icon 360
Zobraziť štandardnú verziu stránky

Slobodný prístup k informáciám

Smernica na vykonávanie zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon") v pôsobnosti Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave (ďalej len "knižnica").


Článok 1

Všeobecné ustanovenia

1. Knižnica sprístupňuje podľa zákona informácie, ktoré sú jej dostupné v rámci organizácie a ktoré sa vzťahujú k jej pôsobnosti. Ak nemá knižnica informáciu aktuálne k dispozícii, hoci jej to zákon ukladá, je povinná neodkladne informáciu doplniť a poskytnúť.

2. Každý čitateľ má právo na prístup k informáciám, podľa bodu 1 tohto článku, ktorých poskytovanie nepodlieha obmedzeniu podľa zákona.

3. Informácie o činnosti knižnice sú prístupné v oddelení bibliografie a informácií, pobočkách knižnice a v sieti internetu na elektronickej adrese www.kniznicatrnava.sk

4. Ak žiadateľ trvá na priamom sprístupnení informácie, môže podať knižnici žiadosť.

5. Žiadosť o sprístupnenie informácie možno podať ústne alebo písomne, ako aj iným technicky vykonateľným spôsobom.

6. Zo žiadosti musí byť zjavné, že je určená knižnici, kto ju podáva, ktorých informácií sa týka a aký spôsob sprístupnenia informácie žiadateľ navrhuje. Ak informáciu nemožno sprístupniť spôsobom určeným žiadateľom, dohodne knižnica so žiadateľom iný spôsob sprístupnenia informácie.

7. Ak žiadosť neobsahuje náležitosti uvedené v bode 6 tohto článku, knižnica neodkladne vyzve žiadateľa, aby neúplnú žiadosť v lehote určenej zákonom doplnil. Zároveň žiadateľa poučí, ako treba doplnenie urobiť. Ak napriek výzve žiadateľ žiadosť nedoplní, knižnica žiadosť odloží.

8. Ak knižnica nemá požadovanú informáciu, ale má vedomosť, kde možno informáciu získať, postúpi žiadosť do piatich dní povinnej osobe, inak žiadosť odmietne rozhodnutím. Postúpenie žiadosti knižnica bezodkladne oznámi žiadateľovi. Lehota na vybavenie začína plynúť dňom, keď povinná osoba dostala postúpenú žiadosť.Článok 2

Postup knižnice pri sprístupňovaní informácií

1. Knižnica sprístupňuje požadované informácie najmä ústne, písomne, nahliadnutím do spisu, vrátane možnosti vyhotoviť si odpis alebo výpis, odkopírovaním informácie na technický nosič dát každému žiadateľovi tak, aby neboli porušené povinnosti vyplývajúce pre knižnicu z obmedzenia prístupu k informáciám upraveného zákonom.

2. Knižnica v prípade ústnej alebo telefonickej žiadosti sprístupní žiadateľovi informáciu neodkladne, ak ju má k dispozícii. Ak knižnica na ústnu alebo telefonickú žiadosť informáciu neposkytne alebo keď žiadateľ považuje informáciu za neúplnú, požiada o sprístupnenie informácie písomne.

3. Písomná žiadosť sa podáva výlučne na adresu:

Knižnica Juraja Fándlyho

sekretariát

Rázusova1

918 20 Trnava

4. Žiadosť možno podať poštou, osobne len v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 12.00 hod. na sekretariáte knižnice, faxom na číslo 033/551 17 76, elektronickou poštou na adrese kniznica@kniznicatrnava.sk a telefonicky výlučne na čísle 033/551 17 82.

5. Centrálnu evidenciu všetkých žiadostí podaných knižnici vedie sekretariát, ktorý žiadosť zaeviduje a neodkladne postúpi na vybavenie vecne príslušnému organizačnému útvaru knižnice.

Evidencia obsahuje najmä:

  • meno a priezvisko, adresu žiadateľa
  • dátum podania žiadosti
  • formu podania, obsah žiadosti a navrhovaný spôsob sprístupnenia informácie
  • vecne príslušný organizačný útvar poskytujúci informáciu
  • výsledok, formu a dátum vybavenia žiadosti
  • opravný prostriedok (dátum podania a výsledok vybavenia)

6. Spisová agenda, ktorá sa týka poskytnutia informácie, sa po vybavení ukladá na sekretariáte. Spisová agenda musí obsahovať všetky písomnosti týkajúce sa vybavenia žiadosti, vrátane informácie o spôsobe vybavenia. Všetky písomnosti založené v spisovej agende musia byť označené číslom z centrálnej evidencie.

7. Knižnica je povinná žiadosť vybaviť do desiatich dní od jej podania. V odôvodnených prípadoch určených zákonom možno lehotu predĺžiť najviac o desať dní, o čom treba neodkladne informovať žiadateľa.

8. Lehota na vybavenie žiadosti začína plynúť prvý pracovný deň po dni doručenia žiadosti.

9. Pracoviskom zodpovedným za včasné, úplné a pravdivé sprístupnenie informácií je povinná osoba odborného oddelenia knižnice podľa zamerania činnosti a podľa druhu poskytovanej informácie.

Povinné osoby

Zodpovední zamestnanci

sekretariát

Alena Svetlovská

tel: 033/551 17 82


Útvar spracovania knižničných fondov

Mgr. Ivana Gálusová

tel: 033/551 17 82 kl. 21


Útvar výpožičných služieb 

Mgr. Emília Dolníková

tel: 033/551 17 82 kl. 13


Útvar referenčných služieb

Mgr. Iveta šimčíková

tel: 033/551 17 82 kl. 14

úsek informačných technológií

Jana Brliťová

tel: 033/551 17 82 kl. 14


úsek metodiky

Mgr. Miriam Danková

tel: 033/551 17 82 kl. 13


odd. ekonomicko-technickej činnosti

Lýdia Pauerová

tel: 033/551 17 82 kl. 22

Článok 3

Opravné prostriedky

1. Ak knižnica v lehote na vybavenie žiadosti neposkytla informáciu alebo nevydá rozhodnutie a ani informáciu nesprístupnila, predpokladá sa, že vydala rozhodnutie, ktorým odmietla poskytnúť informáciu.

2. Ak knižnica odmietne podať požadovanú informáciu, žiadateľ môže podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho plynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti. Odvolanie sa podáva na sekretariáte riaditeľstva, ktoré rozhodnutie vydalo alebo malo vydať.

3. O odvolaní rozhoduje nadriadený povinnej osoby sekretariátu, ktorá vo veci rozhodla alebo mala rozhodnúť, do 15 dní od doručenia odvolania.

4. V konaní podľa zákona sa rozhoduje podľa všeobecných predpisov o správnom konaní.Článok 4

1. Úhradu určí oddelenie, ktoré poskytuje informáciu. Sadzobník tvorí príl. č. 4. Žiadateľovi sa oznámi predpísaná suma a spôsob jej zaplatenia.

2. Úhrada sa môže uskutočniť:

  • v hotovosti do pokladne oddelení a pobočiek,
  • poštovou poukážkou.


3. Informácia sa žiadateľovi poskytne alebo odošle až po predložení dokladu o zaplatení predpísanej sumy.Článok 5

1 Oddelenia knižnice určia okruh informácií, ktoré je možné sprístupniť, u ktorých je obmedzený prístup, resp. informácie, ktoré nie je možné zverejniť (§ 8 až § 13 citovaného zákona).

2. Všeobecne pri sprístupňovaní informácií platí ochrana osobných údajov podľa zákona č. 428/2002 Z. z. a nesprístupňujú sa údaje, ktoré knižnica nemá k dispozícii, t.j. musela by ich vypracovať.

3. V sporných prípadoch o poskytnutí, resp. neposkytnutí požadovanej informácie rozhoduje riaditeľ knižnice, príp. jeho zástupca.

 


Článok 6

1. V odvolacom konaní sa poskytuje podľa § 19 zákona č. 211/2000 Z. z.

Napíšte nám

Máte nápad alebo otázku na našu knižnicu? Neváhajte nám napísať, sme tu pre Vás.

Typy dokumentov:

Výber dokumentov publikovaných v rokoch:

Termín vypracovania oznámi knižnica na základe poradovníka.

Čo nám ešte chýba?