A Š Ž Č B C D F G H J K L M N O P R S T U V W Z

A

Arnoldová-Marková, Rozália
Adamík, Emil
Anderle , Vojtech

Š

Štefunko , Fraňo
Šošoka, Jozef „Dodo“

Ž

Žarnov, Andrej

Č

Čepan, Oskár
Čambál, Andrej
Čech, Ladislav

B

Blaha, Leonard
Blaho, Peter
Bednárik, Jozef
Babušek, Jozef
Banič, Štefan
Beneš, Juraj
Blažek, Leo
Barč, Emil
Bernadič, Ladislav
Belluš, Daniel

C

Csere, Elemír
Cuninka, Anton

D

Dopjera , Ján
Dusík, Gejza
Dóka st., Jozef
Danišovič, Peter

F

Filípek, Jozef
Filipová, Anna
Farkaš, Július

G

Gregor, Martin

H

Hlavička, František
Holčík, Juraj
Hajmássy, Anton
Huszár, Tibor
Hirner, Alexander
Hečko, Blahoslav
Hečko, František
Hečko, Víťazoslav
Harminc, Milan Michal
Hollósyová, Mária

J

Ježík, Karol
Jaczová - Teplá, Eva
Jurík, Marián
Jarábek, Dominik
Jantausch, Pavol
Janda, Dezider
Jankovič, Vendelín
Jedlička, Milan

K

Krčméry, Silvester
Kaušitz, Otto
Kopúnková, Eva
Kružliak, Tibor
Kittnarová, Elena
Korec, Ján
Kostolányiová, Eva
Košický, Ivan
Koniarek, Ján
Kuna, Ladislav

L

Lackovič, Otto
Lukačovič, Štefan

M

Motulko, Ján
Moyzes, Štefan
Mihalička, Stanislav
Machala, Mikuláš
Markovičová-Záturecká, Viera
Malatinský, Anton
Melioris, Ladislav
Matzenauer, Vojtech

N

Neitz, František
Nižnánsky, Jozef

O

Ondruš, Ján

P

Pavetitš, Ľudovít
Pozdech, Jozef
Paulovič, Emil

R

Režucha, Jozef
Radlinský, Andrej

S

Slovák, Miroslav
Stummer, August
Sentiváni, Martin
Siváček, Ján
Stacho, Imrich
Siváček, Vladimír
Strnisková, Viera
Strieženec, Štefan
Schumera, Ernest Emanuel

T

Tamaškovič, Martin Branislav

U

Urbánek, Ferko
Ušák-Oliva, Paľo

V

Viktory, Gustáv
Veselý, Emil
Vavro, Valér
Vámoš, Gejza
Válek, Miroslav

W

Wetzler, Alfréd
Weiss, František

Z

Zaosek, Ľudovít Gašpar
Zachar, Jozef
Zelliger, Alojz

2020

Osobnosť na mesiac január

Motulko, Ján (12.01.1920 Malá Lodina - 07.09.2013 Bratislava)
100. výročie narodenia
Básnik, redaktor, umelecký fotograf

V čase 2. sv. vojny musel prerušiť štúdiá na Slovenskej univerzite v Bratislave a ako vojak Slovenskej republiky bol na Ukrajine a v Taliansku. Po vojne v r. 1946 – 1959 pracoval ako redaktor v knižnej redakcii Spolku sv. Vojtecha v Trnave, v r. 1959 – 1987 ako redaktor Katolíckych novín. V rokoch totality sa rozhodol nepublikovať svoje diela. V tomto čase odmlky sa venoval fotografovaniu. Vlastnými fotografiami obrazovo dotvára svoje básnické zbierky. O jeho básnických osudoch vznikol filmový dokument režiséra M. Mila Vo vinici PánaČas Herodes. Jeho básnická tvorba sa vyznačuje tematickou spriaznenosťou s básnikmi katolíckej moderny. V r. 2002 získal Cenu mesta Trnava za celoživotné dielo v oblasti literatúry, publicistiky a umeleckej fotografie. Žil v Bratislave.

 

2019

Osobnosť na mesiac december

Blaha, Leonard (22.12.1914 Nižný Slavkov - 13.10.1980 Trnava)
105. výročie narodenia
Speleológ, ochranár prírody

Zakladateľ prvého profesionálneho oddielu jaskyniarov na Slovensku. Dlhoročný člen Slovenskej speleologickej spoločnosti, autor a spoluautor publikácií o speleológii, podieľal sa na medzinárodnom speleologickom slovníku. Viedol komplexný ochranársky prieskum Malých Karpát. V r. 1951 objavil Gombaseckú kvapľovú jaskyňu, aj pri Važci objavil jaskyne, čím rozšíril Važecké kvapľové jaskyne. Zaslúžil sa o ich sprístupnenie. V r. 1969 bol predsedom pre turistické jaskyniarstvo pri Medzinárodnej speleologickej únii v Paríži (Francúzsko).

 

Osobnosť na mesiac november

Hlavička, František (10.11.1924 Opoj - 31.07.2005 Trnava)
95. výročie narodenia
Básnik, rezbár, stredoškolský profesor

V r. 1949 – 1951 pracoval v Štátnom nakladateľstve v Bratislave, neskôr ako učiteľ i riaditeľ na základných, učňovských školách, na ľudových školách umenia na viacerých miestach, potom do r. 1984 ako stredoškolský profesor v Skalici, Senici a Trnave. V r. 1958 – 1963 študoval na Vysokej škole pedagogickej a na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Medzi jeho záľuby patrila poézia, v neskoršom veku i umelecké rezbárstvo. Svoje diela vystavoval na niekoľkých spoločných i samostatných výstavách. V r. 1971 mu vyšla prvá básnická zbierka pod názvom Volanie. V r. 1978 sa stal predsedom MO Matice slovenskej v Trnave. V r. 1978 bola činnosť MO MS násilne prerušená. V r. 1991 založil vydavateľstvo PEGAS. Tam mu v r. 1992 vyšla zbierka Promenáda, v r. 1994 Láska. Pre deti vydal zbierku Riekanky. Patrí ku generácii básnikov Miroslava Válka a Vojtecha Mihálika.

Osobnosť na mesiac október

Holčík, Juraj (18.10.1934 Trnava - 16.05.2010 Bratislava)
85. výročie narodenia
Ichtyológ

Študoval biológiu na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave a Biologickej fakulte KU v Prahe. Po skončení štúdia krátko pracoval v Krajskom múzeu v Trnave, v Laboratóriu rybárstva v Bratislave, v Zoologickom ústave UK v Prahe. Po návrate do Bratislavy pracoval v SNM a Ústave rybárstva a hydrobiológie. Publikoval množstvo vedeckých a populárnovedeckých prác. Zúčastnil sa viacerých vedeckých expedícií a študijných pobytov v zahraničí. V r. 1990 inicioval prechod dvoch oddelení Ústavu rybárstva a hydrobiológie do SAV a stal sa riaditeľom Ústavu zoológie SAV.

Osobnosť na mesiac september

Viktory, Gustáv (07.09.1914 Trnava - 24.12.1975 Trnava)
105. výročie narodenia
Evanjelický farár, spisovateľ, literárny historik, prekladateľ

Študoval na gymnáziu v Trnave, Teologickej fakulte v Bratislave a na univerzite v Štokholme (Švédsko) a v Uppsale (Švédsko). Ako gymnazista publikoval básne a kratšie prozaické útvary s náboženskou tematikou v rôznych periodikách. Pôsobil ako katechéta a farár v Bratislave. Debutoval didaktickou prózou Hôrny chlapci z Matejkovej (1942), neskôr sa venoval histórii a literárnovednej práci. Prekladal z latinčiny, nemčiny, švédčiny, dánčiny a nórčiny. Zanechal po sebe rozsiahle literárne dielo. Od r. 1960 až do smrti pôsobil v Trnave. V r. 1993 mu bola odhalená pamätná tabuľa na Evanjelickom kostole. V r. 1998 mu bolo udelené Čestné občianstvo mesta Trnava in memoriam. 

Osobnosť na mesiac august

Krčméry, Silvester (05.08.1924 Trnava - 10.09.2013 Bratislava)
95. výročie narodenia
Lekár

Študoval medicínu v Bratislave. Neskôr študoval v Prahe (Česko), časť štúdia strávil v Paríži (Francúzsko) a Maroku. V r. 1948 promoval v Prahe. V r. 1951 bol zatknutý. Odsúdili ho na 14 rokov odňatia slobody. Prepustený bol v r. 1964. Spolu s Vladimírom Juklom patril k zakladajúcim osobnostiam slovenského disentu. V r. 1991 mu udelil pápež Ján Pavol II. Rad sv. Silvestra. V r. 1998 ho ocenila Trnavská univerzita titulom doctor honoris causa. V r. 2010 získal Cenu Jána Langoša a v r. 2013 dostal najvyššie štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra I. triedy.

Osobnosť na mesiac júl

Moyzes, Štefan (24.10.1797 Veselé - 05.07.1869 Žiar nad Hronom)
150. výročie úmrtia
Arcibiskup, národovec, zakladateľ Matice slovenskej

Gymnázium a filozofické štúdiá absolvoval v Trnave, teológiu v Pešti (Maďarsko) a v Ostrihome (Maďarsko). Za kňaza bol vysvätený v r. 1821. Pôsobil ako kaplán vo viacerých farnostiach ostrihomskej diecézy, neskôr pôsobil v Chorvátsku. V januári 1830 sa stal profesorom záhrebskej akadémie. V r. 1847 ho vymenovali za kanonika záhrebskej kapituly a zvolili za poslanca na uhorský snem. Bol podporovateľom návrhov Ľudovíta Štúra na opätovné zavedenie materinského jazyka na základných školách a pri bohoslužbách. V r. 1850 bol vymenovaný za banskobystrického biskupa. Spolu s ďalšími slovenskými vlastencami budoval slovenské gymnáziá. Na čele slovenskej delegácie predstúpil 12. decembra 1861 pred cisára Františka Jozefa I., aby mu predložil prosbopis Slovákov a Memorandum slovenského národa. Dňa 3. augusta 1863 sa stal prvým predsedom Matice slovenskej. Jeho zásluhou Svätá stolica súhlasila, aby sa sviatok Cyrila a Metoda svätil 5. júla. Základná škola v Tesárskych Mlyňanoch nesie jeho meno.

 

Osobnosť na mesiac jún

Slovák, Miroslav (25.10.1929 Cífer - 16.06.2014 Fallbrook (USA)
5. výročie úmrtia
pilot

S lietaním začal v r. 1947 ako vojenský pilot, ktorý v pilotnej škole patril medzi najlepších. Zároveň v tom čase bol najmladším kapitánom Československých aerolínií. V marci 1953 zorganizoval únos lietadla na linke Praha – Brno (Česko), ktoré pristálo vo Frankfurte nad Mohanom (Nemecko). Pár cestujúcich požiadalo o azyl, keď zistili, kde pristáli. Po dvoch rokoch sa dostal do USA, kde sa stal osobným pilotom šéfa leteckej spoločnosti Boeing. Bol aj dopravným pilotom a pravidelne sa zúčastňoval leteckých akrobatických podujatí. Ako dôchodca sa stal obchodníkom.

Osobnosť na mesiac máj

Kaušitz, Otto (19.05.1909 Piešťany - 30.04.1982 Bratislava)
110. výročie narodenia
Libretista, textár, prekladateľ

Študoval na Hudobnej a dramatickej akadémii, následne na Vysokej škole obchodnej v Bratislave.. Počas štúdií člen ochotníckych a divadelných krúžkov, spevák populárnych piesní. V rokoch 1951 – 1956 bol členom speváckeho zboru a umeleckým tajomníkom v divadle na Novej scéne. V rokoch 1956 – 1958 bol redaktorom Zväzu slovenských skladateľov a koncertných umelcov, redaktorom vo vydavateľstve Supraphon a v Slovenskom hudobnom fonde. Spolupracoval ako autor a upravovateľ libriet s Gejzom Dusíkom. Je autorom vyše tisíc textov piesní a 30 libriet k operetám. Napísal libretá k viacerým operetám Gejzu Dusíka, k muzikálu Skôr než odídeš, texty k mnohým piesňam (Dedinka ty milá, Dedinka v údolí, Do zajtra čakaj, Nečakaj ma už nikdy, Podaj mi rúčku, Poprosme hviezdy, ...). Ako prekladateľ preložil veľa operiet do maďarčiny a nemčiny a tým propagoval slovenskú hudbu v zahraničí. Prekladal aj diela z maďarčiny, nemčiny a ruštiny do slovenčiny.

Osobnosť na mesiac apríl

Stummer, August (31.10.1827 Brno, Česko - 26.04.1909 Tovarníky, poch. Horné Obdokovce )
110. výročie úmrtia
Podnikateľ, politik

Bol podnikateľom v cukrovarníckom priemysle. Spoločne s bratmi Karolom a Alexandrom zakladal v r. 1865 cukrovar v Hodoníne (Česko), v r. 1870 v Doudleboch nad Orlicí (Česko), neskôr aj cukrovary vo Veľkých Topoľčanoch a Mezöhegyes (Maďarsko). Prevádzkovali cukrovar v Oslavanoch (Česko). Stummerovci kúpili trnavský cukrovar v konkurze v r. 1877, odvtedy ho riadil August Stummer. Postupne z cukrovaru vybudovali najväčší cukrovar v Uhorsku a neskôr v Československu. Investovali aj do železničnej trate, ktorá spájala železničnú stanicu s cukrovarom. S jeho menom je spojené aj založenie Poisťovacieho ústavu pre dôchodcov, zamestnancov cukrovaru. V Trnave získal členstvo v zastupiteľských orgánoch. Bol viceprezidentom a od r. 1892 prezidentom Centrálneho spolku pre cukrovarnícky priemysel v Rakúsko-Uhorsku. V r. 1884 bol povýšený v Rakúsku na baróna, v r. 1887 získal Rád železnej koruny. Bol poslancom Moravského zemského snemu. Získal viacero ocenení. Na jednej z historických budov cukrovaru v Trnave mu bola odhalená pamätná tabuľa. 

 

Osobnosť na mesiac marec

Režucha, Jozef (13.03.1929 Trnava - 15.07.1995 Trnava)
90. výročie narodenia
Filmový režisér

Od r. 1953 pracoval v Slovenskom filme v Bratislave ako asistent réžie a pomocný režisér, v r. 1970 debutoval filmom pre deti Zločin slečny Bacilpýšky. Jeho najznámejší film Dosť dobrí chlapi (1971) získal hlavnú cenu na Medzinárodnom filmovom festivale v Karlových Varoch (Česko) a Štátnu cenu SSR (1972). Vytvoril desiatku významných celovečerných filmov. V r. 1979 získal Cenu Víta Nejedlého za filmovú snímku Choď a nelúč sa. V r. 1997 mu bolo udelené Čestné občianstvo mesta Trnavy in memoriam.

 

Osobnosť na mesiac február

Veselý, Emil (18.04.1901 Vrbové - 02.02.1989 Piešťany)
30. výročie úmrtia
Lekár

Medicínu vyštudoval v Prahe (Česko) v r. 1925. Následne pôsobil na klinikách v Prahe, Viedni (Rakúsko), Berlíne (Nemecko) a Bratislave. V Piešťanoch pôsobil ako vedúci lekár na ženskom oddelení v Pro Patrii a Palace Sanatóriu. Kvôli židovskému pôvodu mu bol v r. 1940 pozastavený výkon lekárskej praxe, v r. 1942 dostal žltú legitimáciu. Skrýval sa na strednom Slovensku, bol však zatknutý a deportovaný do zberného tábora v Seredi, päť mesiacov ho väznili. V r. 1946 si zmenil priezvisko z pôvodného Weiss na Veselý. V r. 1946 – 1951 pôsobil v Michalovciach, potom sa vrátil do Piešťan. V r. 1951 sa stal prednostom a primárom gynekologického oddelenia, na tomto poste zotrval do r. 1973.

Osobnosť na mesiac január

Blaho, Peter (01.01.1939 Nitra - 29.05.2018 )
80. výročie narodenia
Vysokoškolský pedagóg, historik práva

Začiatkom r. 1998 sa spolupodieľal na vytvorení PraF TU. V r. 1999 ho akademický senát zvolil za dekana PraF TU, neskôr sa stal rektorom TU. Je spoluzakladateľom alebo členom redakčných rád mnohých odborných časopisov. Za svoju prácu získal viacero ocenení: Pamätná medaila KU v Prahe (Česko) (1998), Rytier commendator Rádu sv. Gregora Veľkého udeleného pápežom Jánom Pavlom II. (2001), Pribinov kríž I. triedy (2004), Cena mesta Trnava (2004), Pamätná medaila predsedu TTSK za dlhoročnú prácu pre rozvoj právnej vedy v Trnavskom samosprávnom kraji (2009), Cena Martina Palkoviča za vynikajúcu pedagogickú prácu (2012). V r. 2016 dostal titul doctor honoris causa za tvorivú a riadiacu činnosť, ktorou sa zaslúžil o rozvoj TU a za znovuobnovenie a rozvoj jej právnickej fakulty.

2018

Osobnosť na mesiac december

Ježík, Karol (03.12.1953 Trnava - 14.12.1998 Bratislava)
20. výročie úmrtia
Novinár

Pôsobil v Československej tlačovej kancelárii ako športový redaktor. Po novembri 1989 pracoval ako zástupca šéfredaktora denníka Smena, neskôr ako šéfredaktor. Po politických zásahoch do vydavateľstva Smena založil denník SME, ktorý vychádza od r. 1993. V rámci súťaže Novinárska cena sa od r. 2004 udeľuje Cena otvorenej spoločnosti venovaná pamiatke Karola Ježíka. Od r. 1999 sa každoročne organizuje Memoriál Karola Ježíka v sálovom futbale. Ocenenia: Krištáľové krídlo in memoriam, Čestné občianstvo mesta Trnava in memoriam v r. 1999, Rad Ľudovíta Štúra I. triedy in memoriam, Cena slovenského syndikátu novinárov Mercurius veridicus ex Slovakia za celoživotné dielo v oblasti žurnalistiky in memoriam.

 

Osobnosť na mesiac november

Hajmássy, Anton (28.12.1916 Kvetoslavov - 01.11.1978 Trnava)
40. výročie úmrtia
Tréner, pedagóg, publicista

Študoval na gymnáziu v Trnave, na LF a na FiF UK v Bratislave. Ako stredoškolský profesor učil v Partizánskom a v Trnave. Bol popredným atlétom. V roku 1938 získal titul juniorského majstra Československej republiky v behu na 110 m prekážok. Po skončení aktívnej činnosti sa venoval mladým atlétom. Vychoval mnohých československých reprezentantov. V roku 2003 mu bola udelená Cena mesta Trnava in memoriam za rozvoj trnavskej atletiky a jeho meno od septembra toho roku nesie atletický štadión Slávie v Trnave. V roku 2007 ocenený Pamätnou medailou predsedu TTSK in memoriam.

 

Osobnosť na mesiac október

Sentiváni, Martin (20.10.1633 Liptovský Ján - 29.03.1705 Trnava)
385. výročie narodenia
Filozof, polyhistor, encyklopedista, redaktor, profesor

Jezuita, filozofiu študoval vo Viedni (Rakúsko), teológiu v Trnave a vo Viedni. V r. 1656 – 1661 profesor kolégia a prefekt mariánskej kongregácie v Trnave. V r. 1668 – 1670 prednášal 89 na univerzite v Trnave. Súčasne bol správcom kníhtlačiarne, zaslúžil sa o vydávanie a zostavovanie kalendárov Calendarium Tyrnaviense (1675 – 1703), o dobudovanie univerzitnej knižnice v Trnave a v r. 1690 vydal jej katalóg. Jeho najvýznamnejším dielom je 3-zväzkové vydanie rozpráv Curiosiora et selectiora variarum scientiarum miscellanea...(1689 – 1709), ktoré je súhrnom poznatkov z filozofie, prírodných vied, medicíny, techniky a hospodárstva. Napísal a tlačou vydal 56 prác, hlavne z oblasti teológie, ale i exaktných vied.

 

Osobnosť na mesiac september

Huszár, Tibor (16.06.1952 Reca - 11.09.2013 Modra-Harmónia )
5. výročie úmrtia
Fotograf, pedagóg

Absolvoval pezinské gymnázium, v rokoch 1976 - 1983 študoval v Prahe na Filmovej a televíznej fakulte Akadémie múzických umení (FAMU), na katedre umeleckej fotografie. Potom pôsobil v americkom New Yorku ako hosťujúci umelec. V roku 2003 vyučoval fotografiu na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave. V roku 2004 učil na Akadémii dramatických umení v Banskej Bystrici predmet dokumentárna fotografia. Počas celej svojej tvorby ostal Tibor Huszár verný klasickej čiernobielej fotografii na film. Z jeho voľnej tvorby je známy cyklus Cigáni. Fotografovaním tohto etnika sa zaoberal viac ako 15 rokov. Venoval sa aj portrétovaniu osobností svetového umenia a kultúry a tiež slovenských spisovateľov. Vydal niekoľko publikácií napr. Cigáni, Portréty, Koloman Sokol, Návrat späť a ďalšie. Vytvoril aj fotografické cykly Nežná revolúcia, Vzbury vo väzniciach, Indiáni (Mexiko) a iné. Vystavoval doma i v zahraničí. V r. 2011 získal Európsku cenu Trebbia

Osobnosť na mesiac august

Štefunko , Fraňo (04.08.1903 Vlčkovce - 06.04.1974 Martin )
115. výročie narodenia
Akademický sochár, pedagóg

Po štúdiách umenia v Prahe sa v roku 1932 presťahoval do Martina. Bol redaktorom výtvarnej rubriky Slovenských pohľadov, inštruktorom rezbárskeho kurzu Ústavu pre zveľaďovanie činností a konzervátorom SNM. Dva roky po svojom príchode do Martina začal tvoriť samostatne a stal sa jedným zo zakladateľov slovenského sochárstva. Popri podobizniach mnohých významných osobností slovenských dejín, akými sú Pavol Országh Hviezdoslav či Ján Kollár a pomníkoch (Miloslav Schmidt), sa venoval aj monumentom z oblasti slovenskej histórie (národní dejatelia, svetové vojny, Slovenské národné povstanie).  Autor sochy Thálie vo foyer Divadla Jána Palárika v Trnave. Bol činný aj literárne. Autor knihy o Jánovi Koniarkovi a o rodnej obci Vlčkovce.

 

Osobnosť na mesiac júl

Urbánek, Ferko (31.07.1858 Vsetín - 10.12.1934 Bratislava)
160.výročie narodenia
Spisovateľ, dramatik

Pochádzal z rodiny staviteľa. Študoval na gymnáziu v Kláštore pod Znievom, v Ostrihome a v Banskej Bystrici. V roku 1877 vážne ochorel. Po zotavení pracoval ako lekárnický praktikant, notársky pomocník, poštový úradník. V rokoch 1904 – 1923 pôsobil ako tajomník Spolku sv. Vojtecha v Trnave a od roku 1921 pôsobil dva roky ako knihovník vo Verejnej knižnici mesta Trnavy. Všestranne národne, kultúrne a najmä literárne činný dejateľ vo viacerých literárnych žánroch, pričom ťažisko jeho tvorby spočívalo v dramatickej oblasti. Významný autor národných, ľudovo zameraných hier a drám, ktorými sa zaradil medzi klasikov slovenskej dramatickej tvorby. Autor 51 divadelných hier pre ochotnícke javiská, tlačou vydal 35 hier. Spolumajiteľ tlačiarne Urbánek a spol. v Trnave. V roku 2014 mu v Divadle Jána Palárika v Trnave odhalili bustu.

 

 
 

Osobnosť na mesiac jún

Jaczová - Teplá, Eva (31.01.1920 Piešťany - 18.06.1998 Bratislava)
20.výročie úmrtia
Baletná umelkyňa, choreografka, učiteľka, dramaturgička

Štúdium na Baletnej akadémii v Budapešti absolvovala roku 1939. V r. 1939 – 1956 pôsobila ako sólistka baletu SND v Bratislave, ako dramaturgička baletu SND, súčasne ako sólistka baletu divadla Umění lidu v Prahe (Česko), externá učiteľka klasického tanca na Štátnom konzervatóriu, v r. 1979 – 1986 umelecká zástupkyňa riaditeľa Hudobnej a tanečnej školy v Bratislave. Prvá titulárna dramaturgička v histórii slovenského baletu. Spoluzakladateľka tanečného školstva na Slovensku, zakladateľka Hudobnej a tanečnej školy. Bola autorkou prvých slovenských odborných publikácií o balete (Učebnica klasického tanca, Balet SND a rôznych štúdií v oblasti pedagogiky a histórie slovenského baletu). Publikovala v mnohých novinách a odborných časopisoch kritiky o baletných predstaveniach a rôzne odborné články. Ako pedagogička vychovala mnoho vynikajúcich sólistov pre slovenské súbory. Jej zásluhou sa podarilo dostať baletné umenie na Slovensku na vysokú profesionálnu úroveň.

 

 

Osobnosť na mesiac máj

Wetzler, Alfréd (10.05.1918 Trnava - 08.02.1988 Bratislava )
100. výročie narodenia
Spisovateľ, publicista

Autor autobiografického románu o svojom úteku z koncentračného tábora. Pracoval ako robotník. V r. 1941 bol za sabotáž v tehelni zatknutý. V r. 1942 – 1944 bol väznený v koncen-tračnom tábore Auschwitz-Birkenau (Poľsko), odkiaľ sa mu 7. apríla 1944 podarilo utiecť spoločne s Rudolfom Vrbom. O hrôzach informovali židovských predstaviteľov v Žiline, kde spísali 32-stranovú výpoveď, ktorá sa stala známa ako Wetzlerova a Vrbova správa. V r. 1945 vydal brožúru Oswienčim, hrobka štyroch miliónov ľudí. Napísal ju dokumentárne a faktograficky, čo len zvýšilo jej presvedčivosť. Po skončení 2. sv. vojny pracoval ako redaktor a robotník. Počas svojho života sa nedočkal žiadneho uznania. Až v r. 1997 mu prezident SR udelil Rad Ľ. Štúra II. triedy in memoriam. V r. 2006 mu v Trnave odhalili pri synagóge pamätnú tabuľu. V r. 2007 mu bolo udelené Čestné občianstvo mesta Trnava spolu s Rudolfom Vrbom in memoriam za humánny prístup k životu a lásku k blížnemu prejavenú aj v najťažších životných chvíľach. Prezident SR mu udelil štátne vyznamenanie Kríž M. R. Štefánika I. triedy in memoriam za účasť v protinacistickom odboji s nasadením vlastného života. V r. 2008 bol ocenený Pamätnou medailou predsedu TTSK in memoriam.

 

Osobnosť na mesiac apríl

Jurík, Marián (05.04.1933 Trnava - 09.02.1999 Bratislava)
85. výročie narodenia
Muzikológ, publicista

Pôsobil ako redaktor v rozhlase, v televízii, v denníku Smena, bol riaditeľom Slovkoncertu, šéfredaktorom Opusu, umeleckým šéfom Opery SND i zakladajúcim redaktorom a neskôr šéfredaktorom dvojtýždenníka Hudobný život. Bol stálym spolupracovníkom Slovenského rozhlasu, externým pedagógom VŠMU, dlhoročným podpredsedom výboru SHF, predsedom Slovenskej hudobnej únie, Slovenskej muzikologickej asociácie a Umeleckej besedy Slovenska. Napísal niekoľko monografií slávnych interpretov. Bol vedúcim autorského kolektívu a spoluautorom viacerých publikácií (Malej encyklopédie hudby, Malej encyklopédie filmu, Encyklopédie dramatického umenia na Slovensku, Hudobného terminologického slovníka a publikácie 100 slovenských skladateľov). Napísal niekoľko monografií slávnych interpretov (Sviatoslav Richter, Emil Gilels, Maria Callasová, David Oistrach). V r. 1995  mu Hudobný fond udelil Cenu Jozefa Kresánka za celoživotnú kritickú a redaktorskú aktivitu.

 

 

Osobnosť na mesiac marec

Šošoka, Jozef „Dodo“ (16.03.1943 Hronské Kosihy - 21.11.2008 Piešťany )
75. výročie narodenia
Džezový hudobník, bubeník, perkusionista

Vyštudoval Pedagogickú fakultu v Nitre a v r. 1988 Berklee College of Music v Bostone (USA). Patril medzi najznámejších slovenských džezmenov, bol zakladateľom Slovenského džezového kvarteta. Organizoval medzinárodné projekty a spolupracoval s veľkým množstvom významných osobností džezu. Vychádzal z hard bopového štýlu, ktorý transformoval do osobitého prejavu. Spájal v ňom rôzne exotické vplyvy – africkej hudby a Blízkeho východu. V kontexte slovenského džezu sa mu podarilo vytvoriť osobitý spôsob hry na nástroji, ktorý bol ocenený aj v zahraničí a konfrontovaný na koncertoch s významnými hudobníkmi z rôznych krajín sveta. Nositeľ americkej ceny Leo Danihelsa za hudbu, SHF mu udelil cenu za celoživotné dielo, propagáciu džezu doma i v zahraničí a za vernosť džezu. V r. 2008 získal Pamätnú medailu predsedu TTSK.

Osobnosť na mesiac február

Lackovič, Otto (05.04.1927 Hlohovec - 04.02.2008 Praha (Česko))
10.výročie úmrtia
herec

V r. 1944 odišiel bojovať do SNP, kde bol ťažko ranený. Po skončení vojny začala jeho herecká kariéra. Pôsobil v Nitre, Michalovciach, Prešove a Žiline. Potom prijal ponuku účinkovať v Divadle satiry v Prahe (Česko) od Jana Wericha. Od r. 1962 účinkoval v Městských divadlech pražských. Hral polesného v známom filme Juraja Jakubiska Nevera po slovensky i v seriáloch Bylo nás pět, Synové a dcery Jakuba skláře, Rodáci, 30 případů majora Zemana a aj vo filmoch Nesmrtelná teta, Trhala fialky dynamitem, Sestričky či Bumerang. Bol ocenený za celoživotné majstrovstvo v dabingu, v sérii o Vinnetuovi daboval napríklad svojim typickým chrapľavým hlasom zloducha Rollinsa. V r. 2008 získal Pamätnú medailu predsedu TTSK in memoriam.

 

Osobnosť na mesiac január

Dopjera , Ján (06.07.1893 Stráže - 03.01.1988 Oregon, USA)
30.výročie úmrtia
Husliar, výrobca hudobných nástrojov, vynálezca

Za husliara sa vyučil u otca. Okolo r. 1908 sa s ním vysťahoval do USA, okolo roku 1922 začal v Los Angeles (USA) vyrábať bendžá a gitary. Po dlhých experimentoch v októbri 1926 požiadal o patent na celokovovú gitaru. V r. 1928 založil s bratmi novú firmu. Pôvodca brnkacieho nástroja dobro, 4 – 8 strunovej verzie gitary, ktorá sa vyznačovala 12-palcovým kovovým rezonátorom. Spolu s gitaristom Artom Simpsonom vyrobili v r. 1932 niekoľko rezonátorových gitár s magnetickým snímačom, ktoré sa považujú za vôbec prvé priemyselne vyrobené elektrifikované gitary na svete. Jeho pamiatke je venovaný medzinárodný hudobný festival Dobrofest Trnava. Pamiatke Johna Dopyeru je venovaná aj Dvorana slávy dobra v Trnave − je to prvé a jediné múzeum rezofonických nástrojov nielen na Slovensku, ale i v Európe. V r. 2003 získal Čestné občianstvo mesta Trnavy in memoriam.

2017

Osobnosť na mesiac december

Siváček, Ján (27.05.1929 Myjava - 16.12.1987 Trnava)
30.výročie úmrtia
Hudobný skladateľ, teoretik, dirigent, džezový hudobník, pedagóg, publicista

Študoval na Právnickej fakulte UK Bratislava, externe študoval kompozíciu na VŠMU u A. Moyzesa. Jeden so spoluzakladateľov a neskôr riaditeľ Bratislavskej lýry, viceprezident FIDOF, umelecký námestník riaditeľa vo vydavateľstve Opus. Prednášal históriu džezu, rocku a populárnej hudby na Katedre hudobnej skladby a dirigovania na VŠMU v Bratislave. Autor knižnej monografie Kompozičná práca aranžéra modernej tanečnej hudby, teoretickej práce Populárna hudba, jej minulosť a prítomnosť. Orchester Jána Siváčka bol v 50. rokoch 20. storočia priekopníkom swingovej hudby na Slovensku. Vytvoril viacero populárnych swingových evegreenov a tanečných piesní, ktoré mali v repertoári viacerí speváci, napr. K. Duchoň, D. Grúň, J. Kocianová, E. Kostolányiová, M. Laiferová, H. Vondráčková. 

Osobnosť na mesiac november

Hirner, Alexander (13.12.1911 Smolenice - 17.11.1987 Bratislava)
30.výročie úmrtia
Sociológ, filozof

Študoval na gymnáziách v Šaštíne, Kláštore pod Znievom a v Trnave, na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, na univerzite v Ríme (Taliansko) a na Sorbone v Paríži (Francúzsko). V roku 1958 nespravodlivo obvinený z buržoázneho nacionalizmu a väznený. Vynikajúci slovenský sociológ a filozof, autor početných sociologických monografií ako aj štúdií publikovaných v domácej i zahraničnej tlači. Bol ocenený Radom Ľudovíta Štúra II. triedy in memoriam.

Osobnosť na mesiac október

Kopúnková, Eva (07.10.1937 Trnava - 23.05.2015 Trnava)
80. výročie narodenia
Pedagogička, spisovateľka, redaktorka

Študovala na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. Ako učiteľka pôsobila v Trnave, Cíferi, Bratislave, Hradci Králové (Česko). Literárne sa presadila v 70. rokoch 20. storočia. Písala básne a rozprávky pre deti, ktoré boli publikované v detských časopisoch Včielka, Ohník, Zornička, Slniečko. Je aj autorkou rozhlasových hier. Prispievala do časopisov Život, Slovensko, Matičné čítanie, Kultúra a život Trnavy i do odborných periodík ako sú Učiteľské noviny, Komenský. Získala mnohé ceny a uznania za poéziu a prózu v súťažiach Wolkrova Polianka, Chalupkovo Brezno, O Cenu Slovenského učeného tovarišstva. Je držiteľkou vyznamenania Vzorný učiteľ a Pamätnej medaily predsedu TTSK za prínos v oblasti literatúry a pedagogiky.

Osobnosť na mesiac september

Bednárik, Jozef (17.09.1947 Zeleneč - 22.08.2013 Bratislava)
70.výročie narodenia
Herec, režisér

Po strednej umelecko-priemyselnej škole vyštudoval herectvo na VŠMU v Bratislave. Ako herec sa predstavil v r. 1974 vo filme Ohnivé križovatky. Na dráhu divadelného režiséra sa dal v r. 1981, debutoval ako režisér v Divadle Z v Zelenči, ktoré sa pod jeho vedením stalo jedným z najslávnejších ochotníckych divadiel. Neskôr prešiel do nitrianskeho Divadla A. Bagara. Orientoval sa na hudobno-dramatický žáner - operu  a muzikál. V r. 1990 sa stal režisérom Novej scény v Bratislave. Pod jeho taktovkou uviedla muzikály Evanjelium o Márii, Grand hotel, Pokrvní bratia, Jozef a jeho zázračný farebný plášť, Klietka bláznov a muzikál Donaha. Ako hosťujúci režisér sa predstavil na festivaloch v Nemecku, Rakúsku, Francúzsku, Bulharsku, Monaku, Japonsku, Anglicku či Izraeli. V r. 1986 sa stal zaslúžilým umelcom, v r. 1998 získal Krištáľové krídlo. Cenu mesta Nitra za celoživotné dielo získal   v r. 2007 a v r. 2013 bol ocenený Pamätnou medailou predsedu TTSK.

 

Osobnosť na mesiac august

Kružliak, Tibor (08.08.1952 Bratislava - 19.10.2010 Trnava)
65. výročie narodenia
Lekár

Po skončení štúdia medicíny začal pracovať v trnavskej nemocnici. Od r. 2007 bol primárom chirurgickej kliniky, aktívnym členom viacerých medzinárodných spoločností. Trnavskej chirurgii i celej nemocnici dodával vysokú úroveň. Bol popredným európskym odborníkom v diagnostike a liečbe ochorení konečníka, zaviedol nové vyšetrovacie metódy. Organizoval medzinárodné chirurgické stretnutia. Bol aj pedagógom na FZSP TU. V r. 2008 dostal Cenu TTSK v oblasti chirurgie za celoživotné dielo. V r. 2010 získal Čestné občianstvo mesta Trnavy in memoriam.

Osobnosť na mesiac júl

Radlinský, Andrej (08.07.1817 Dolný kubín - 26.04.1879 Kúty)
200.výročie narodenia
Farár, jazykovedec

V r. 1834 – 1836 študoval filozofiu v Oláhovom seminári v Trnave, teológiu na univerzite vo Viedni (Rakúsko) a v Pešti (Maďarsko). Pôsobil na viacerých miestach, v r. 1849 – 1861 bol redaktorom Zemského zákonníka v Budíne (Maďarsko) a od r. 1861 bol farárom v Kútoch. Patril k najzaslúžilejším osobnostiam slovenského kultúrneho života 19. storočia, propagátorom česko-slovenskej vzájomnosti, slavianofilom. Ako jazykovedec výrazne ovplyvnil vývoj a kodifikáciu spisovnej slovenčiny. Mal veľké zásluhy na založení Spolku sv. Vojtecha a bol jeho doživotným čestným podpredsedom.

Osobnosť na mesiac jún

Gregor, Martin (14.11.1906 Trnava - 29.06.1982 Bratislava)
35.výročie úmrtia
Herec, režisér

Bol jednou zo zakladajúcich osobností slovenského profesionálneho divadelníctva. Najprv pracoval v trnavskom Coburgu, ale po otvorení Hudobnej a dramatickej školy v Bratislave sa rozhodol študovať herectvo. Stal sa členom SND. V r. 1941 – 1945 prešiel aj so svojou manželkou viacerými koncentračnými tábormi. Po vojne znovu pôsobil v SND, v r. 1948 – 1952 bol jeho riaditeľom. Bol jedným zo zakladateľov Novej scény v Bratislave, podieľal sa tiež na založení Rozhlasového a hereckého súboru Československého rozhlasu v Bratislave. Zaslúžilý umelec. V r. 1997 mu bolo udelené Čestné občianstvo mesta Trnava in memoriam za významné umelecké činy v oblasti dramatického umenia.

Osobnosť na mesiac máj

Vavro, Valér (30.01.1911 Piešťany - 24.05.1992 Piešťany)
25.výročie úmrtia
Akademický sochár, reštaurátor

V Piešťanoch prežil väčšinu svojho života. Patrí k významnej slovenskej výtvarnej generácii nazývanej  Generácia 1909. V r. 1935 – 1939 študoval na AVU v Prahe (Česko) u významného českého sochára Bohumila Kafku. Od absolvovania štúdií sa venoval monumentálnej, komornej, portrétnej a reštaurátorskej tvorbe. Zúčastnil sa na mnohých výstavách doma i v zahraničí. V r. 1978 získal Cenu mesta Piešťany a v r. 1981 Cenu Martina Benku. Je autorom viacerých sôch a pamätníkov v Piešťanoch.

Osobnosť na mesiac apríl

Dusík, Gejza (01.04.1907 Zavar - 06.05.1988 Bratislava)
110. výročie narodenia
Hudobný skladateľ

Študoval v Trnave, Bratislave a vo Viedni (Rakúsko). Už počas štúdií písal tanečné piesne. Pokladá sa za zakladateľa slovenskej operety, majstra slovenského tanga a populárnej piesne. Celkovo napísal 13 operiet a okolo 250 tanečných piesní. Mnohé z nich sa stali evergreenmi. Založil svoje vlastné vydavateľstvo a 25 rokov bol riaditeľom Slovenského autorského zväzu. Za svoj prínos k hudbe bol ocenený v r. 1988 titulom národný umelec. V r. 2007 bol in memoriam ocenený Radom Ľudovíta Štúra I. triedy za hudobnú tvorbu. V r. 2008 mu bolo udelené Čestné občianstvo TTSK in memoriam. 

Osobnosť na mesiac marec

Žarnov, Andrej (19.11.1903 Kuklov - 16.03.1982 Poughkeepsie (USA)
35. výročie úmrtia
Básnik, prekladateľ, lekár

Ľudovú školu navštevoval v Kuklove, gymnázium v Skalici a v Trnave. Študoval na LF UK v Bratislave, kde neskôr aj prednášal. V r. 1939 bol menovaný za univerzitného profesora patologickej anatómie. V r. 1943 sa stal členom medzinárodnej komisie odborníkov na preskúmanie hrobov poľských dôstojníkov v Katyňskom lese. O výsledkoch tohto prieskumu informoval v dennej tlači staťou Pravda o Katyňskom lese, čo výrazne ovplyvnilo jeho osud po r. 1945. Dva roky bol uväznený a po prepustení v r. 1947 pracoval v trnavskej nemocnici ako lekár-patológ. V r. 1952 emigroval a usadil sa v USA. Básne uverejňoval v časopisoch Vatra, Rozvoj a v Slovenských pohľadoch. Vydal básnické zbierky Stráž pri Morave, Brázda cez úhory, Hlas krvi, Štít, Mŕtvy a v emigrácii Presievač piesku so známou básňou Slovenský žiaľ. Popri pôvodnej básnickej tvorbe sa venoval aj prekladateľskej činnosti. V r. 1995 bola na jeho počesť odhalená pamätná tabuľa na budove trnavskej nemocnice. Je po ňom pomenovaná ulica v Trnave. Mesto Trnava mu udelilo Čestné občianstvo in memoriam za celoživotné literárne dielo a osobnú statočnosť.

Osobnosť na mesiac február

Tamaškovič, Martin Branislav (20.10.1803 Dechtice - 20.02.1872 Trnava)
145. výročie úmrtia
Kultúrny dejateľ, mecén, veršovník

Vyučil sa za mlynára, neskôr si otvoril v Trnave hostinec. Od r. 1835 trnavský mešťan. Vo svojom dome, ktorý stál na Františkánskej ulici zriadil verejnú čitáreň (1846). Chcel umožniť obyvateľom Trnavy a okolia prístup k tlači a literatúre. Významný národno-kultúrny činiteľ, ktorý z Trnavy vytvoril v období r. 1832 – 1872 jedno z centier slovenského národného hnutia.

Osobnosť na mesiac január

Csere, Elemír (16.01.1917 Sobrance - 29.10.1992 Sobrance)
100.výročie narodenia
Farmaceut, astronóm, pedagóg

Lekárnik vo Svodíne, vedúci technickej kontroly v Slovakofarme v Hlohovci. Zakladateľ astronomického krúžku a hvezdárne v Hlohovci. V rokoch 1972 – 1982 riaditeľ Krajskej hvezdárne v Hlohovci. Na jeho počesť sa konajú vo Hvezdárni a planetáriu M. R. Štefánika v Hlohovci Csereho astronomické dni. Je po ňom pomenovaná planétka 25778 Csere. Bol ocenený Pamätnou medailou predsedu TTSK in memoriam. 

2016

Osobnosť na mesiac december

Vámoš, Gejza (22.12.1901 Dévaványa - 18.03.1956 Muriaé-Minas)
115. výročie narodenia
Lekár, spisovateľ

Po štúdiu medicíny pôsobil ako vojenský lekár v Bratislave. Propagoval piešťanské kúpele i v zahraničí. Ako lekár bol obľúbený zvlášť u chudobných, ktorých liečil často zdarma. Počas jeho pôsobenia v Piešťanoch vyšiel v r. 1934 román Odlomená haluz. Z osobných dôvodov odišiel zo Slovenska, pôsobil ako lekár v Číne, navštívil aj Indiu a Japonsko. Nakoniec sa rozhodol pracovať ako lekár na predmestí Rio de Janeiro (Brazília).

Osobnosť na mesiac november

Stacho, Imrich (04.11.1931 Trnava - 10.01.2006 Piešťany)
85. výročie narodenia
Športovec

Legendárny brankár, patrí medzi najvýznamnejšie osobnosti trnavského a slovenského futbalu. Dvojnásobný účastník majstrovstiev sveta (1954, 1958). Známy pod prezývkou Capan. Celú svoju futbalovú kariéru strávil v jednom klube Spartak Trnava. Bol brankárom moderného štýlu a koncepcie. Charakteristický bol pre neho mimoriadny reflex a rýchle založenie útočnej akcie. Zaslúžilý majster športu. Za rok 1997 mu bola udelená cena Uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Trnava. V tom istom roku mu SFZ udelil Cenu fair play MUDr. Ivana Chodáka.

Osobnosť na mesiac október

Dóka st., Jozef (22.10.1926 Opoj - 23.09.2002 Trnava)
90.výročie narodenia
Akademický maliar, fotograf

Narodil sa v rodine fotografa. Do svojich dvanástich rokov žil u tety v Berlíne.  Po návrate do Serede sa začal zaujímať o fotografovanie v ateliéri svojho otca. Fotografiu začal študovať na umeleckej škole najskôr v Bratislave, potom v Prahe. V Trnave začal spolupracovať s maliarom  Júliusom Bartekom. Dvojica Dóka - Bartek bola v r. 1959 – 1960 víťazom anonymnej súťaže na výzdobu trnavského divadla. Spolu zrealizovali viaceré práce  v architektúre technikami ako štukolustro, mozaika, freska, vitráž, a pod. Venoval sa aj komornej tvorbe.

Osobnosť na mesiac september

Babušek, Jozef (03.09.1921 Bratislava - 22.08.2013 Piešťany)
95.výročie narodenia
Karikaturista

Je považovaný za jedného zo zakladateľov slovenského komiksu a moderného kresleného humoru. Študoval kunsthistóriu, odbor cirkevná architektúra. Začal kresliť pod pseudonymom utvoreným z konca pôvodného priezviska Schek. Preslávil sa najmä komiksovým seriálom Jožinko, dieťa svojich rodičov,  ktorý vydával v humoristickom časopise Roháč. V r. 2007 sa stal laureátom ocenenia Kultúrna osobnosť roka 2006 mesta Piešťany. Patril medzi najväčšie československé komiksové esá a bol zakladateľom modernej slovenskej karikatúry.

Osobnosť na mesiac august

Pavetitš, Ľudovít (15.08.1886 Zilliingtal (Rakúsko) - 10.02.1963 Cífer)
130. výročie narodenia
Kňaz

Väčšiu časť svojho života prežil na Slovensku. Po vysviacke v r. 1909 začal pôsobiť v Hontianskych Trsťanoch, potom ako kaplán v Piešťanoch a napokon v Cíferi, kam prišiel v júni 1918. Počas vyše 44-ročného pôsobenia okrem pastoračnej činnosti sa venoval práci v jestvujúcich náboženských spolkoch a angažoval sa i pri kultúrno-spoločenskom dianí v obci. Vrcholom jeho snaženia bolo postavenie 8-triednej rímskokatolíckej školy a nového kostola sv. Michala. Za jeho pastoračnú činnosť mu bol udelený čestný titul assesor a v r. 1942 dostal hodnosť pápežský komorník. O rok neskôr bol menovaný za cirkevného poradcu – konzultanta v cirkevnej rade. Čestný občan obce Cífer in memoriam, najvýraznejšia osobnosť obce 20. storočia.

Osobnosť na mesiac júl

Zaosek, Ľudovít Gašpar (01.07.1841 Opoj - 28.05.1908 Dlhé Pole)
175. výročie narodenia
Kňaz, spisovateľ

Pochádzal zo zemianskej rodiny. Gymnázium absolvoval v Trnave, teológiu študoval v Nitre. Pôsobil ako kaplán v Štiavniku, Pruskom, Bytči a Nitre. Od roku 1874 až do svojej smrti bol farárom v Dlhom Poli. Zaosek sa prvýkrát literárne začal prejavovať v 70. rokoch 19. storočia v časopise Černokňažník a v týždenníku Kresťan. Na svojom rodnom dome v Opoji má pamätnú tabuľu. Na jeho počesť sa organizuje súťaž Zaosekov Opoj. Bol ocenený Pamätnou medailou predsedu TTSK in memoriam.

Osobnosť na mesiac jún

Kittnarová, Elena (02.06.1931 Trnava - 12.02.2012 Bratislava)
85. výročie narodenia
Operná speváčka

Spev študovala na Konzervatóriu v Bratislave. V roku 1966 sa stala sólistkou Opery SND, kde naštudovala viac ako 40 postáv. Už počas prvej sezóny vytvorila s veľkým úspechom postavu Abigail vo Verdiho opere Nabucco, ktorú počas svojej umeleckej kariéry spievala vo viac ako 250 reprízach. Jedným z vrcholov jej vokálneho i hereckého umenia sa stala postava Emílie Marty v Janáčkovej opere Vec Makropulos. Získala viacero ocenení, v rokoch 1968 a 1987 dostala cenu Zväzu slovenských dramatických umelcov, v roku 1973 Cenu Andreja Bagara. Národnou umelkyňou bola od roku 1981. Bola členkou Klubu priateľov Trnavy       od roku 2001 a pravidelne sa zúčastňovala  na Trnavských dňoch, stretnutiach trnavských rodákov. Pôsobila viac rokov v Medzinárodnej speváckej súťaži Mikuláša Schneidra-Trnavského. V roku 2004 bola o nej vydaná monografia pod názvom Život na dvoch scénach. V roku 1998 jej mesto Trnava udelilo Čestné občianstvo. V roku 2009 jej bola udelená Cena TTSK.

Osobnosť na mesiac máj

Korec, Ján (20.05.1948 Zlaté Moravce - 23.02.2001 Piešťany)

Jadrový energetik

Absolvoval štúdium na Elektrotechnickej fakulte SVŠT Bratislava. Patril k významným odborníkom v oblasti automatizovaných informačných systémov JE. Prispel k reštrukturalizácii a prebudovaniu VÚJE na výskumno-vývojovú, projektovú a inžiniersku spoločnosť európskeho významu. Pôsobil na viacerých riadiacich pozíciách. V oblasti jadrovej energetiky pracoval viac ako 26 rokov. Tragicky zahynul. Na jeho pamiatku vznikla 22. apríla 2003 Nadácia Jána Korca. Nadácia bola založená za účelom podpory vedy a vzdelávania, podpory talentovaných a sociálne slabých študentov, rozvoja detí a mládeže, podpory telovýchovy a športu a plnenia individuálne určenej humanitnej pomoci. Za prácu v prospech jadrovej energetiky na Slovensku mu bola udelená in memoriam Pamätná minca Slovenského jadrového fóra. Predseda TTSK mu v roku 2007 udelil Pamätnú medailu predsedu TTSK in memoriam.

Osobnosť na mesiac apríl

Neitz, František (25.05.1923 Trnava - 10.04.2001 Trnava)
15. výročie úmrtia
Stredoškolský pedagóg

Učil matematiku a deskriptívnu geometriu. V r. 1947 začal učiť na Dievčenskom gymnáziu v Trnave, neskôr na Gymnáziu J. Hollého, kde v r. 1968 – 1971 bol i riaditeľom. Bol skvelý pedagóg a stolnotenisový nadšenec. V r. 1965 bol zvolený za predsedu stolnotenisového zväzu pri Okresnom výbore Československého zväzu telesnej výchovy v Trnave. Tento post zastával 25 rokov až do r. 1990. Na jeho počesť vedenie STK Bricon Trnava rozhodlo, že turnaj družstiev ponesie názov Memoriál Františka Neitza. Bol ocenený Pamätnou medailou predsedu TTSK in memoriam.

Osobnosť na mesiac marec

Nižnánsky, Jozef (30.08.1903 Veľké Brestovany, teraz Brestovany - 07.03.1976 Bratislava)
70. výročie úmrtia
Spisovateľ, novinár, prekladateľ

Gymnázium študoval v Trnave, potom začal študovať Právnickú fakultu UK Bratislava, ktorú nedokončil. Literárnu činnosť začal ako básnik generačnej skupiny združenej okolo časopisu Vatra. Najvýraznejšie sa zapísal do dejín novinárstva na Slovensku ako redaktor novín Slovenská politika. Venoval sa kultúrnym rubrikám. Externe pôsobil i v týždenníku Nový svet a redigoval Slovenský týždenník. V roku 1928 vydal básnickú zbierku Medzi nebom a zemou. Ako novinár sa venoval písaniu historických románov, ktoré vydával na pokračovanie v periodikách. V roku 1945 sa dostal na niekoľko mesiacov do väzenia. Potom pôsobil ako šéfredaktor časopisov Čas v obrazoch a Demokratický týždenník. V roku 1948 pracoval vo vydavateľstve Práca, odkiaľ musel ako politicky nespoľahlivý odísť. V rokoch 1953 – 1957 pracoval vo vydavateľstvách pre deti a mládež ako prekladateľ. Patrí medzi najčítanejších slovenských spisovateľov. Svojimi novinárskymi aktivitami sa zaraďuje medzi najvýznamnejšie osobnosti slovenskej žurnalistiky 20. storočia.

Osobnosť na mesiac február

Pozdech, Jozef (23.02.1811 Hrnčiarovce nad Parnou - 22.06.1878 Budapešť (Maďarsko)
205. výročie narodenia
Vynálezca, podnikateľ

Vyučil sa za kováča. Ako tovariš pôsobil v kováčskych dielňach v Modre, Győri, Stoličnom Belehrade, Pákozde (Maďarsko) a inde. V r. 1832 si v Hrnčiarovciach otvoril kováčsku dielňu. O dva roky neskôr zostrojil nový mech, ktorý zaujal pozornosť kováčov. Po priemyselnej výstave v Pešti v r. 1846, na ktorej sa zúčastnil so svojimi mechmi, sa začal záujem o jeho výrobky. Otvoril si sklad vlastných výrobkov v Pešti (Maďarsko). V r. 1849 mu vyhorel dom v Hrnčiarovciach, nakoniec s celou rodinou odišiel natrvalo do Pešti. Tu vyrábal kováčske a iné mechy, pluhy a kotvy pre dunajské riečne lode. Dielňu rozširoval vďaka svojim vlastným zlepšeniam a vynálezom. V r. 1857 zostrojil prístroj na pretáčanie vína, v r. 1860 dostal patent na kováčske mechy oválneho tvaru. Najväčší úspech dosiahol s kovovými zvonovými stolicami a s novým spôsobom závesu zvonov. Získal mnoho ocenení. Bol členom Matice slovenskej, predsedom Slovenského speváckeho spolku v Pešti.

Osobnosť na mesiac január

Banič, Štefan (23.11.1870 Neštich (Smolenice) - 02.01.1941 Neštich (Smolenice)
75. výročie úmrtia
Vynálezca

Po vyučení za murára pracoval ako robotník v Smoleniciach, od roku 1907 v USA. Po návrate na Slovensko od roku 1920 pracoval ako murár, továrenský robotník a začas ako živnostník, venoval sa ovocinárstvu. Od školských rokov prejavoval záujem o techniku. V USA študoval technickú literatúru, v továrni na poľnohospodárske stroje absolvoval večernú školu, podal niekoľko návrhov na zlepšenie výroby. Najväčší úspech dosiahol vynálezom padáka. Dňa 3. júna 1914 osobne vyskúšal padák pred zástupcami Patentového úradu, zoskočil vo Washingtone (USA) zo strechy 15-poschodovej budovy. Potom nasledovali ďalšie zoskoky aj z lietadla. Dňa 25. augusta 1914 vydal Americký patentový úrad vo Washingtone patent na Baničov padák pod číslom 1108484. Svoj patentovaný vynález predložil zástupcom letectva USA. Americká armáda ho odkúpila. Bol čestným členom letectva USA. Spoluobjaviteľ jaskyne Driny. Čestný občan TTSK in memoriam.

2015

Osobnosť na mesiac december

Zachar, Jozef (13.12.1920 Hlohovec - 01.01.2013 Piešťany)
95. výročie narodenia
Filmový režisér

Jeho kariéra sa začala v Ústave pre školský a osvetový film, nazývaný v skratke Školfilm. K vrcholu jeho dokumentárnej tvorby patria filmy Samo Chalupka (1955), Psychodráma (1964) alebo Koniec ticha. S televíziou začal spolupracovať v r. 1965 a do zlatého fondu slovenského hraného filmu sa zaradili snímky Neprebudený (1965), Zmluva s diablom (1967), Očovské pastorále (1973), Sebechlebskí hudci (1975), Vynes na horu svoj hrob (1979), Demokrati (1980), Lampáš malého plavčíka (1984) aj televízny seriál Nepokojná láska (1975) alebo Konec dětských lásek (1980). Je jedným z najplodnejších slovenských režisérov. V rodnom Hlohovci natáčal film Zodpovednosť, v prostredí výchovného ústavu pre mládež na hlohovskom zámku. Jeho aktívne režisérske pôsobenie sa skončilo v r. 1989 televíznym filmom Svätopluk. Čestný občan mesta Hlohovec. Pri príležitosti významného životného jubilea mu bolo udelené Čestné občianstvo TTSK za celoživotný prínos v oblasti filmovej tvorby.
 

Osobnosť na mesiac november

Ondruš, Ján (11.03.1932 Nová Vieska - 07.11.2000 Stupava)
15. výročie úmrtia
Básnik, prekladateľ

Maturoval v Nitre, ďalšie štúdiá absolvoval v Prahe, ktoré musel kvôli zdravotným problémom prerušiť. Pracoval ako knihovník v Trnave a v Modrom Kameni a v r. 1958 v divadle v Banskej Bystrici. Keď sa jeho rodina presťahovala do Trnavy, býval v dome na Pekárskej ulici, v ktorom vznikla a schádzala sa Trnavská básnická skupina. Patrí medzi najvýznamnejších povojnových slovenských básnikov. Vzbudil pozornosť už prvou básnickou zbierkou Šialený mesiac (1965). Jeho básnické zbierky sú poznačené pocitom osobnej tragiky a vypätého subjektivizmu. V r. 1998 dostal čestný doktorát Svetovej akadémie umenia a kultúry so sídlom v Kalifornii. V r. 1999 – 2000 bol opakovane navrhnutý na Nobelovu cenu za literatúru.

Osobnosť na mesiac október

Kostolányiová, Eva (02.11.1942 Trnava - 03.10.1975 Bratislava)
40.výročie úmrtia
Speváčka, tanečnica, herečka

Od r. 1956 pôsobila v SĽUK-u, neskôr vo VUS, od r. 1968 v slobodnom povolaní. Účinkovala v televíznom muzikále Mamzelle Nitouche (1972). Úspešná bola aj na Bratislavskej lýre, kde v r. 1974 získala bronzovú lýru s piesňou Dobré ráno želám. Mala príjemne zafarbený hlas, kultivovaný prejav. V jej repertoári boli väčšinou lyrické a melodické piesne. V r. 2010 jej bola udelená Cena TTSK in memoriam za rozvoj populárnej hudby. Za rok 2011 jej bolo udelené Uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Trnava. 

Osobnosť na mesiac september

Hečko, Blahoslav (18.09.1915 Suchá nad Parnou - 22.12.2002 Bratislava)
100. výročie narodenia
prekladateľ, publicista, spisovateľ

Študoval na univerzitách v Bratislave, Ríme, Neapole. Pôsobil v Československom rozhlase v Bratislave, Matici slovenskej v Martine, na Povereníctve školstva a kultúry v Bratislave. Bol spoluzakladateľom a redaktorom Slovenskej literárnej agentúry v Bratislave, od r. 1969 pôsobil ako redaktor vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ. Ťažisko jeho literárnej práce je v prekladateľskej tvorbe. Z talianskej a francúzskej literatúry preložil vyše dvesto divadelných a osemdesiat románových diel. V celosvetovom meradle sa stal rešpektovaným znalcom Goldoniho, do slovenčiny preložil jeho 27 divadelných hier. Autor monografie Dobrodružstvo prekladu (1991), úspešnej publikácie Nehádžte perly sviniam (1994), mnohých odborných štúdií. Napísal slovník suchovského nárečia. V r. 1997 mu prezident Talianskej republiky udelil Národnú cenu za preklad Premio Nazionale perla Traduzione, ktorá sa považuje za prekladateľskú nobelovku. V r. 2002 Nadácia Matice slovenskej mu udelila Cenu J. C. Hronského za literatúru in memoriam. V r. 2008 mu bolo udelené Čestné občianstvo TTSK in memoriam. 

Osobnosť na mesiac august

Siváček, Vladimír (09.09.1942 Trnava - 31.08.2005 Veľký Krtíš)
10. výročie úmrtia
Kultúrny pracovník, publicista, bábkar

V r. 1976 – 1990 bol prvým riaditeľom Galérie Jána Koniarka v Trnave. Od r. 1991 riaditeľ Múzea bábkarskych kultúr a hračiek Modrý Kameň. Spracoval významné časti histórie bábkarstva na Slovensku, založil zbierku divadelných bábok. Venoval sa dejinám výtvarného umenia trnavského regiónu. Je autorom práce Výtvarní umelci trnavského okresu (1980), Dejiny Trnavy – časť Výtvarné umenie 20. storočia v Trnave (1983), Pútnik životom: P. Teodor Jozef Tekel františkán – akad. maliar (2001), Medailér W. Schiffer (1990) a iné.

Osobnosť na mesiac júl

Jarábek, Dominik (03.07.1915 Dolná Krupá - 08.12.1981 Trnava)
100.výročie narodenia
Stredoškolský profesor, literát, prekladateľ

Gymnázium absolvoval v Trnave, potom študoval na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Vyučoval jazyky na cirkevných a štátnych gymnáziách a na Obchodnej akadémii v Trnave. Ovládal viaceré románske jazyky. V r. 1947 pôsobil ako lektor slovenského jazyka na univerzite v Padove. Po návrate na Slovensko v r. 1948 pracoval vo vydavateľstve Práca v Bratislave. Od r. 1964 externe pôsobil na katedre francúzskeho jazyka a literatúry na Pedagogickej fakulte UK v Trnave. Bol iniciátorom myšlienky nadviazania družby medzi Trnavou a talianskym mestom Casale Monferatto. Od r. 1969 pracoval na Ministerstve kultúry, v r. 1971 odišiel do Havany, kde sa stal diplomatickým pracovníkom a riaditeľom tamojšieho kultúrneho centra.

Osobnosť na mesiac jún

Jantausch, Pavol (27.06.1870 Vrbové - 29.06.1947 Trnava)
145. výročie narodenia
Biskup

Študoval na gymnáziu v Trnave, Bratislave a v Ostrihome. Teológiu študoval na Pázmaneu vo Viedni a štúdium zakončil doktorátom. Za kňaza bol vysvätený 21. septembra 1893. Bol kaplánom v Topoľčanoch, Smoleniciach, Bojnej a v Bratislave - Blumentáli. 15. februára 1899 bol vymenovaný za farára do Dubovej pri Modre. Potom pôsobil v Ludaniciach. Dňa 29. mája 1922 ho pápež Pius XI. vymenoval za správcu slovenskej časti Ostrihomského arcibiskupstva s funkciou apoštolského administrátora v Trnave, kde bol 14. júna 1925 vysvätený za biskupa. V r. 1936 sa pričinil o otvorenie Rímskokatolíckej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave. V r. 1938 sa pričinil o zriadenie Biskupského gymnázia v Trnave. Vo svojom rodisku vo Vrbovom dal v r. 1930 vybudovať kláštor premonštrátok a ďalší z jeho iniciatívy vznikol v Dvorníkoch pri Hlohovci. Trnavskú apoštolskú administratúru viedol až do svojej smrti. V r. 2010 mu bolo za rozvoj vzdelanosti a upevňovanie náboženského života na území Slovenska in memoriam udelené Čestné občianstvo TTSK. Na jeho pamiatku sa v r. 2010 trnavský arcibiskup Róbert Bezák rozhodol udeľovať každoročne cenu s jeho menom. Jeho meno nesie vo svojom názve Arcibiskupské gymnázium v Trnave. 
 

Osobnosť na mesiac máj

Arnoldová-Marková, Rozália (20.02.1922 Topoľčany - 28.05.1990 Trnava)
25. výročie úmrtia
Pedagogička, hudobníčka

Študovala v Trnave a v Bratislave. Krátko pôsobila ako členka opery SND v Bratislave. Od r. 1950 učiteľka, neskôr riaditeľka Hudobnej školy v Trnave. V spevokole Bradlan učila hlasovú kultúru. Zakladajúca členka celoštátnej speváckej súťaže M. Schneidera-Trnavského. Držiteľka titulu zaslúžilá učiteľka. Dňa 5. marca 2006 jej bolo udelené Uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Trnava in memoriam (za rok 2005).

Osobnosť na mesiac marec

Hečko, František (10.06.1905 Suchá nad Parnou - 01.03.1960 Martin)
55. výročie úmrtia
Prozaik, dramatik

Absolvoval vinársko-ovocinársku školu v Bratislave, študoval na vyššej hospodárskej škole v Košiciach, právo na UK v Bratislave nedokončil. Ako adjunkt pracoval v Košolnej, neskôr v Bratislave a Martine. Do literatúry vstúpil ako básnik sociálneho cítenia. Potom sa venoval výlučne próze, čo spôsobil úspech jeho románu Červené víno (1948). Ďalšie jeho prozaické práce boli ovplyvnené komunistickou ideológiou, tzv. metódu socialistického realizmu premietol do románu Drevená dedina (1951). Jeho romány sa preložili do viacerých jazykov. Venoval sa i tvorbe popularizačnej osvetovej literatúry.

 

Osobnosť na mesiac február

Čepan, Oskár (27.02.1925 Cífer - 03.09.1992 Bratislava)
90. výročie narodenia
Literárny teoretik, historik, výtvarník

Absolvoval   gymnázium  v  Trnave  v roku 1944  a  Filozofickú  fakultu  UK v Bratislave  v  roku 1949.  Popredný literárny historik, teoretik, kritik  umenia. Jeho   kritické   práce   patria   medzi   vrcholy domácej povojnovej  vedy a sú uznávané aj v zahraničí. Venoval sa oblasti slovenského romantizmu, realizmu  a medzivojnovej literatúre. Veľkú pozornosť venoval výtvarnému umeniu. V období 60. rokov 20. storočia sa stal zástancom významného bratislavského výtvarného hnutia Konfrontácie. Medzi jeho najčastejšie techniky patrili koláže, kresba, geometrická abstrakcia, maľba, reliéf, olej na plátne. V súčasnosti sa jeho meno v oblasti výtvarnej kultúry spája s každoročným odovzdávaním prestížnej Ceny Oskára Čepana, ktorú udeľuje Nadácia Centrum súčasného výtvarného umenia mladým nadaným výtvarníkom vo veku do 35 rokov. V roku 2006 mu bolo udelené Čestné občianstvo mesta Trnava in memoriam za literárnovednú a umeleckú tvorbu.

Osobnosť na mesiac január

Mihalička, Stanislav (09.01.1955 Trnava - 08.03.1999 Trnava)
60. výročie narodenia
Kňaz

Absolvent VŠMU v Bratislave, teológie v Pápežskom kolégiu sv. Jána Nepomuckého v Ríme a filozofických štúdií na Pápežskej lateránskej univerzite v Ríme. V lete 1987 sa nevrátil z dovolenky v Taliansku a zostal v Ríme, aby sa mohol stať kňazom. Od novembra 1989 do januára 1992 bol v noviciáte v benediktínskom opátstve Maria Laach v Nemecku. Po jeho skončení sa vrátil do Ríma zavŕšiť štúdium teológie. Sviatosť kňazstva prijal v Ríme dňa 28. apríla 1996 z rúk pápeža Jána Pavla II. ako jediný nerímsky diakon, ktorému Svätý otec udelil výnimku. Počas štúdií na VŠMU založil a dirigoval jezuitský zbor Cantica Sacra Tyrnaviensis. Spolupracoval so slovenskou redakciou Vatikánskeho rozhlasu a jeho príspevky boli uverejňované vo viacerých periodikách (Slovenské hlasy z Ríma, Katolícke noviny ap.) V r. 2005 mu bola udelená Cena mesta Trnava in memoriam za prácu s trnavskou mládežou.

2014

Osobnosť na mesiac december

Hečko, Víťazoslav (05.12.1919 Suchá nad Parnou - 07.12.1972 Bratislava)
95. výročie narodenia
Prekladateľ

Brat Blahoslava a Františka Hečkovcov. Študoval na gymnáziu v Trnave, neskôr filozofiu a francúzštinu na Filozofickej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave. V r. 1936 – 1939 uverejnil básnické pokusy v časopisoch Plameň a Rozvoj. Posmrtne vyšla jeho jediná zbierka Vysvedčenie (1979). Pre deti spoluautorsky pripravil zbierku príležitostných básní Kalendár menín a kvetín (1972). Ťažisko jeho literárnych aktivít je v prekladateľskej tvorbe zo španielčiny, z francúzštiny, rumunčiny a taliančiny, prekladal literatúru juhoslovanských národov. Sporadicky sa venoval prekladu z nemčiny a čínštiny. Autor učebníc slovinčiny Slovensko berilo (1972) a Základy slovinskej gramatiky (1978), nedokončil slovinsko-slovenský slovník.

Osobnosť na mesiac november

Ušák-Oliva, Paľo (14.11.1914 Kátlovce - 01.03.1941 Kvetnica)
100.výročie narodenia
Kňaz, básnik

Študoval na gymnáziu v Trnave, pokračoval v štúdiu teológie v Trnave, Bratislave a v Spišskej Kapitule. Vysvätený za kňaza bol v r. 1939. Pôsobil ako kaplán vo Veličnej na Orave. Už v mladom veku ochorel na tuberkulózu, ktorej nakoniec podľahol. V Poprade je po ňom pomenované cirkevné gymnázium. Svojou tvorbou sa zaradil medzi básnikov katolíckej moderny. Literárne začal tvoriť v Trnave, kde jeho básnické začiatky usmerňoval Rudolf Dilong. Prvé verše publikoval v časopisoch Prameň, Saleziánske zvesti, Kultúra, Svojeť a Elán. Počas jeho života mu vyšla jediná básnická zbierka Oblaky (1939), ktorá vznikla počas jeho štúdií v Spišskej Kapitule. Známa je tiež nedatovaná bibliofília Čierne kvietie. V r. 1942 vyšla zbierka nepublikovaných diel a spomienková publikácia pod názvom Tak umieral básnik Paľo Oliva, ktorú zostavili Janko Silan a Mikuláš Šprinc. V r. 1991 vydal Slovenský spisovateľ výber z jeho básní pod názvom Bozk pozná smútok úst. V jeho rodnej obci Kátlovce sa na jeho počesť od r. 1992 uskutočňuje literárna súťaž v prednese poézie a prózy Kátlovce Paľa Ušáka-Olivu.


 

Osobnosť na mesiac október

Strnisková, Viera (30.10.1929 Hlohovec - 31.08.2013 Bratislava)
85. výročie narodenia
Herečka

Pôvodne vyštudovala filozofiu a medicínu. Herectvu sa venovala už od svojej mladosti. Bola členkou Štúdia NS, činohry J. G. Tajovského vo Zvolene, Krajového divadla v Nitre a od roku 1962 členkou SND v Bratislave. Jej doménou sa stali hrdinky hlboko poznamenané tragickými životnými osudmi. Vo filme sa začala presadzovať od konca päťdesiatych rokov  20. storočia, prevažne v úlohách manželiek a matiek. Debutovala postavou princeznej  vo filmovej rozprávke režiséra Dušan Kodaja Pán a hvezdár v roku 1959. Za hlavnú úlohu v televíznej inscenácii Matka (1968) získala hlavnú cenu na Medzinárodnom televíznom festivale Zlatá Praha 1969. Za svoju umeleckú tvorbu získala niekoľko osobných ocenení.  Od roku 2003 je držiteľkou štátneho vyznamenania Pribinov kríž II. triedy. Za celoživotnú prácu a osobný prínos  pre rozvoj kultúry jej bola udelená Cena TTSK v roku 2009.

Osobnosť na mesiac september

Beneš, Juraj (02.03.1940 Trnava - 11.09.2004 Bratislava)
10. výročie úmrtia
Hudobný skladateľ

Autor moderných slovenských opier. Gymnaziálne štúdiá absolvoval v Trnave, kde navštevoval aj hudobnú školu. V r. 1954 – 1960 študoval hru na klavíri u Romana Rychlu na Konzervatóriu v Bratislave a v r. 1960 – 1964 študoval kompozíciu u Jána Cikkera v Bratislave na VŠMU v Bratislave. V r. 1964 – 1974 bol korepetítorom v Opere SND v Bratislave. V r. 1974 – 1983 prednášal na Katedre hudobnej výchovy Pedagogickej fakulty UK v Trnave. V r. 1988 – 1991 pôsobil ako dramaturg Opery SND, v r. 1994 – 1998 bol predsedom Slovenskej sekcie ISCM. V r. 1997 získal titul profesora skladby na JAMU v Brne. Bol prodekanom Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU v Bratislave.

 

Osobnosť na mesiac august

Filípek, Jozef (14.08.1919 Brno, Česko - 08.02.2008 Trnava)
95. výročie narodenia
Hudobník, profesionálny fotograf

Po ukončení základného vzdelania bol učňom vo vtedajších Coburgových závodoch v Trnave. Mal vzťah k hudbe. Študoval na Štátnom konzervatóriu v Bratislave hru na trúbku a akordeón. Stal sa hudobníkom z povolania. V bratislavskom rozhlase viedol havajskú a rytmickú skupinu s názvom Tango orchester Jozefa Filípka. Po roku 1954 sa stal kapelníkom v trnavskom orchestri. Medzitým pôsobil ako hudobný pedagóg na školách v Bratislave, Trenčíne, Trnave. Popri hudbe sa venoval i fotografovaniu. Jeho snímky získali viacero vyznamenaní. Bol autorom kalendárov a fotografií v publikácii Sprievodca po trnavských cintorínoch I. a II. diel ako aj spoluautorom obrazovej časti niektorých kníh vydaných v Trnave a aj o Trnavskom kraji. Za rozvoj hudobného života a tvorivý prínos k fotografickej dokumentácii mesta dostal v roku 1999 Uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Trnava.


 

Osobnosť na mesiac júl

Harminc, Milan Michal (07.10.1869 Kuplin (bývalá Juhoslávia) - 05.07.1964 Bratislava)
50. výročie úmrtia
Architekt, staviteľ

Počas svojej architektonickej a staviteľskej práce naprojektoval na Slovensku 171 budov a vystaval 108 kostolov pre rôzne konfesie.Bol priekopníkom slovenskej modernej architektúry. Po celom Slovensku zanechal významné staviteľské stopy – budova SNM v Martine, budova SNM v Bratislave, budova Tatrabanky v Martine...V Trnave naprojektoval budovu Slovenskej hospo-dárskej banky - v súčasnosti budova Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave, rodinné domy pre vysídlencov z Oravy v mestskej časti Kopánka a budovu Roľníckej vzájomnej pokladnice – Slovenská sporiteľňa na Vajanského ul. 

Osobnosť na mesiac jún

Blažek, Leo (28.06.1929 Križovany nad Dudváhom - 20.02.2009 )
85. výročie narodenia
Folklorista

Po maturite na gymnáziu v Trnave študoval na Vysokej škole zemědelskej v Brne, kde založil súbor ľudových piesní a tancov Poľana. Po ukončení vysokoškolských štúdií pracoval na rôznych pozíciách v oblasti poľnohospodárstva. V rodnej obci pôsobil ako spoluzakladateľ a vedúci folklórnej skupiny Dudváh, ktorý bol v roku 2002 premenovaný na FS Trnafčan. Bol jedným z iniciátorov a členov organizačného štábu medzinárodného folklórneho festivalu Trnavská brána. V roku 2008 sa autorsky podieľal na programe Cez Trnavu česká cesta, venovanom 770. výročiu udelenia kráľovských výsad mestu Trnava. Po ukončení aktívnej tanečnej a choreografickej činnosti sa venoval zberu folklórneho materiálu v trnavskom regióne.

 

Osobnosť na mesiac máj

Barč, Emil (15.05.1924 Trnava - 19.12.2004 Trnava)
90. výročie narodenia
Fotograf, pedagóg

Absolvoval odbornú školu a vyučil sa v ateliéri trnavského fotografa Milana Petroviča, ktorý pôsobil niekoľko rokov v Paríži  ako portrétny fotograf. Fotografovať začal už ako desaťročný s jednoduchým doskovým fotoaparátom. Snažil sa odfotiť krásu okamihu počas celého jeho života. Praktické skúsenosti získaval u známej trenčianskej fotografky Márie Holoubkovej. V roku 1942 získal výučný list od Živnostenskej spoločnosti trnavských fotografov. Neskôr pôsobil na pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Trnave, kde získal aj rezortné vyznamenanie, Medailu J.A. Komenského. Pôsobil v chýrnych trnavských ateliéroch. Popri umeleckej fotografii ovládal všetky techniky a prácu s kamerou. Bol účastníkom mnohých domácich a medzinárodných výstav.

Osobnosť na mesiac apríl

Čambál, Andrej (15.12.1867 Abrahám - 12.04.1934 Trnava)
80. výročie úmrtia
Cirkevný spisovateľ

Študoval na gymnáziu v Trnave, teológiu v Ostrihome. Bol kaplánom a učiteľom náboženstva v Modre. Od roku 1905 bol v Trnave rektorom kolégia, slovenským, kazateľom a mal zodpovednosť za slovenskú pastoráciu. Pôsobil ako ľudový misionár za slovenskú pastoráciu. Pôsobil ako ľudový misionár po celom Slovensku. Vyučoval na gymnáziu v Trnave matematiku a fyziku a bol  superiorom  deviatim scholastikom, ktorí študovali v Trnave. Vydal Dejiny trnavského milostivého obrazu P. Márie. Napísal scenár, ktorý vydal aj tlačou pod názvom Pašiové hry to jest Umučenie a oslávenie Krista Pána  živé predstavené. Vyšli mu knihy s názvom  Starý misionárSväté misie v obrazoch. Bol osvedčeným moderátorom kňazských rekolekcií a exercitátor pre kňazov. Svoje exercičné prednášky vydal knižne pod názvom Duchovné cvičenia pre kňazov.

Osobnosť na mesiac marec

Paulovič, Emil (07.03.1922 Leopoldov - 29.03.2004 Piešťany)
10. výročie úmrtia
Akademický maliar

Študoval v Bratislave u profesora Martina Benku. Bol členom umeleckej skupiny Generácia, ktorá vznikla v Trnave. V jeho maliarskej tvorbe sú zastúpené takmer všetky žánre, portréty, figurálna tvorba, krajinomaľba i zátišia. Posledné roky svojho života prežil v Piešťanoch, kde vystavoval v Dome umenia v roku 1992. V roku 1997 v Leopoldove otvorili stálu expozíciu jeho obrazov, ktoré venoval rodnému mestu. Jeho diela sa nachádzajú v zbierke Balneologického múzea v Piešťanoch, v Galérii Jána Koniarka v Trnave a v Galérii M. A. Bazovského v Trenčíne. Veľká časť jeho života bola spojená s divadelníctvom. Pôsobil          v Akademickom a Krajovom divadle v Banskej Bystrici. Bol držiteľom medaily sv. Cyrila a Metoda.

Osobnosť na mesiac február

Adamík, Emil (06.02.1914 Klátova Nová Ves - 02.04.1992 Trnava)
100. výročie narodenia
Divadelný a filmový herec

Do profesionálneho divadla ho prijali na základe dlhoročnej ochotníckej činnosti v divadelných krúžkoch. Jeho realisticky podmienené herectvo obsiahlo aj náročnejšie postavy, negatívnych hrdinov, ale najbližšie mu boli postavy dobráckych, úprimných, emocionálne založených  mužov v domácej i svetovej dramatike, najmä vo veselohrách. V rokoch 1953 – 1960 bol členom Dedinského divadla a umelecký šéf jeho tretieho súboru. V rokoch 1960 – 1965 bol členom Krajového divadla v Trnave, v rokoch 1965 – 1967 vedúcim technickej prevádzky, neskôr metodik a odborný pracovník Stálej ochotníckej scény v Trnave. V rokoch 1974 – 1977 pôsobil v Divadle pre deti a mládež v Trnave a ako režisér spolupracoval s Divadelným súborom Vysokoškolák a detským ochotníckym súborom Bzučalka v Trnave. Režíroval aj Divadelný súbor pri Slovakofarme Hlohovec. Väčší ohlas získala jeho režijná spolupráca s Divadelným súborom Disk v Trnave-Kopánke.

Osobnosť na mesiac január

Filipová, Anna (17.01.1948 Čičmany - 27.01.2004 Trnava)
10. výročie úmrtia
Lekárka

Po absolvovaní Lekárskej fakulty UK v Bratislave pracovala ako sekundárna lekárka v OÚNZ v Galante na RTG oddelení a od roku 1973 v Okresnej hygienickej stanici v Trnave. Stala sa známou osobnosťou na úseku hygieny a epidemiológie starostlivosti o deti a dorast. V rámci svojho pôsobenia realizovala program podpory zdravia a národný program proti drogám. Poskytovala špecializované a skupinové poradenstvo v oblasti životného štýlu, stresu, drog, pohybovej aktivity, výživy, vplyvov pracovných a životných podmienok na zdravie človeka. Jej snahou bolo eliminovať rizikové faktory, ktoré ohrozujú ľudské zdravie a preto zabezpečovala lektorskú činnosť pre ohrozené skupiny obyvateľstva, ako aj pre stredoškolských a vysokoškolských študentov. V rokoch 1998 – 2002 zastávala funkciu poslankyne mestského zastupiteľstva v Trnave.

2013

Osobnosť na mesiac december

Strieženec, Štefan (23.12.1938 Čuklasovce - 27.03.2006 Trnava)
75.výročie narodenia
Pedagóg, literát, vedec

Po absolvovaní vysokoškolských pedagogických štúdií v Bratislave pôsobil ako stredoškolský učiteľ. Po roku 1990 prednášal na viacerých univerzitách v Bratislave a v Nitre. Bol priekopníkom v odbore sociálna práca a jeden zo zakladajúcich členov Katedry sociálnej práce na Pedagogickej fakulte  Univerzity Komenského v Bratislave. Vydal Slovník sociálnej práce (1996), na ktorý nadväzoval Úvod do sociálnej práce (1999). V roku 2000 vyšla publikácia Písomné študijnokvalifikačné prejavy v odbore sociálna práca. Ako autor sa významne podieľal na medzinárodných publikáciách encyklopedického charakteru. Sociálnu prácu ako samostatný vedný odbor vymedzil v Teórii metodológie sociálnej práce, ktorá vyšla v Čechách v roku 2005, neskôr aj na Slovensku. Zaoberal sa poéziou, písal eseje a najmä aforizmy. V roku 1996 vydal zbierku  básní Nad kruhmi vody a v roku 2003 zbierku aforizmov s názvom Večné polopravdy.

Osobnosť na mesiac november

Machala, Mikuláš (23.11.1903 Trnava - 09.01.1949 Trnava)
110. výročie narodenia
Sochár

Študoval maliarstvo u Gustáva Malého v Bratislave. V roku 1922 bol prijatý na Akadémiu výtvarných umení v Budapešti. Múzeum umenia na výstave akademikov v roku 1927 jedno jeho dielo zakúpilo do zbierok. Zúčastnil sa verejnej súťaže na pomník Antonovi Bernolákovi v Trnave a svojim návrhom zaujal porotu. Pomník Antona Bernoláka si objednala obec Slanica, v ktorej bol osadený v roku 1938. Tvoril predovšetkým portréty, reliéfy, plakety a pomníky. V Trnave zanechal dva reliéfy na Bernolákovej bráne.

Osobnosť na mesiac október

Bernadič, Ladislav (07.10.1923 Cífer - 10.02.2005 Cífer)
90. výročie narodenia
Folklorista, kultúrny pracovník

Študoval na Gymnáziu Jána Hollého v Trnave a bol aktívnym členom speváckeho krúžku. Pôsobil v Dramatickom krúžku Jána Palárika v Cíferi. Študoval na Vysokej škole obchodnej v Bratislave. V roku 1970 založil v Cíferi folklórnu skupinu a bol jej umeleckým vedúcim až do roku 1990. Zostavil spolu s autorským kolektívom monografiu obce Cífer, ktorá vyšla v roku 1991. Muzeálna spoločnosť Matice slovenskej v Martine a Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ju vyhodnotili ako najlepšiu z obecných monografií na Slovensku. Zastával funkciu predsedu Miestnej skupiny Spolku sv. Vojtecha v Cíferi a aktívne pracoval v Miestnom odbore Matice slovenskej v Cíferi. Podieľal sa na tvorbe mesačníka Cíferpress a prispieval do Slovenských národných novín.

Osobnosť na mesiac september

Farkaš, Július (28.10.1935 Dlhá - 16.09.1983 Trnava)
30. výročie úmrtia
Herec, režisér

S herectvom začínal v hereckom súbore Slovenského rozhlasu v Bratislave. Neskôr bol hercom v Dedinskom divadle a členom umeleckého súboru Krajového divadla v Trnave. Pôsobil aj ako pracovník Stálej ochotníckej scény v Trnave. V roku 1974 bol spoluzakladajúcim členom Divadla pre deti  a mládež. Bol herec významovej skratky a náznakov, ako aj herec ovládajúci dôsledný výklad textu a jeho významov. Vo svojich inscenáciách vytvoril nezabudnuteľné charakterové kreácie. V rokoch 1965 – 1980 bol vedúcim a režisérom ochotníckeho divadla Vysokoškolák v Trnave. S týmto súborom naštudoval inscenácie, ktoré mali veľký úspech ako Výtečníci (1970), Krvavý kvet (1970), Žobrácka opera (1972), Mladé letá (1973), Lakomec (1977).

Osobnosť na mesiac august

Markovičová-Záturecká, Viera (26.02.1910 Trnava - 01.08.1953 Bratislava)
60. výročie úmrtia
Spisovateľka, publicistka

Študovala na gymnáziu v Trnave. V štúdiu pokračovala na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Žila s manželom v Banskej bystrici, kde sa obidvaja zapojili do ilegálnych príprav a priebehu SNP. V roku 1953, po nespravodlivom uväznení manžela, volila dobrovoľnú smrť. Bola autorkou kníh pre deti, poézie, drám, rozhlasových hier, divadelných hier a prekladov. V prózach  sa venovala námetom zo SNP. Jej zámerom bolo ukázať nepatetické hrdinstvo všedných ľudí v boji proti fašizmu. Výber z jej poézie bol vydaný posmrtne v diele Vlastná podobizeň. Aktivizovala sa v ženskom a mierovom hnutí. Zastávala funkciu podpredsedníčky Československého výboru na ochranu detí.

Osobnosť na mesiac júl

Cuninka, Anton (31.07.1918 Trnava - 17.05.1981 Liptovský Mikuláš)
95. výročie narodenia
Architekt, staviteľ

Prvé kontakty s architektonickou tvorbou získal na vyššej škole staviteľskej v Bratislave. V roku 1944 nastúpil do stavebnej spoločnosti Tvorba ako projektant, kde získal prvé praktické skúsenosti, najmä vo sfére bytovej a občianskej výstavby. V rokoch 1959 – 1970 pôsobil v Lignoprojekte a práve tam dostal príležitosť prejaviť celý rozsah schopností. Podľa projektu, ktorý vypracoval autorský kolektív pod jeho vedením, bol v Piešťanoch postavený interhotel Magnólia. Súbežne s realizáciou hotela Magnólia projektoval aj hotel Laugarício v Trenčíne.

Osobnosť na mesiac jún

Zelliger, Alojz (27.06.1863 Zohor - 27.03.1942 Trnava)
150. výročie narodenia
kňaz, historik, pedagóg, bibliograf

 

V Trnave pôsobil 54 rokov, najprv ako kaplán, zároveň bol aj pedagógom na katolíckom učiteľskom ústave, neskôr riaditeľom, tajomníkom a archivárom na generálnom vikariáte v Trnave. Od r. 1916 bol trnavským farárom, prepoštom Trnavskej kapituly. Autor viacerých slovenských učebníc, vydal vzácny súpis v Trnave vydaných knižných prác Pantheon Tyrnaviense. Jeho pamätná tabuľa sa nachádza na Štefánikovej ulici v Trnave.

 

Osobnosť na mesiac máj

Anderle , Vojtech (23.11.1916 Piešťany - 05.05.2008 Trnava)
5. výročie úmrtia
regionálny historik

Bol znalcom a propagátorom mesta Piešťany. Mal veľké organizačné schopnosti. Stal sa zakladajúcim členom piešťanského plaveckého klubu a piešťanského automotoklubu. Bol aktívnym motoristom, jazdil súťaže veteránov a zaslúžil sa o vybudovanie múzea automotoklubu, ktoré bolo slávnostne otvorené v roku 1986. Dlhé roky v tomto malom múzeu sprevádzal návštevníkov. Zúčastňoval sa súťaží starých automobilov, organizoval terénne motocyklové súťaže, automobilové súťaže a nafilmoval prvé motoristické preteky v Piešťanoch. Bol rozhodcom pre výkonnostné triedy motoristického športu – pre automobily a motocykle. V roku 1996 vydal publikáciu História Piešťan vo fotografii a spomienkový bulletin k 50. výročiu založenia Automotoklubu. Celý život sa zaujímal o dianie v meste, kultúrne podujatia a o kúpele. Propagoval ich históriu v rozhlase, v televízii, písal do regionálnych i celoštátnych periodík. Za svoju záslužnú činnosť bol viackrát ocenený predstaviteľmi  mesta Piešťany.

Osobnosť na mesiac apríl

Košický, Ivan (20.04.1943 Trnava - 03.12.2004 Trnava)
70. výročie narodenia

Základnú a strednú školu absolvoval v Trnave. Pokračoval v štúdiu na Lekárskej fakulte UK v Bratislave. Bol členom Slovenskej komory zubných lekárov. Všestranne orientovaný na umenie, zberateľstvo, literatúru a najviac na turistiku. Venoval sa aj kresleniu karikatúr, ktorými ilustroval mnohé časopisy, najmä mesačník Kultúra a život Trnavy. Veľa rokov spolupracoval s redakciou tohto časopisu. Aktívne  sa zúčastňoval spoločenského a kultúrneho života v Trnave. Sústredil pozoruhodné zbierky tirnavík, historických pohľadníc, časopisov, poštových známok a pamätných mincí. Jeho záľubou bolo cestovanie a bol aktívny v oblasti pešej turistiky. Pravidelne absolvoval turistické maratóny, akým bola aj Trnavská päťdesiatka.

 

Osobnosť na mesiac marec

Belluš, Daniel (08.03.1938 Trnava - 18.09.2011 Švajčiarsko)
75. výročie
chemik

Po absolvovaní gymnázia v Trnave vyštudoval Chemickú fakultu SVŠT v Bratislave. Pracoval v Chemických závodoch Wilhelma Piecka v Novákoch. V rokoch 1961 – 1967 pôsobil v Ústave polymérov SAV v Bratislave. Po emigrácii od roku 1969 pracoval vo firme Ciba-Geigy vo švajčiarskom meste Bazilej ako vedúci výskumu. Prednášal na Univerzite vo Fribourgu ako externý profesor a zároveň ako hosťujúci profesor na viacerých univerzitách v Európe, USA a v Japonsku. Bol zakladateľom a majiteľom firmy BSI (Bellus Science and Innovation, International Consulting). V zahraničí prispieval k propagácii Trnavy a Trnavskej univerzity. V roku 2008 sa stal nositeľom Ceny Mesta Trnavy. Prezident Slovenskej republiky mu udelil v roku 2010 štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra.

Osobnosť na mesiac február

Lukačovič, Štefan (11.02.1913 Trnava - 05.05.2001 Bratislava)
100. výročie narodenia
Architekt, vysokoškolský pedagóg

Absolvoval Fakultu architektúry na Českej vysokej škole technickej v Brne. Po skončení štúdia pracoval v projektovej kancelárii Emila Belluša. Jeho tvorivý potenciál sa naplno rozvinul v spolupráci s Eugenom Kramárom, čo dokazujú diela ako Národná banka, Divadlo P. O. Hviezdoslava a iné. V r. 1957 založil ateliér KAA, ktorý bol predchodca Stavoprojektu. Pre Trnavu projektoval viacero stavieb, napr. budovu Hlavnej pošty, rekonštrukciu divadla J. Palárika. Pôsobil ako pedagóg, predseda Spolku slovenských architektov, zakladajúci člen časopisu Projekt. Získal mnohé ocenenia. V r. 1999 bol ocenený za celoživotné dielo v oblasti architektúry Cenou mesta Trnava.

Osobnosť na mesiac február

Hollósyová, Mária (01.02.1858 Opoj - 15.04.1945 Cífer)
výšivkárka

Narodila sa 1. februára 1858 v Opoji. Pochádzala zo zemianskej rodiny.
Istý čas pracovala ako poštová úradníčka v Križovanoch nad Dudváhom. Preslávila sa ako zakladateľka cíferskej výšivkárskej školy (1892   ̶ 1918). Popredná umelecká osobnosť s výrazným talentom a kvalitou výšivkárskej práce, nedostižná odborníčka ako po stránke technickej, tak po stránke ornamentálnej a farebnej. Spoločne so skupinou cíferských žien vyšívali hodvábom, striebrom a zlatom. V tvorbe využívala najmä rastlinné, geometrické a figurálne motívy, zvlášť na cirkevné a svetské zástavy, kostolné a korunovačné rúcha, oblečenia na dvorné slávnosti, antipendiá ai. Profesionálne zvládala návrhy na monumentálne textilné diela so zložitými ornamentálnymi kompozíciami, zvlášť figurálne kompozície pôsobili dojmom priestoru a plastickosti. Zo zachovaných prác (mnohé sú vo fondoch rímskokatolíckeho kostola v Cíferi) sú najznámejšie: ornát pre ostrihomskú baziliku, časť korunovačného oblečenia pre kráľovnú Zitu, cirkevná zástava v kostole sv. Matúša v Budapešti, jedno z najväčších monumentálnych prác antipendium s výjavom Poslednej večere v kostole v Cíferi. Spolupracovala so spolkom Izabella, organizovala prácu kresliarok a vyšívačiek, oboznamovala ich s novými technikami. Podľa jej návrhov cíferské vyšívačky pracovali na objednávkach pre uhorský a španielsky dvor, pre belgickú šľachtu. Spolok jej umožňoval zúčastňovať sa na výstavách a študijných cestách. Jej umelecké výšivkárske práce obdivovali na výstavách vo Viedni, Budapešti, Paríži, Bruseli, Petrohrade, Glasgowe, Londýne, Ríme, Drážďanoch, ale i v Amerike. Za svoju prácu získala na výstave v Trnave zlatú medailu, v Komárne striebornú medailu, za ornát pre ostrihomskú baziliku dostala prémiu, za rúcho na výstave v Paríži dostala striebornú medailu a Spolok na tej istej výstave získal najvyššie ocenenie Grand Prix. V súkromnom živote sa jej šťastie vyhýbalo. Rodina jej bránila naplneniu jedinej lásky, pretože vyvolený mládenec nebol jej stavu rovný. Žila čudáckym samotárskym životom s mačkou Cilkou a psom Moržim. Kedže málo vychádzala z domu, nákupy z obchodu jej nosil pes, ktorému dala do košíka objednávku a peniaze.
Zomrela 15. apríla 1945 v Cíferi, kde je aj pochovaná. Obec Cífer vyhlásila rok 2013 za Rok Márie Hollósyovej.
 

Osobnosť na mesiac január

Janda, Dezider (10.01.0191 Rohov - 18.12.1965 Trnava)
100. výročie narodenia
herec, režisér

Študoval na gymnáziu v Trnave a v Kláštore pod Znievom, neskôr na Hudobnej a dramatickej akadémii v Bratislave. V r. 1939 – 1941 založil a vydával časopis Javisko.  V r. 1955 sa stal laureátom Štátnej ceny Klementa Gottwalda. V r. 1949 – 1958 bol režisérom divadla v Martine, v r. 1959 – 1965 pôsobil  v Krajovom divadle v Trnave a zastával funkciu umeleckého šéfa. Ako herec účinkoval vo filmoch Tri razy svitáČertova stena. Je autorom príručky O divadle od A po Z.

2012

Osobnosť na mesiac december

Malatinský, Anton (15.01.1920 Trnava - 01.12.1992 Trnava)

Študoval na Obchodnej akadémii v Trnave. Absolvoval trénerskú školu pri Fakulte telesnej výchovy a športu na Karlovej univerzite v Prahe. Bol aktívnym hráčom v prvoligových oddieloch Spartak Trnava a Slovan Bratislava. Pôsobil ako úradník v Kovosmalte v Trnave, v Štátnej poisťovni v Bratislave a od r. 1956 v Trnave. Bol medzinárodne uznávaným odborníkom a trénerom, ktorý vychoval viacero vynikajúcich slovenských futbalistov. V r.1 997 mu bolo udelené Čestné občianstvo mesta Trnavy in memoriam a bol po ňom pomenovaný štadión Spartaka Trnava. V r. 2001 mu bolo udelené šieste miesto v ankete Trnavčan 20. storočia.

Osobnosť na mesiac november

Jankovič, Vendelín (27.07.1915 Cífer - 02.11.1997 Báhoň)
Historik, bibliograf

Po štúdiu na gymnáziu študoval slovenčinu a dejepis na Filozofickej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave. Pracoval ako historik v Krajinskom archíve, neskôr ako komisár a hlavný komisár archívnej služby. V rokoch 1959 – 1980 bol vedeckým pracovníkom Ústavu pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody. Svojou činnosťou sa zaslúžil najmä o zdokumentovanie a záchranu viacerých kultúrnych pamiatok na Slovensku. Zostavil Bibliografiu k dejinám Slovenska. Publikoval vyše tridsaťpäť štúdií a článkov v domácej i zahraničnej tlači. V roku 1996 mu SAV udelila zlatú čestnú plaketu Ľ. Štúra za zásluhy v spoločenských vedách. V roku 1997 mu bola udelená Cena Daniela Rapanta za celoživotné dielo v oblasti historických vied.

Osobnosť na mesiac október

Melioris, Ladislav (20.08.1934 Trnava - 06.10.2007 Bratislava)
Vysokoškolský pedagóg, hydrogeológ

Po absolvovaní štátneho gymnázia študoval na Fakulte geologicko-geografických vied UK – inžinierska geológia a hydrogeológia.Bol zakladateľom katedry hydrogeológie na Prírodovedeckej fakulte UK.Svoju odbornosť si prehlboval v rámci ašpirantúry v Moskve u profesora Ovčinikova.V roku 1981 sa stal prvým profesorom vo vednom odbore hydrogeológia.Pôsobil ako pedagóg na univerzite Santiago de Cuba a neskôr na univerzitách v Madride, Mexike a Jordánsku.Časť svojho vedeckého potenciálu venoval analýze a rozpracovaniu metodiky výskumu a prieskumu hydrogeologických pomerov horských oblastí Západných a Vysokých Tatier.Jeho vedecký výskum bol zameraný na minerálne a termálne vody.Výsledky jeho prác predstavujú prínos k riešeniu genézy a režimu minerálnych vôd, ich optimálnej exploatácii a ochrane minerálnych vôd v Kalinčiakove, Santovke, Dudinciach a Slatine.Je autorom a spoluautorom viac ako 150 vedeckých a odborných článkov a 3 monografií.

Osobnosť na mesiac september

Jedlička, Milan (27.09.1947 Zeleneč - 16.04.2008 Trnava)
Vysokoškolský pedagóg, básnik

Študoval na Strednej priemyselnej škole v Trnave.V štúdiu pokračoval na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave.Pôsobil v oblasti sklárskeho priemyslu, na generálnom riaditeľstve Tatrasklo v Trnave, ako odborník v oblasti odbytu a propagácie.Od roku 1988 prednášal marketing, marketingovú stratégiu a manažérstvo podniku na Katedre manažmentu a kvality Materiálovo technologickej fakulty STU v Trnave.Od roku 2000 prednášal na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave a v tom istom roku pôsobil aj ako prorektor tejto univerzity.Z hľadiska jeho publikačnej činnosti sú významné jeho monografie Marketingový systém riadenia a Marketingová stratégia podniku.Napísal šesť básnických zbierok a dve divadelné hry.Bol autorom viacerých významných odborných publikácií a vysokoškolských skrípt.

Osobnosť na mesiac august

Schumera, Ernest Emanuel (14.01.1883 Spišské Podhradie - 17.08.1962 Trnava)
Hudobný skladateľ, organista

Jeho mimoriadny talent usmerňoval hudobne vzdelaný otec. Organ a hudobnú teóriu študoval súkromne. Po nešťastnej náhode oslepol a ponúkol svoje hudobné schopnosti františkánskemu kláštoru pri chráme sv. Jakuba v Trnave, kde pôsobil až do smrti ako organista. Svoj osobnostný rozhľad získal aktívnou znalosťou svetových rečí a systematickým kontaktom s rozhlasovým vysielaním. Všestranný hudobný talent uplatnil v kompozícii, interpretácii hudobných diel a pri stavbe organov. Bol autorom duchovných piesní zaradených do Jednotného katolíckeho spevníka, Kantáty Jubilate Deo a vianočného Tantum ergo. Bol autorom zvonkohry, ktorú je počuť z veže evanjelického kostola v Trnave. U františkánov má pamätnú tabuľu a mesto Trnava mu udelilo cenu za rozvoj hudobnej kultúry in memoriam.

Osobnosť na mesiac júl

Válek, Miroslav (17.07.1927 Trnava - 27.01.1991 Bratislava)
Básnik, prekladateľ

Významný reprezentant modernej slovenskej poézie a autor literatúry pre deti a mládež.Študoval na gymnáziu a obchodnej akadémii v Trnave, potom na Vysokej škole obchodnej v Bratislave.V r.1949 – 1963 pracoval ako redaktor vo viacerých časopisoch a napokon sa stal šéfredaktorom časopisu Mladá tvorba.V r.1966 – 1967 viedol časopis Romboid a zároveň bol tajomníkom Zväzu slovenských spisovateľov, neskôr bol jeho predsedom (1967 ‒ 1968).Aktívne sa angažoval v politike.V r.1969 – 1988 pôsobil ako minister kultúry SSR, snažil sa však zmierniť dopad normalizácie na slovenskú kultúru.Z politiky odišiel dobrovoľne ešte pred novembrom 1989.V r.1975 zaslúžilý umelec, v r.1977 národný umelec.Vydal niekoľko básnických zbierok, prekladal modernú francúzsku, českú, poľskú a ruskú poéziu.V r.1997 mu bola odhalená pamätná tabuľa vo vstupe bývalej obchodnej školy na Študentskej ulici v Trnave.V r.2008 mu bolo udelené ocenenie Čestné občianstvo TTSK in memoriam.

Osobnosť na mesiac jún

Danišovič, Peter (01.06.1907 Boleráz - 09.07.2011 Bratislava)

 

Narodil sa 1.júna 1907 v Bolerázi ako piate dieťa zo siedmich.
 Maturoval na trnavskom gymnáziu s vyznamenaním.Získal vysokoškolské štipendium, ktoré využil na ČVUT v Prahe na Fakulte stavebníctva, odbor vodohospodársky.Štúdium ukončil v r.1932 taktiež s vyznamenaním.V krízových tridsiatich rokoch minulého storočia si však ťažko hľadal prácu.Nastúpil teda na miesto pomocného technického zamestnanca na Zemskom úrade v Prahe, kde sa venoval regulácii rieky Berounky.V tom čase stavali vodnú elektráreň Ladce na Váhu a zápasili s problémami štrkonosnej rieky (štrk nemôže prechádzať cez turbíny, lebo by ich za niekoľko dní zničil).Tento problém študovali mnohí svetoví inžinieri a zaujal aj Danišoviča.Na túto tému napísal dizertačnú prácu Pohyb splavenín a mechanická práca prirodzeného vodného toku, podrobil sa rigoróznej skúške a v decembri 1935 mu rektor ČVUT ako prvému Slovákovi udelil titul doktor technických vied v odbore vodné hospodárstvo.V tom istom roku sa zamestnal na Krajinskom úrade v Bratislave a začínal organizovať založenie technickej vysokej školy na Slovensku.V r.1937 vznikla v Košiciach, musela sa však presťahovať, najskôr do Prešova, potom do Martina, aby nakoniec našla svoje trvalé sídlo v Bratislave.Stal sa jej prodekanom a profesorom.Na SVŠT prednášal hydrauliku, hydrológiu, úpravy tokov a vodárenstvo pre poslucháčov inžinierskeho staviteľstva, vodné právo a vodné staviteľstvo pre študentov zememeračstva a lesníctva.Bol zakladateľom vedného odboru hydrotechnika na Slovensku.
 V r.1947 prešiel do praxe, začal pracovať vo Vodoprojekte, neskoršom Hydroconsulte.Ako projektant a vedúci projektového strediska pre veľké vodné stavby predložil vo februári 1951 návrh na vybudovanie vodného diela na spoločnom čs.-maďarskom úseku Dunaja, dielo s pracovným názvom Gabčíkovo - Chľaba (posledná dedina ešte na území Slovenska, asi 10 km nad profilom Nagymaros).Súčasne projektoval vodné diela na Váhu, VD Ilava, VD Ladce, VD Dubnica, aj vodnému dielu Orava, ktoré bolo už vo výstavbe, venoval kus svojho života.
 
Komunistický režim začal v 50.rokoch hľadať svojich nepriateľov v každej oblasti.Môže to znieť prehnane, ale tomu, že ho komunistická moc nezbavila slobody, majetku či dokonca života, mohol profesor Danišovič ďakovať Dunaju.Poznal ho totiž ako nikto iný a navyše bol vo svojom odbore expertom európskeho formátu, ktorého kvality uznávali aj sovietski projektanti.
„V roku 1950 za mnou prišli z ministerstva priemyslu a chceli, aby som vypracoval stanovisko k možnosti vodných diel na Dunaji, ktoré by mohli vyrábať elektrickú energiu.Povedal som, že je to možné.Niektorí starší inžinieri sa tomu smiali, hovorili, že som ešte mladý a že na Dunaji sa žiadne vodné diela stavať nedajú.Ja som bol presvedčený, že to možné je,“ opisuje prof.Danišovič chvíle, keď o neskoršom vodnom diele na Dunaji začal prvýkrát hovoriť nahlas.Krátko na to bol poverený vypracovaním jeho koncepcie.
 V r.1952 sa však stalo niečo, čo mohlo celý projekt úplne zastaviť.Celú rodinu Danišovičovcov mali z Bratislavy vysťahovať v rámci Akcie B.Išlo o deportáciu tzv.buržoáznych a nespoľahlivých elementov, v skutočnosti inteligencie, z miest na vidiek.Len z Bratislavy muselo nedobrovoľne odísť 700 rodín.Na zásah povereníka stavebníctva Lukačoviča sa tak nestalo.Profesor Danišovič spomína: „ Bol som jediný spomedzi všetkých mojich kolegov aj staviteľov, ktorých nevysťahovali.Som presvedčený, že ma vtedy zachránil Dunaj.“ 
 
 Komunisti ho však evidovali ako osobu, u ktorej existujú náznaky protištátnej činnosti a ktorú treba dôkladne preverovať.Napriek tomu sa mu jeho životné dielo – sústavu vodných diel na Dunaji – podarilo dokončiť a dožil sa jeho realizácie.“Dunaj bol pre mňa od začiatku výzvou.Najprv som ho chcel zregulovať na plavbu, až neskôr som začal rozmýšľať nad tým, ako by sa dal využiť aj energeticky.“
 
 
Na Slovensku asi niet inžiniera, ktorý by pre vodné hospodárstvo urobil viac.
 Profesor Danišovič zomrel 9.júla 2011 v Bratislave.Pochovaný je v rodnej obci Boleráz.
 
 
 
Ocenenia: 
2003 - plaketa akademika Bellu za celoživotné dielo a významný príspevok k rozvoju Stavebnej fakulty STU v Bratislave.
 2006 - Zlatá medaila Matice slovenskej za prínos v oblasti aplikácie dlhoročného vodohospodárskeho výskumu, vedúceho k výstavbe Vodného diela Gabčíkovo.
 2007 - medaila Slovenskej technickej univerzity za mimoriadne zásluhy v rozvoji univerzity a za celoživotné dielo.
 2007 - Veľká medaila svätého Gorazda (najvyššie vyznamenanie Ministerstva školstva SR) za celoživotné dielo.
 V r.2007 mu bolo udelené Čestné občianstvo Trnavského samosprávneho kraja.Pri príležitosti 100.narodenín mu obec Boleráz udelila čestné občianstvo.
 
Zdroj:
 www.catl.sk/clanky/zivotopisy
 www.cas.sk
 www.sme.sk
 www.wikipedia.org
 www.turistikaonline.sk

Osobnosť na mesiac máj

Koniarek, Ján (30.01.1878 Voderady - 04.05.1952 Trnava)
Akademický sochár

Nižšie gymnázium absolvoval v Trnave, umelecko-priemyselnú školu študoval v Budapešti.Po krátkom pobyte v Ríme, kde navštevoval umelecké školy, pokračoval v štúdiu na budapeštianskej akadémii.Svoje štúdiá dokončil na akadémii v Mníchove.V roku 1906 ─ 1908 sa stal učiteľom kreslenia v Srbsku na gymnáziu v Čačkove, neskôr na výtvarnej škole v Belehrade.Veľká časť jeho diel bola zničená počas prvej svetovej vojny.V roku 1918 prišiel do Trnavy, kde mal ateliér, v ktorom tvoril viaceré monumentálne sochárske diela.Medzi najznámejšie patrí Bernolákov pomník v Trnave, socha M.R.Štefánika a pomník padlým.Od roku 1976 je po ňom pomenovaná Galéria Jána Koniarka v Trnave.V roku 2000 mu mesto udelilo titul Trnavčan 20.storočia in memoriam.

Osobnosť na mesiac apríl

Kuna, Ladislav (03.04.1947 Hlohovec - 01.02.2012 Bratislava)
65.výročie narodenia
Futbalista

Bol úspešný a skúsený hráč, špičkový tréner, futbalový funkcionár.Za Trnavu hral šestnásť rokov.V československej lige odohral rekordných 424 zápasov, v ktorých strelil 86 gólov.Päťkrát sa tešil z majstrovského titulu.V roku 1969 sa stal víťazom v ankete redakcie týždenníka Stadion – Futbalista roka.V roku 1980 prestúpil do rakúskeho tímu Admira Wacker Viedeň, kde hrával tri roky.Ďalšie dva hral v St.Pöltene, kde začínal pri Antonovi Malatinskom robiť asistenta.Na Slovensku trénoval v Dunajskej Strede, Piešťanoch, Martine, Podbrezovej a v Trnave.V roku 1985 sa vrátil do Spartaku, kde pôsobil ako asistent trénera.Patril k najväčším hráčskym osobnostiam v zlatej ére trnavského futbalu.

Osobnosť na mesiac marec

Weiss, František (16.03.1717 Trnava - 10.01.1785 Budapešť)
295. výročie narodenia
Matematik, astronóm

Študoval na gymnáziu a na univerzite v Trnave, kde získal doktorát z filozofie.V roku 1770 sa stal univerzitným profesorom.Vyučoval na jezuitských gymnáziách v Skalici, Rábe a Košiciach.Na trnavskej univerzite prednášal matematiku a astronómiu.Bol dekanom a rektorom filozofickej fakulty.Keď sa univerzita presťahovala do Budína, zriadil tam nové observatórium.V roku 1756 zásluhou M.Hella na trnavskej univerzite postavil Weiss hvezdáreň a v roku 1762 sa stal jej riaditeľom.Ako prvý rozvíjal na Slovensku a v Budíne astronómiu na vedeckej úrovni.Pozorovania a výsledky uverejňoval v zahraničí a v ročenke, ktorú sám vydával.Bol to prvý prírodovedecký časopis v Uhorsku.Dlhodobo sledoval východy a západy obežníc Jupitera, konjunkcie planét a ich mesiacov, prechod Venuše slnečným diskom a zatmenie Slnka.Na observatóriu sa konali aj pravidelné meteorologické pozorovania, merala sa teplota, tlak vzduchu, zrážky, oblačnosť a sila vetra.

Osobnosť na mesiac február

Matzenauer, Vojtech (06.02.1882 Trnava - 23.10.1923 Bratislava)
130. výročie narodenia
Cirkevný skladateľ

Základné vzdelanie a gymnázium absolvoval v Trnave.Hudobné vzdelanie nadobudol od svojho otca.V roku 1902 sa stal správcom cirkevného speváckeho zboru v trnavskom Dóme sv.Mikuláša, kde sa z jeho tvorby zachoval rukopis diela Misa III c mol opus 15 (1907).Vydal Duchovný spevník katolícky s rituálom, čiastočne spracovaný podľa spevníka otca Jozefa Mathulayho.Niektoré texty a nápevy duchovných piesní boli prevzaté do Jednotného spevníka, ktorý zostavil Mikuláš Schneider Trnavský.

Osobnosť na mesiac január

Čech, Ladislav (06.01.1925 Trnava - 12.01.2007 Poprad)
5. výročie úmrtia
Akademický maliar, výtvarný pedagóg

Študoval na VŠVU v Bratislave a na Akadémii výtvarných umení v Budapešti.Po ukončení štúdií pôsobil ako pedagóg na Pedagogickej fakulte v Trnave.Bol vedúcim Katedry výtvarnej výchovy a prodekanom, neskôr v Nitre získal titul docent.V umeleckej tvorbe sa venoval zátišiu, krajine a abstraktnej tvorbe.Jeho tvorba je spätá s Trnavou.Inšpiroval sa krásou krajiny a vnášal do obrazov súčasný pohľad.Bol členom Trnavskej päťky (Balogh, Bartek, Čech Dóka st., Jurča).Posledná samostatná prezentácia jeho tvorby bola v roku 1998 v Západoslovenskom múzeu v Trnave.Okrem geometrie, ktorá bola v jeho maliarskom rukopise stále prítomná, používal kontrastné akcenty.Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
 
 
1
2
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
17
18
19
20
21
23
25
26
27
28
31
 
 
deti - dospelí - školy

Anketa
Každý štvrtok v týždni bude knižnica otvorená do 19.00 hod. Privítate túto zmenu?
Archív ankiet