolokvia, napriek nepriaznivému počasiu, zobrali dáždniky a spoločne vyrazili do ulíc mesta, kde navštívili historické pamiatky „Malého Ríma.“ Na prehliadke ich sprevádzala a odborný výklad podala Mária Miháliková, knihovníčka, t. č. už na dôchodku. Prehliadku ukončili v KJF v Trnave a spoločne si prezreli jej priestory.
Hostiteľská knižnica dodržala aj tradíciu spoločného spoločenského posedenia a z knižnice sa spoločne presunuli do Klubu polície, kde ich čakala chutná večera s prekvapením v podobe folklórnej hudobnej skupiny Koverovci, ktorí pobavili a rozospievali všetkých účastníkov kolokvia.
Posledný deň, v utorok, sa moderovania zodpovedne ujala Mgr. Eva Svobodová z Hradca Králové (dôrazne sledovala, aby prednášajúci dodržiavali vymedzený čas a vďaka jej „žltej karte“ bol program dodržaný „na minútu presne“).
Maratón prednášok otvorila Martina Zlatohlávková z Krajskej knihovny Pardubice prednáškou Všední život Pardubáka za druhé světové války 1939-1945 a po nej v plynulom slede nasledovali prednášky Regionální monografie Královéhradecka (Bc. Ivana Novotná, Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové), Historie středních Čech pohledem bibliografa (PhDr. Jiřina Kádnerová, Středočeská vědecká knihovna v Kladně), Monografie jihočeských měst a obcí 1995-2010 (Mgr. Libuše Straková, Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích), Bibliografická činnosť Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave (Mgr. Zuzana Mesárošová, Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave), Historie a současnost zpracování kalendárií v Severočeské vědecké knihovně v Ústí nad Labem a poutník Karel Hynek Mácha (Jitka Hainzová, Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem), Významné osobnosti Galanty (Mgr. Judita Kontárová, Galantská knižnica), Databáza regionálnych osobností Liptovskej knižnice Gašpara Fejérpataky-Belopotockého v Liptovskom Mikuláši v automatizovanom informačnom systéme PC-Lib – jej budovanie a význam (PhDr. Ivona Salajová, Liptovská knižnica G.F. Belopotockého v Liptovskom Mikuláši), Databáza osobností a udalostí v Krajskej knižnici Karola Kmeťka v Nitre (Viola Bieliková, Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre), Personálie v zrkadle banskobystrických kultúrnych inštitúcií (Mgr. Soňa Šváčová, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici), Prehľad spracovávania hungarík (Marta Vargová, Žitnoostrovná knižnica v Dunajskej Strede), Českí a moravskí divadelníci v Štátnom divadle v Košiciach od 20. rokov 20. storočia (Mgr. Valéria Farah, Štátna vedecká knižnica v Košiciach).
Záver a zhodnotenie podujatia predchádzajúcich ročníkov patril tradične Doc. Dr. Jaromírovi Kubíčkovi, CSc. a Doc. Dr. Milošovi Kovačkovi, PhD. Bohužiaľ, obaja páni museli z pracovných dôvodov odísť skôr a tak sa ich úlohy vynikajúcim spôsobom dôstojne zhostila PhDr. Jiřina Kádnerová, predsedníčka bibliografickej sekcie Združenia knižníc Českej republiky. Vyjadrila spokojnosť s výberom okruhu hlavných tém, i s úrovňou príspevkov, ktoré odzneli na kolokviu a konštatovala, že „najmä téma Významné osobnosti v regióne je nevyčerpateľná, ako sme počuli v prednesených príspevkoch, ktoré boli venované osobnostiam od kniežať, svetcov, vrahov cez pútnika Máchu, podnikateľa Baťu, až po bývalého knihovníka a kolegu Jaromíra Nohavicu.“ Ostatné príspevky boli venované najmä regionálnej bibliografii miest a obcí, pri tejto príležitosti doktorka Kádnerová tlmočila výzvu od doc. Kovačku, aby v budúcnosti väčšiu pozornosť venovali spracovaniu retrospektívnej bibliografii v Čechách.
Všetky príspevky, ktoré odzneli na kolokviu v Trnave, budú spracované v elektronickom zborníku.
Do budúcnosti navrhla Dr. Kádnerová na úvahu, či by nebolo vhodnejšie limitovať len určitý počet prednášok a pozvala účastníkov na už štrnáste kolokvium v roku 2011. Uskutoční sa v Českej republike v dňoch 2. – 4. októbra 2011 v Jihlave.
Na záver poďakovala všetkým organizátorom a najmä PhDr. Anne Kucianovej zo Slovenskej národnej knižnice v Trnave a Mgr. Lívii Kolekovej, riaditeľke Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave za vynikajúce organizačné zabezpečenie a prípravu odborného i sprievodného programu.
Definitívnu bodku za podujatím dala riaditeľka hostiteľskej knižnice Mgr. Lívia Koleková, ktorá všetkým prítomným poďakovala za účasť.
Aj my, ako hostiteľská knižnica veríme, že kolokvium splnilo svoj cieľ a aj napriek nepriaznivému počasiu odchádzali všetci účastníci do svojich miest a knižníc spokojní, plní nových zaujímavých dojmov, informácií a zážitkov.

Mgr. Darina Kráľová
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave

Komunitná knižnica IV.
Odborný seminár
Fotoreportáž

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave sa stala v dňoch 22. a 23. júna 2010 hostiteľskou inštitúciou pre konanie celoslovenského podujatia s medzinárodnou účasťou, ktorý sa každoročne koná pod názvom KOMUNITNÁ KNIŽNICA. V tomto roku to bol už štvrtý ročník.
Pre pracovníkov našej knižnice to bola veľká česť, zodpovednosť i príležitosť odbornej konfrontácie s inými knižnicami. Potešil nás záujem knihovníkov z ceeého Slovenska. Už 22. júna popoludní sme sa knihovníkom a hosťom pochválili historickým jadrom na prechádzke Trnavou a zároveň mali hostia možnosť navštíviť expozície Západoslovenského múzea v Trnave.
Komunitu knihovníkov, humoristov a návštevníkov knižnice sme chceli spojiť v jednej veľkej záhradnej párty. Pekný zámer, horšie však bolo uskutočniť ho. Pre nepriazeň počasia sa komunitné zbližovanie sa knihovníkov uskutočnilo v čitárni knižnice po výbornom programe Braňa Jobusa s názvom ABUSUS. Tento známy Vrbovčan, recesista, spisovateľ a hudobník bol hosťom podujatia v rámci literárneho klubu Fóra humoristov.
Hlavný program sa konal 23. júna 2010 v konferenčnej sále hotela Inka. V mene predsedu Trnavského samosprávneho kraja v Trnave sa prihovril účastníkom Ing. Viliam Kubányi, riaditeľ odboru kultúry, za Slovenskú národnú knižnicu PhDr. Iveta Kilárová, CSc., riaditeľka OKS SR SNK Martin. Seminár moderovali Mgr. Lívia Koleková, riaditeľka Knižnice JF v Trnave a Mgr. Emília Antolíková, riaditeľka Hornozemplínskej knižnice vo Vranove n.T.
Téma komuniitných aktivít knižníc je neustále otázkou diskusií, kuloárnych i verejných debát. Prednášatelia vo svojich príspevkoch presvedčili účastníkov semináru, že je veľa dôvodov, aby sme v týchto aktivitách pokračovali, aby sme sa navzájom o nich informovali, prezentovali v médiách, v odbornej tlači. Podnetných príkladov bolo na seminári viac. Najviac zaujala prednáška zahraničného hosťa z Mestskej knižnice v Chemnitzi /Nemecko/. Knižnica, ktorá v minulom roku oslávila 140. výročie založenia, dnes sídli v v prekrásnej budove spolu s viacerými vzdelávacími a kultúrnymi organizáciami. Má neuveriteľných 4 tisíc metrov štvorcových a jej zariadenie hrá farbami. Farebná je aj jej činnosť. Pani Ulrike Rosner nás oboznámila o uskutočnených i plánovaných projektoch smerom k verejnosti. Postupne sa knižnica stáva centrom kultúry a vzdelávania v meste.
Ďalší zahraničný hosť, Mgr. Jana Nejezchlebová z Moravskej zemskej knižnice v Brne, predstavila vo svojom príspevku komunitné aktivity niektorých vybraných knižníc, napr. Knižnice J. Mahena v Brne, Knižnice Karla Dvořáčka vo Vyškove, či Mestskej knižnice v Blansku. Každá z nich prichádza s inšpirujúcimi nápadmi a projektami. Moravská zemská knižnica v Brne knižniciam vo svojej pôsobnosti pomáha metodicky - vzdelávaním, výmenou skúseností, oceňovaním najlepších knihovníkov, vydávaním odborného periodika.
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave sa predstavila dvoma prezentáciami. V dopoludňajšom programe o práci s niektorými komunitami priamo v Knižnici JF hovorila Benjamína Jakubáčová. Podrobnejšie sa venovala projektu Fórum humoristov, ktorý pracuje pri knižnici druhý rok. Čestným prezidentom tohto klubu je Tomáš Janovic. Členovia klubu sa aktívne zapájajú do prípravy, dramaturgie i do programu. Vždy je to spojenie literatúry, hudby , výtvarného či divadelného umenia. Účastníkov seminára pozvala zároveň na program Trnafské rodinné balenie, ktorým sa Fórum humoristov predstaví na Kremnických gagoch 2010.
V popoludňajšom bloku zaujala svojím vystúpením Mgr. Darina Kráľová, metodička Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave. Zamerala sa na obecnú knižnicu a jej komunitu. Predstavila komunitné aktivity malých obených knižníc v okrese Trnava – Obecnú knižnicu Voderady, Obecnú knižnicu Zeleneč, Obecnú knižnicu Zavar, Obecnú knižnicu Hrnčiarovce n/Parnou, Obecnú knižnicu Zvončín. Ich činnosť je dôkazom, že aj v “maličkých“ knižniciach to žije, že knižnica za pomoci svojich zraďovateľov a iných partnerov môže pre svoju komunitu pripraviť veľa zaujímavých podujatí. Mgr. Kráľová oboznámila účastníkov seminára aj s tým, ako naša knižnica, ako metodické centrum, pomáha knihovníkom pri ich činnosti: organizuje školenia, výmeny skúseností, a pod.
Za trnavský kraj sme počuli ešte ďalší zaujímavý príspevok Mgr. Kataríny Soukupovej, riaditeľky Záhorskej knižnice v Senici. Venovala sa nanajvýš znepokojujúcej problematike, ktorá sa dotýka každej komunity – zvyšujúcej sa drogovej závislosti. Predstavila vzdelávací projekt, ktorý sa začal ako školenie pracovníkov knižnice, na ktorom sa mali naučiť, ako komunikovať s drogovo závislými návštevníkmi knižnice. Dnes sa rozvinul do širokej preventívnej kampane. Záhorská knižnica je už 13. rok hlavným garantom tohto projektu. Neustále si získava ďalších partnerov na spoluprácu, a tak skvalitňuje svoje prednášky pre pedagógov, rodičov a študentov.
Zaujímavé boli i ďalšie príspevky. Mgr. Vlasta Kollárová z Tekovskej knižnice v Leviciach sa podelila so skúsenosťami, ako pripravujú prezentácie knižných noviniek regionálnych autorov. PhDr. Klára Kernerová z Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach sa venovala projektu Už vím, co budu číst, ktorý je zameraný na predstavovanie literárnych diel v komunite Čechov, žijúcich v Košiciach a v okolí. Oživením v sále sa stalo vystúpenie Mgr. Marty Skalkovej z Knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove. Prišla ako bylinkárka a so zanietením účastníkom seminára tlmočila výbornú atmosféru a zážitky členov Klubu bylinkárov, ktorý pri knižnici pracuje už 10 rokov. Na záver seminára Mgr. Emília Antolíková z Hornozemplínskej knižnice vo Vranove n T. priblížila aspoň v krátkosti projekt Zelená pre seniorov.
Dalo sa očakávať, že najviac otázok v diskusii bude namierených na zahraničného hosťa. Pani Ulrike Rosner z Nemecka odpovedala na zvedavé otázky, týkajúce sa digitalizácie, autorských práv alebo konkrétnej spolupráce s ďalšími partnermi.
Všetky príspevky seminára KOMUNITNÁ KNIŽNICA IV., ktorý sa konal 22. - 23. 6. 2010 v Trnave, nájdete v časopise KNIŽNICA i na webstránkach Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave a Hornozemplínskej knižnice vo Vranove n. Topľou.

Benjamína Jakubáčová, Knižnica JF v Trnave

Zvládanie stresu pri práci s používateľmi

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave v spolupráci s Krajskou pobočkou Spolku slovenských knihovníkov v Trnave pripravila pre pracovníkov KJF v Trnave i pracovníkov regionálnych, mestských, akademických knižníc Trnavského samosprávneho kraja seminár Zvládanie stresu pri práci s používateľmi. Podujatie bolo zrealizované aj vďaka finančnej podpore z grantového programu Ministerstva kultúry SR na rok 2010.
Z prevádzkových a kapacitných dôvodov seminár prebehol v dvoch termínoch 3. a 10. mája 2010 a zúčastnilo sa na ňom spolu 42 účastníkov. Lektorkou podujatia bola Mgr. Ivica Kuracinová, riaditeľka Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Trnave.
Seminár bol zameraný na pracovnú psychohygienu a tréningy na zvládnutie techniky rozhovoru s konfliktnými čitateľmi, ovládnutie stresu a efektívnu komunikáciu s používateľmi. Cieľom bola psychohygiena pracovníkov knižníc, rozvoj kompetencií pracovníkov, ich osobnostný a profesionálny rast, a tým aj zvýšenie úrovne nimi poskytovaných služieb. Seminár otvorila Mgr. Lívia Koleková, riaditeľka KJF v Trnave.
V 1. časti seminára sa účastníci naučili ako majú rozvíjať schopnosť efektívnej komunikácie, nacvičili si asertívne spôsobilosti, ako správne riešiť konflikty a rôzne záťažové situácie v styku s používateľmi. Na začiatok druhej časti seminára si účastníci „na vlastnej koži“ vyskúšali účinky relaxácie pod odborným vedením Mgr. Kuracinovej a už zrelaxovaní sa mohli sústrediť na prijímanie ďalších informácií. Táto časť bola zameraná na stres a jeho príčiny, stratégie zvládania stresu, vytváranie osobných stratégií, účastníci sa dozvedeli ako efektívne predchádzať syndrómu vyhorenia.
Fotoreportáž

Mgr. Darina Kráľová
  

Porada bibliografov regionálnych knižníc
29. marca 2010 sa konala porada bibliografov regionálnych knižníc Trnavského samosprávneho kraja a Bratislavského samosprávneho kraja v Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave. (Program a priebeh porady: pozri zápisnicaPDF)
Fotoreportáž

 

2009

Súčasná slovenská literatúra
odborný seminár pre pracovníkov verejných knižníc
ZborníkPDF
Fotoreportáž

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave ako krajská regionálna knižnica pravidelne organizuje a zabezpečuje odborné školenia a semináre pre pracovníkov verejných knižníc Trnavského samosprávneho kraja s cieľom zabezpečiť odborný rast pracovníkov verejných knižníc v trnavskom kraji. Vekový priemer pracovníkov slovenských knižníc je vysoký, v knižniciach pracuje veľa pracovníkov v strednom a preddôchodkovom veku, ktorí sa musia neustále vzdelávať v súlade s požiadavkami doby. Aj z týchto dôvodov sa v hudobnom oddelení KJF v Trnave uskutočnil 21. októbra tohto roka odborný seminár s výstižným názvom Súčasná slovenská literatúra, ktorý bol určený práve knihovníkom verejných knižníc Slovenskej republiky. Podujatie otvorila riaditeľka KJF v Trnave Mgr. Lívia Koleková, zdôraznila, že hlavným cieľom tohto celoslovenského podujatia bolo pomôcť knihovníkom zorientovať sa v súčasnej literatúre, a tak im poskytnúť informácie, ktoré využijú pri nákupe nových kníh do knižnice i pri kolektívnej i individuálnej práci s používateľmi. O seminár bol veľký záujem, zúčastnilo sa na ňom 32 účastníkov. Renomovaní odborníci „rozoberali“ súčasnú slovenskú literatúru zo všetkých strán: PaedDr. Jaroslav Vlnka, PhD. predniesol príspevok na tému Súčasná literárna veda, poéziou sa vo svojej prednáške Tváre a tvary súčasnej poézie zaoberal PhDr. Radoslav Matejov, PhDr. Ľuboš Svetoň sa v prednáške pod zaujímavým názvom „Keby som bol faktom“ venoval literatúre faktu a na záver vystúpil riaditeľ Literárneho informačného centra v Bratislave Alexander Halvoník, ktorý vo svojom príspevku Súčasná slovenská próza predstavil súčasných slovenských prozaikov a analyzoval najpozoruhodnejšie literárne diela z tejto oblasti v súčasnosti. Po prednáškach lektorov nasledovala diskusia, v ktorej sa knihovníčky vyjadrovali k jednotlivým témam, zamerali sa predovšetkým na poéziu: sťažovali sa najmä, že im chýba súčasná slovenská poézia, ktorú by mohli študentom a žiakom ponúknuť na súťaže v recitovaní, ako napr.. Hollého pamätník, Šaliansky Maťko a pod.. Na trhu chýba antológia poézie, ktorá by spĺňala požiadavky pedagógov, nakoľko pedagógovia žiadajú nielen novú súčasnú poéziu, ale aj básne s určenou tematikou a rozsahom, vhodné na recitáciu. Riaditeľ Literárneho informačného centra Alexander Halvoník sa vyjadril, že je to zaujímavý námet, že by mohli iniciovať vydanie takejto antológie. Nás, organizátorov tohto podujatia, potešili výsledky z dotazníkov spätnej väzby, v ktorých sa účastníci seminára vyjadrili, že sa im celé podujatie a výber témy veľmi páčilo, seminár naplnil ich očakávania a bol pre nich v mnohom podnetný a ako uviedla jedna respondentka: „rozšírili sa im obzory“ a podobné podujatie by privítali aj v budúcnosti

Mgr. Darina Kráľová

Výsledky Grantového programu MK SR v praxi
Odborná exkurzia pre pracovníkov knižníc

Fotoreportáž

Podujatie Výsledky grantového programu Ministerstva kultúry SR v praxi pripravil a celú realizáciu exkurzie zabezpečoval Úsek metodiky a koordinácie knižničných činností Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave. Zúčastnilo sa na nej 27 účastníkov, z toho 25 knihovníkov a 2 zástupcovia obecnej samosprávy. Exkurziu viedla Darina Kráľová, metodička KJF v Trnave, ktorá každú navštívenú knižnicu predstavila aj rečou čísel, pričom všetky štatistické údaje boli čerpané z Ročných výkazov o knižnici KULT 10-01 (MK SR) za rok 2008.
Podujatie sa konalo v rámci Týždňa Trnavského samosprávneho kraja a bolo určené pre pracovníkov verejných knižníc a ich zriaďovateľov – starostov obcí Trnavského samosprávneho kraja. Cieľom exkurzie bolo oboznámiť účastníkov s pozitívnymi príkladmi využitia grantovej pomoci MK SR knižniciam.
Cieľom tohto celokrajského podujatia bola propagácia výsledkov grantového programu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky pre knižnice v praxi: elektronizácia a internetizácia verejných knižníc, modernizácia a obnova knižníc i knižničného fondu, technického vybavenia, zvýšenie úrovne poskytovaných služieb knižníc v oblasti vzdelávania, bezplatný prístup na internet i pre sociálne znevýhodnených občanov. Modernizácia a zvyšovanie úrovne poskytovaných knižnično-informačných služieb aj prostredníctvom nových foriem práce s používateľmi, premena tradičných knižníc na komunitné centrá a pod... Aktuálne boli účastníci exkurzie informovaní aj o podmienkach grantového programu MK SR na rok 2010, ktoré MK zverejnilo začiatkom septembra tohto roka.
Počas exkurzie knihovníci a zástupcovia samospráv navštívili 5 obecných a 3 mestské knižnice v okresoch Trnava, Piešťany a Hlohovec: Obecnú knižnicu v Hrnčiarovciach nad Parnou, Obecnú knižnicu v Zelenči, Obecnú knižnicu v Zavare, Obecnú knižnicu v Špačinciach, Obecnú knižnicu vo Veľkých Kostoľanoch, Mestskú knižnicu vo Vrbovom, Mestskú knižnicu mesta Piešťany a Mestskú knižnice v Leopoldove. Súčasťou podujatia bola aj prehliadka kúrie Mórica Beňovského vo Vrbovom, kde nás sprevádzal a odborný výklad podal PhDr. Ľubomír Bosák, vedúci odboru kultúry vo Vrbovom.
Vybrali sme knižnice, ktoré získali finančné prostriedky z GP MK SR, ale aj knižnice, ktoré síce tieto finančné prostriedky z GP nezískali, ale ich zriaďovatelia zabezpečili financie z iných zdrojov a vytvorili pre činnosť knižnice výborné podmienky (Obecná knižnica Zavar a Obecná knižnica Veľké Kostoľany).
Na stretnutie s knihovníkmi prišli i zástupcovia samospráv: Ing. Rastislav Mrva, starosta Hrnčiaroviec nad Parnou, Rudolf Baroš, starosta obce Zavar, Ľubomír Matlák, starosta obce Špačince, Mgr. Gilbert Liška, starosta obce Veľké Kostoľany a primátori – PaedDr. Ivan Borovský, primátor Vrbového a JUDr. Milan Gavorník primátor mesta Leopoldov.
Účastníci exkurzie sa mohli pýtať priamo knihovníčok navštívených knižníc a ich zriaďovateľov na všetko, čo ich zaujímalo, či už ohľadom prípravy projektov do grantového programu MK SR, alebo sa konkrétne pýtali najmä ako prebiehalo spracovanie knižničného fondu do elektronickej formy, aké majú knihovníčky skúsenosti s knižnično-informačnými systémami Clavius a KIS MaSK (pre malé a stredné knižnice), čoho sa majú vyvarovať, alebo naopak, na čo sa majú sústrediť pri výbere vhodného knižničného systému pre svoju knižnicu.
Odozva knihovníkov aj zástupcov samospráv na toto podujatie bola kladná a mnohí sa vyjadrili, že podobné podujatie by privítali aj v budúcnosti. 

Reakcie účastníkov:
p. Kráľová,
Touto cestou ešte raz ďakujem, za pekný výlet- exkurziu po knižniciach, bolo to dobré, poučné pre mňa ako začínajúcu pracovníčku knižnice a bolo si čo odvšadiaľ odpozerať. Ešte raz touto cestou ďakujem.
Hlačinová Margita, Obecná knižnica Zavar

 Mgr. Darina Kráľová

2008

Súčasná slovenská literatúra pre deti a mládež
Odborný seminár pre pracovníkov verejných knižníc.

Odborný seminár Súčasná literatúra pre deti a mládež sa uskutočnil 1. decembra 2008 v hudobnom oddelení KJF v Trnave. Seminár pripravila KJF v Trnave pre pracovníkov verejných knižníc. Cieľom bola príprava pracovníkov verejných knižníc na prácu s aktuálnou literatúrou pre deti a mládež. O tom, že téma oslovila mnohých knihovníkov svedčí i veľký záujem o seminár, zúčastnilo sa na ňom 35 účastníkov z celého Slovenska.
Ako v úvode informovala moderátorka podujatia Darina Kráľová, seminár voľne nadväzoval na seminár, ktorý sa uskutočnil v máji 2008 pod názvom Prostriedky tvorivej dramatiky v práci s literárnym textom pre deti.
Prednášku na tému Súčasné trendy v slovenskej literatúre predniesla prof. PhDr. Zuzana Stanislavová, CSc. V dvojhodinovej prednáške podrobne z rôznych hľadísk rozobrala súčasnú detskú literatúru na Slovensku, čo knihovníčky hodnotili veľmi pozitívne. Každý rok vychádza veľa titulov detskej literatúry, niekedy je pre ne problém správne sa zorientovať v celej ponuke a zamerať sa najmä kvalitnú detskú literatúru.
Zaujímavý a podnetný bol aj workshop Tri hádanky o vlaňajšej detskej literatúre s lektorkou Mgr. Timoteou Vráblovou, PhD. Predstavila knihy zo súčasnej produkcie slovenských vydavateľstiev a zaujímavou hravou formou predviedla, ako sa môže tvorivo pracovať s textom, ako deti hravou formou zapojiť aj do plnenia náročnejších úloh. Knihovníčky v úlohe detí si aj zatancovali, pohybom vyjadrovali prečítané slovo či na klavíri prehranú melódiu.
Súčasťou podujatia bola predajná výstavka kolekcie detskej literatúry z produkcie Vydavateľstva Matice slovenskej v Martine, ale i z produkcie iných vydavateľstiev, pre účastníkov seminára poskytlo vydavateľstvo zľavu pri nákupe vo výške 15 až 50 % z predajnej ceny.
Riaditeľ vydavateľstva Matice slovenskej Mgr. Stanislav Muntág prezentoval produkciu vydavateľstva Matice slovenskej a ich internetového vydavateľstva www.vydavatel.sk, kde ponúkajú aj produkciu iných vydavateľstiev. Počas celého dňa bola inštalovaná predajná výstava z produkcie vydavateľstva, o ktorú sa starala Ing. Lucia Čarnoká z vydavateľstva. Záujemcovia si nakúpili knihy do svojich knižníc s výraznými zľavami.
V dotazníku spätnej väzby účastníci uviedli, že seminár bol pre ich prácu veľmi inšpiratívny, podnetný a sú spokojní s odbornou úrovňou i organizáciou seminára. V budúcnosti by opäť privítali seminár s podobnou tematikou.
 

Prostriedky tvorivej dramatiky v práci s literárnym textom pre deti
Odborný seminár s workshopom pre pracovníkov verejných knižníc kraja

V Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave sa 12. mája 2008 uskutočnil odborný seminár pre pracovníkov verejných knižníc Trnavského samosprávneho kraja. Určený bol najmä knihovníkom, ktorí pracujú s deťmi. Zúčastnilo sa 18 účastníkov z regionálnych, mestských i obecnej knižnice. Podujatie moderovala Darina Kráľová. V teoretickej časti seminára v prednáškach Kniha ako zdroj etických a estetických hodnôt a Tvorivá dramatika a výchova detského čitateľa PaedDr. Danka Kollárová, vysvetlila hlavnú metódu tvorivej dramatiky: metódu hra v role, čo je tvorivá dramatika, že jej základom je komunikácia a kontakt, zamerala na ďalšie metódy tvorivej dramatiky: pantomimicko-pohybové, verbálno-zvukové, graficko-písomné a materiálovo vecné formy práce s literárnym textom.
Využitie tvorivej dramatiky pri práci s detským čitateľom, používanie nových foriem práce, videli účastníci seminára na workshope, v herni oddelenia pre deti, na ktorom sa zúčastnilo aj 15 detí zo školského klubu. Dr. Kollárová hravou formou deti naučila najprv pravidlá, ako majú správne zaobchádzať s knihou. Účastníci seminára na konkrétnej ukážke mali možnosť pozorovať, ako má prebiehať hlasné čítanie, ako sa v práci s deťmi dá využívať hlas, intonácia, pohyby, papier, ako zapájať predstavivosť detí...
Autorky kníh Mačka v skrýši tíši myši a Báseň Čarodejka, PhDr. Bohuslava Vargová, CSc. a PaedDr. Eva Kopúnková mali trošku sťaženú situáciu, nakoľko pracovali s tými istými deťmi Vo svojich prezentáciách využívali bábky, plyšové zvieratká, ktoré sa deťom prihovárali, spievali a recitovali, aktívne zapájali deti do hry.
V diskusii sa účastníci vyjadrili, že seminár im "otvoril nové obzory", získali nové podnety a inšpiráciu do ďalšej práce. Na záver mnohí vyjadrili želanie, aby sa podobné semináre konali aj častejšie.

Darina Kráľová, KJF v Trnave

 

 

 

 Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
 
1
5
6
8
11
12
13
14
19
20
25
26
27
28
29
 
 
 
deti - dospelí - školy

Anketa
Od 2. septembra je oddelenie pre deti otvorené už od 8.00 hod. Privítate túto zmenu?
Archív ankiet