icon 360
Zobraziť štandardnú verziu stránky

Vytvor vlastný komiks

Kreatívna súťaž pre deti


VEKOVÉ KATEGÓRIE:

do súťaže sa môžu zapojiť deti do 15 rokov (môžu byť aj celé triedy), ktoré budú súťažiť v dvoch kategóriách:

• od 7 do 10 rokov

• od 11 do 15 rokov


TERMÍN UZÁVIERKY SÚŤAŽE: 15. september 2022

VYHODNOTENIE: október 2022

Zaslané práce budú hodnotiť dvaja vynikajúci ilustrátori - Miroslav Regitko a Filip Horník.

Akým spôsobom budete kresliť, necháme na vás.

Niekoľko pravidiel však treba dodržať:

• komiks je ucelený zrozumiteľný príbeh tvorený obrázkami, môže obsahovať text (v bublinách uprostred alebo na okraji obrázka)

• nebojte sa vo svojom návrhu využiť aj citoslovcia (ako boom, vrrr, vžum, bang, atď.),

• nezabudnite svoj príbeh rozčleniť do niekoľkých políčok

• chceme, aby ste komiks kreslili sami, bez pomoci iných

• s vyplnením prihlášky do súťaže a odoslaním práce vám však rodičia pomôcť môžu

• komiks musí byť váš originál - nesmie byť odpozeraný od iných autorov

• komiks nesmie byť doteraz nikde uverejnený ani prihlásený do inej súťaže

• celý komiks sa musí zmestiť na formát A4 alebo A3

• ak chcete súťažný návrh poslať emailom, oskenujte ho na kvalitnom skeneri a posielajte vo formáte pdf, jpg alebo png

• do súťaže môžete poslať max. 3 komiksy

• každá práca musí obsahovať: meno, priezvisko, kontaktné údaje (adresa, telefón, e-mail), vek autora

• súťažiaci je povinný priložiť k zasielanému súťažnému návrhu aj vyplnenú prihlášku do súťaže a podpísaný Súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súťažiacemu podpisuje prihlášku a súhlas so spracovaním osobných údajov zákonný zástupca.

• svoje súťažné návrhy môžete priniesť do knižnice osobne (oddelenie pre deti, 2. poschodie vpravo), poslať emailom (edolnikova@kniznicatrnava.sk - predmet správy KOMIKS), alebo poslať poštou na adresu: Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, poštový priečinok 29, 918 20 Trnava. V ľavej časti obálky uviesť: KOMIKS.

• práce, ktoré nebudú spĺňať dané náležitosti nebudú hodnotené

• odborná porota ocení súťažné umelecké výtvory vo všetkých kategóriách a najlepší autori budú odmenení diplomami a vecnými cenami


Tešíme sa na vaše návrhy!

Napíšte nám

Máte nápad alebo otázku na našu knižnicu? Neváhajte nám napísať, sme tu pre Vás.

Typy dokumentov:

Výber dokumentov publikovaných v rokoch:

Termín vypracovania oznámi knižnica na základe poradovníka.

Čo nám ešte chýba?