Literárny salón Trnava

 


 

 Trnavský samosprávny kraj

  Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave

         

   vyhlasujú

literárnu súťaž pre začínajúcich autorov zo Slovenska i Slovákov žijúcich v zahraničí

  Literárny salón Trnava 2017

 

Kategórie:                                   

- poézia

- próza                                         

 

Vekové kategórie:

1. kategória: od 15 – 20 rokov

2. kategória: od 21 – 40 rokov

3. kategória: nad 40 rokov

 

Pravidlá súťaže:

1)      Súťaže sa môže zúčastniť každý občan Slovenskej republiky alebo Slovák žijúci v zahraničí  s prácami v slovenskom jazyku, ktoré doteraz  neboli publikované ani prihlásené do inej súťaže.

2)      Téma prác je ľubovoľná (vítané sú práce zamerané na súčasnosť)

3)      Každý autor môže zaslať práce do obidvoch kategórií súťaže – najviac 5 básní, 2 prózy.

           Rozsah jednej práce nesmie presiahnuť 5  normostrán (1normostrana=1800 znakov s medzerami).

4)      Súťaž je neanonymná. Každá práca musí obsahovať: meno, priezvisko,  kontaktné údaje

           (adresa, telefón, e-mail) a vek autora

5)      Súťažné práce je potrebné poslať písomne v 4 papierových kópiách na adresu:

           Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, pošt. prieč. 29,  Rázusova 1, 918 20 Trnava

           V ľavej časti obálky uviesť: LITERÁRNY SALÓN TRNAVA 2017

6)      Zároveň je súťažiaci povinný poslať príspevky aj elektronickou poštou na adresu: bjakubacova@kniznicatrnava.sk. Do predmetu treba vpísať: LITERÁRNY  SALÓN.

7)      Uzávierka súťaže je 20. augusta 2017. Vyhodnotenie sa uskutoční v novembri 2017. Autori  víťazných prác budú pozvaní poštou, resp. elektronickou poštou. Výsledky súťaže budú zverejnené na webovej stránke knižnice

8)      V obidvoch kategóriách budú udelené po 3 ceny pre každú vekovú kategóriu.  Súčasťou ceny je diplom a vecná odmena. Organizátori  ocenia zvláštnou cenou literárnu prácu na tému: Rok Jozefa Miloslava Hurbana

9)      Súťažné práce zhodnotí odborná porota zložená z literárnych kritikov: Zlata Matláková, Alexander Halvoník, Radoslav Matejov 

10)   Každá kategória bude hodnotená samostatne

11)   Porota môže niektoré ceny neudeliť alebo rozdeliť

12)   Rukopisy prác sa nevracajú ani na vyžiadanie autorov

13)   Autor zaslaním príspevku dáva súhlas s jeho prípadným uverejnením po náležitom  zredigovaní v zborníku súťaže, v médiách a na stránke organizátora súťaže

14)   Viac informácií na www.kniznicatrnava.sk alebo na tel. č. 033/5511782,

e-mail: bjakubacova@kniznicatrnava.sk

 

 


 

 

Literárny salón Trnava 2015

literárna súťaž pre začínajúcich autorov zo Slovenska i Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Ocenenia

Cena predsedu Trnavského samosprávneho kraja

pri príležitosti Roku Ľudovíta Štúra

Edita Striežencová, Trnava

 

Poézia

1. kategória: od 15 – 20 rokov

                        1. miesto: Milan Hajaš, Trnava pri Laborci

                        2. miesto: Simona Dolníková, Cífer

                        3. miesto: Patrik Lekeš, Topoľčany

 

2. kategória: od 21 – 40 rokov

1. miesto: Helena Danišová, Jaslovské Bohunice

2. miesto: Marianna Čaučíková, Bratislava

3. miesto: Monika Barteková, Bohdanovce nad Trnavou

Čestné uznanie :      

Stanislava Novotová, Dolná Krupá

Eva Bieliková, Lednica 

 

3. kategória: nad 40 rokov

1. miesto: Zuzana Martišková, Topoľčany

2. miesto: Mária Stopková, Liesek

3. miesto: Milan Longauer, Horné Orešany

Čestné uznanie:         Anna Jamrišková, Vrútky   

 

Próza

1. kategória: od 15 – 20 rokov

1. miesto: Mária Ngová, Popudinské Močidľany

2. miesto: Monika Kubričanová, Topoľčany

3. miesto: Zuzana Hlinková, Jakubovany

Čestné uznanie:         Mária Blahová, Sereď   

 

2. kategória: od 21 – 40 rokov

1. miesto: Lenka Miškolciová, Chtelnica

2. miesto: Lýdia Džundová, Kružlov

3. miesto: Marián Peciar, Trnava

Čestné uznanie:        

Miroslava K. Vallová, Trnava

Xénia Faktorová, Bratislava 

            

3. kategória: nad 40 rokov

1. miesto: Alexander Scholz, Banská Bystrica

2. miesto: Juraj Ďúran, Trnava

3. miesto: Pavel Pollák, Krompachy

Čestné uznanie:        

Emília Molčániová, Predajná

Richard R. Senček, Banská Bystrica 

 

 

 


Literárny salón Trnava

Celoslovenská literárna súťaž

pre začínajúcich autorov zo Slovenska i Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Ocenenia:

Cena predsedu Trnavského samosprávneho kraja

1. Gabriela Spustová, Suchá nad Parnou

 

Poézia

1. kategória: od 15 – 20 rokov

                1. miesto:  Alfréd Onderko, Košice

                        2. miesto: Lucia Hrachová, Trnava

                        3. miesto: Simona Dolníková, Cífer

Čestné uznanie: Xénia Faktorová, Bratislava

                              Zuzana Uhalová, Michalovce

 

2. kategória: od 21 – 40 rokov

                        1. miesto: Stanislava Novotová, Dolná Krupá

                        2. miesto: Viktoria Laurent-Skrabalová, Paríž (Francúzsko)

                        3. miesto: Blažena Bóoczová, Trnava

Čestné uznanie: Rasťo Piovarči, Piešťany

 

3. kategória: nad 40 rokov

        1. miesto: Gabriela Grznárová, Tvrdomestice

                        2. miesto: Edita Striežencová, Trnava

                        3. miesto: Anna Lažová, Svidník

Čestné uznanie: Anna Ursíni-Jamrišková, Vrútky

            

Próza

1. kategória: od 15 – 20 rokov

                        1. miesto: Adriana Martišková, Bratislava

                        2. miesto: Dominik Galko, Považská Bystrica

                        3. miesto: Ria Gehrerová, Bánovce nad Bebravou

            

2. kategória: od 21 – 40 rokov

         1. miesto: Eva Bieliková, Lednica

                         2. miesto: Dominika Moravčíková, Strečno

                         3. miesto: Jozef Harendarčík, Podolínec

Čestné uznanie: Katarína Želinská, Sabinov

            

3. kategória: nad 40 rokov

        1. miesto: Zuzana Martišková, Topoľčany

                        2. miesto: Milan Fecske, Liptovský Mikuláš

                        3. miesto: Eva Veselská, Trnava

                                          Jana Judínyová, Trnava

 Čestné uznanie: Zuzana Valentová, Kovačica (Srbsko)     

                               Ján Vilček, Nitra

 


 

Literárny salón Trnava 2011

Fotogaléria 

CENA PREDSEDU TRNAVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA
Oto Malý, Nitra

POÉZIA
kategória od 15 – 25 rokov
1. miesto: Andrej Imrich, Vranov nad Topľou
2. miesto: Martin Chudík, Bratislava
3. miesto: Miroslav Lukačovič, Revúca
Čestné uznanie: Martina Zajíčková, Šurany

kategória od 26 – 40 rokov
1. miesto: Helena Danišová, Špačince
2. miesto: Katarína Martinkovičová, Trnava
3. miesto: Marek Sopko, Bošany

kategória nad 40 rokov
1. miesto: Milan Longauer, Horné Orešany
2. miesto: Anna Lažová, Svidník
3. miesto: Mária Martincová, Bratislava
Čestné uznanie: Ľudovít Farkaš, Žilina

 

PRÓZA
kategória od 15 – 25 rokov
1. miesto: Veronika Baráková, Bratislava
2. miesto: Jozef Harendarčík, Podolínec
3. miesto: Lenka Bacmaňáková, Považská Bystrica
Čestné uznanie: Matúš Guziar, Poprad

kategória od 26 – 40 rokov
1. miesto: Iveta Šuleková-Berkyová, Ilava
2. miesto: Alica Bartková, Banská Bystrica
3. miesto: Silvia Gelvanicsová, Streda nad Bodrogom
Čestné uznanie: Miroslav Búran, Jablonica

kategória nad 40 rokov
1. miesto: Eva Veselská, Trnava
2. miesto: Jozef Slovák, Bratislava
3. miesto: Eva Dušičková, Hamuliakovo
Čestné uznanie: Jozef Páleník, Svinná 
 

Zborník ocenených prác Literárny salón Trnava 2011 je voľne dostupný v oddelení beletrie.


 

Literárny salón Trnava 2009 

fotoreportáž

Slávnostné vyhlásenie výsledkov a oceňovanie autorov víťazných prác sa uskutočnilo 21. septembra 2009 v zrkadlovej sieni Divadla Jána Palárika v Trnave. Tejto slávnostnej chvíle za zúčastnilo 90 milovníkov literatúry, medzi nimi aj ocenení autori a vzácni hostia.
Záštitu nad celým podujatím prevzal Ing. Tibor Mikuš, poslanec národnej rady SR a predseda Trnavského samosprávneho kraja. Oceňovania sa síce nemohol kvôli pracovným povinnostiam zúčastniť, ale všetkých nechal úprimne pozdravovať a teší sa na ďalšie literárne práce v druhom ročníku súťaže.
Cenu predsedu Trnavského samosprávneho kraja  odovzdal Ing. Viliam Kubányi, riaditeľ odboru kultúry TTSK. Ďalšie ceny si ocenení prevzali z rúk Mgr. Lívie Kolekovej, riaditeľky Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave a PaedDr. Evy Kopúnkovej, predsedníčky odbornej poroty.
Na podujatí bol zároveň prezentovaný zborník LITERÁRNY SALÓN TRNAVA, ktorý obsahuje všetky ocenené práce 1. ročníka súťaže.
Na záver sa predstavil svojím programom herec, pesničkár, spisovateľ Marián Geišberg.

 


Výsledky 1. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže vo vlastnej tvorbe
LITERÁRNY SALÓN TRNAVA 2009


Cena predsedu Trnavského samosprávneho kraja 
Dominika Karasová, Partizánske

POÉZIA
kategória 15 – 25 rokov

1. miesto:  Zuzana Klučárová, Markušovce
2. miesto:  Darina Alexyová, Pezinok
3. miesto:  Stanislava Novotová, Dolná Krupá
Čestné uznanie: Martina Bolibruchová, Žilina

kategória 26 – 40 rokov
l. miesto:   Ružena Šípková, Myjava
2.miesto:   Roman Beňo, Trnava
3. miesto:  Gabriela Grznárová, Tvrdomestice
3. miesto:  Ľubomíra Furgaláková, Francúzsko
Čestné uznanie:  Miroslav Búran, Jablonica
Čestné uznanie:  Ivana Chovancová, Boleráz

kategória nad 40 rokov
1. miesto:  Anna Lažová, Svidník
2. miesto:  Eva Jarábková – Chabadová, Trnava
3. miesto:  Ján Černý, Bratislava
Čestné uznanie:  Jaroslava Koníčková, Liptovská Osada
Čestné uznanie:  Margita Kadlečíková, Hlohovec
Čestné uznanie:  Mária Kovalíková, Chynorany

PRÓZA
kategória 15 – 25 rokov
1. miesto:  Zdenko Fajčák, Holčíkovce
2. miesto:  Angela Kanásová, Liptovský Mikuláš
3. miesto:  Katarína Želinská, Sabinov
Čestné uznanie:  Ján Jankech, Zemianske Sady
Čestné uznanie:  Mária Stanková, Jablonica

kategória 26 – 40 rokov
1. miesto:  Maroš Andrejčík, Košice
2. a 3. miesto NEUDELENÉ
Čestné uznanie:  Alica Bartková, Banská Bystrica
Čestné uznanie:  Monika Sjekelová, Karlovy Vary

kategória nad 40 rokov
1. miesto:  Ladislav Šmidák, Trnava
2. miesto:  Eva Veselská, Trnava
3. miesto:  Gabriela Spustová, Suchá n/Parnou 

 Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
20
21
22
24
27
28
29
 
 
 
 
 
deti - dospelí - školy

Anketa
Vedeli by ste si predstaviť život bez kníh a časopisov?
Archív ankiet