Zobraziť štandardnú verziu stránky

František Richard Osvald

- cirkevný hodnostár, kultúrny pracovník, kňaz, prekladateľ, publicista, redaktor, vydavateľ

3. október 1845 Hodruša-Hámre - 14. apríl 1926 Trnava

Ľudovú školu navštevoval v Hodruši, seminár v Trnave a v rokoch 1865 – 1869 absolvoval štúdium teológie v Ostrihome. V r. 1869 bol vysvätený za kňaza, ako kaplán pôsobil v Starom Tekove, Majcichove, Zavare a Bohuniciach. Od roku 1917 pôsobil vo viacerých cirkevných funkciách v Trnave. V tomto roku ho vymenovali za kanonika a po vzniku ČSR, od roku 1919, bol poverený funkciou generálneho vikára a správcu tej časti Ostrihomskej arcidiecézy, ktorá sa nachádzala na území Slovenska. V r. 1921 mu pápež Benedikt XV. udelil hodnosť apoštolského protonotára.

Bol zakladateľom Spolku svätého Vojtecha v Trnave, v rokoch 1878 – 1879 jeho správcom a v rokoch 1918 – 1926 jeho predsedom a čestným predsedom. V rokoch 1919 – 1926 pôsobil aj ako predseda Muzeálnej slovenskej spoločnosti a v rokoch 1920 – 1921 bol senátorom Národného zhromaždenia za Slovenskú ľudovú stranu.

Literárne tvoril už od študentských rokov. Najprv písal príležitostné verše, neskôr sa venoval literárnohistorickej i literárnokritickej publicistike a dejinám a popularizácii kazateľskej literatúry. V rokoch 1881 – 1908 vydával a redigoval Kazateľňu, ktorá nadviazala na Radlinského Poklady kazateľského rečníctva a Blahovho Kazateľa. Homiletickým časopisom, ktorého vydávanie sledovalo národné ciele, pozdvihoval kazateľskú úroveň slovenských kňazov, ktorým sa v uhorských kňazských seminároch nedostalo náležitej teoretickej, najmä jazykovej prípravy. Kázne, ktoré časopis prinášal, naučili nejedného duchovného po slovensky kázať aj písať. V r. 1890 pripojil ku Kazatelni prílohu K dejinám katolíckej kazateľskej literatúry, ktorá sa o rok zmenila na Literárne listy. Vychádzali do r. 1908. Uverejňovali staršie slovenské literárne a jazykové pramene, literárnoteoretické, literárnokritické i literárnohistorické štúdie, profily osobností a prinášali aj jazykovedné príspevky. On sám dbal na dôsledné dodržiavanie normy spisovnej slovenčiny.

Ako filológ sa zaujímal o historickú gramatiku, lexikológiu a slovenské nárečia. Spolupracoval pri nárečovom výskume českého jazykovedca F. Pastrnka. Recenzie jazykovedných prác, ktoré napísal, dokazujú široký záujem o problematiku spisovnej slovenčiny vo viacerých oblastiach (veda, literatúra, prax). K storočnici Slovenského učeného tovarišstva zostavil a vydal tri zväzky almanachu Tovaryšstvo (1893, 1895, 1900). Išlo mu v ňom o dva ciele: aktivizovať katolíckych kňazov pre službu v záujme slovenského národa a preskúmanie i zhodnotenie dedičstva slovenského národného obrodenia. Tovaryšstvo prinieslo literárnovedné, národopisné, archeologické, historické, jazykovedné, pedagogické, prírodovedné i technické štúdie.

Osvaldova veľká snaha združovať katolícke sily sa ukázala ako úspešná. Okolo Kazateľne, Literárnych listov a Tovaryšstva sa zoskupilo voľné združenie autorov z radov duchovenstva, ktorí sú známi pod menom Osvaldova družina. Patrili sem J. Kohuth, T. Milkin, I. Žiak-Somolický, A. Truchlý-Sytniansky, M. Chrástek, J. Buday, S. Mišík, F.V. Sasinek, M. Hojič, F. Šujanský, A. Kmeť, P. Tomkuljak a ďalší.

Osvald prispieval aj do Cyrilla a Methoda, Literárnych listov, Katolíckych novín, Národných novín, Tovaryšstva, Pešťbudínskych vedomostí a kalendárov.

Vytvoril viaceré náboženské učebnice, príručky a mravoučné knihy.

Knižne mu vyšli aj niektoré preklady náboženskej literatúry z nemčiny a maďarčiny.

 Významná bola jeho edičná činnosť. Bol vydavateľom pôvodných a prekladových literárnych prác slovenských autorov a vydal vyše sto pôvodných, preložených a zostavených kníh.

Veľa prospešnej práce vykonal na pôde Spolku sv. Vojtecha.

Zredigoval text prekladu Svätého písma do slovenčiny a postaral sa o jeho štylistickú a terminologickú jednotu.

Pramene:

Slovenský biografický slovník IV. Martin 1990, s. 357-358

Reprezentačný biografický lexikón Slovenska. Martin 1999, s. 248

Encyklopédia slovenských spisovateľov 1. Bratislava 1984, s. 482

Ries, V.: František Richard Osvald. Trnava 1939

Bagin, A.: Vybrané kapitoly zo slovenských cirkevných dejín. Bratislava - Trnava 1980, s. 87-88

Vavrovič, J.: Svetlá minulosti. Trnava 1994, s. 205-212

 

Napíšte nám

Máte nápad alebo otázku na našu knižnicu? Neváhajte nám napísať, sme tu pre Vás.

Typy dokumentov:

Výber dokumentov publikovaných v rokoch:

Termín vypracovania oznámi knižnica na základe poradovníka.

Čo nám ešte chýba?